Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbank Budel 22-01-1675

Graag controle of de 3 rood gemerkte woorden voor het vraagteken juist getranscribeerd zijn.

Op huyden den 22en Jannuarij 1675 comparer[ende]

ter secretarije de heeren schepenen ende de

leste affgegaen borgemeesters met naemen

Peter Gerits ende Tonis Adriaens lijden ende

bekennen tsamenderhandt schuldich te wesen

vande gemeijnts weghen een somme goet gelt

van vijffhondert gulden Buelder loopens gelt

aen Peter Janssen Vaessen

welcke pinningen sijn geimploieert totte (?)

thiende tot st[u]cken (?) # voor den iare (?) 1674 # van welcke voors[chreven] somme

gelooven de voors[chreven] regeerders vande gemeijnts

weghen jaerlyckx van intrest tegens het hondert

drije gulden thien stuijver ende soo van jaere

tot jaere ende is voorders geconditioneert

soo wie begeert te setten ofte d’ander aff te

leggen sullen gehouden wesen malcanderen

een vierdendeel jaers te voorens opte leggen

op geseijt sijnde dan te betaelen de voors[chreven] hoofft-

somme mette verloopen restanten wanter

eenighe ten achteren sijn ende dat gelooven

de voors[chreven]  regeerders op hunne respective

persoonen ende des gansche gemeijnts goederen

hebbende ende vercrijgende als verreckte

schult die verwommen is met allen recht

totten vonnisse van uuijtpandighe toe ende

met gheen middelen van recht hier tegens

te seggen, testes eenighe regeerders dese

geteckent,

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.