Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbank 1620

Wie kan mij a.u.b. helpen met het transcriberen van bijgevoegde akte uit 1620?

 

Reacties (3)

JW Merkx zei op wo, 06/16/2021 - 17:29

Pagina 2

Geert Ouweneel zei op wo, 06/16/2021 - 18:54

Henrick Marten Merckx als man ende momboir van Iken
zijne huysvrouwe ende Geerart sone Daniel Froyn hem sterck
maeckende voor zijnen vader als man ende momboir van
Barbara zijne huysvrouwe, gesusteren, dochteren wijlen Elias
Melis Schilders, kennen ende lijden dat Adriaen Willem Leyten
als momboir van Lijsken dochtere Willem Diercxsz ende
Anthonia dochtere Jan Anthonis Volders, elck voor den hellicht
gelost ende gequeten hebben alsulcken eenen gulden jaerlijcx
metten achterstelle vandyen, als op hen de voorsz. Henrick ende
Daniel in qualtiteyten als voor heffende waren daeraff zij
verclaeren den brieff int ongereet gecommen te zijn, consenterende
nyettemin dat den brieff soe waer die gevonden soude moghen
worden sall worden gecasseert, seggende die voorsz. comparanten
dat die voorsz. rente gegaen hadde uyt erffve tot spoordonck
gecommen eertijts van Yeuwen Willems of die Yeuwen aengenomen /
soude hebben te betaelen, gelovende oyck de voorsz. comparanten
dese bekentenisse teghen eenen yegelijcken van weerden te
houden ende doen houden onder verbant ut moris est. Actum den
21en Octobris 1620.
.. Schentkens et Andenhoven

 

JW Merkx zei op wo, 06/16/2021 - 20:31

Dank je wel Geert!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.