Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbank 1601

Wie kan mij a.u.b. helpen met het transcriberen van bijgevoegde akte uit 1620?

 

Jan-Willem

Reacties (3)

JW Merkx zei op vr, 06/18/2021 - 14:36

Pagina 2

Geert Ouweneel zei op vr, 06/18/2021 - 18:09

Willem, soon wijlen Thomas Thomassen van der Ameyden,
verwect bij Jenneken dochtere Marcelis Janssen van Gestel,
genoempt van der soo, geassisteert met Aelberden Janssen
van der Heiden, sijnen oome ende momboir, daer hem die voorsz. Aelbrecht
voer sterck is maeckende ende gelovende, ende alsoe t'samen in den
naeme van Jannen soon, wijlen Thomas Voere ende hebben
alsoe t'samen bekent ende geleden dat Henrick Merten
Mercx aen den voorsz. Jannen gelooft ende gequeten heeft alsulcke
drye gulden t'sjaers metten achterstelen als Aert Jan Mercxs
Anthonissen, zijnen broeder, wittelijck gelooft heeft allen jaer
te betalen uyt seecker onderpanden tot ..vest gelegen
genoempt den Eskenfocker, in Oerschot denwelcken
de voorsz. Henrick alsnu in de proprieteyt is hebbende
ende daeraff de brieven deur dese troublen* int ongereet
gecomen sijn, soo sij seyde, schelden daerom den voorsz. hennen
in der qualiteyt voorsz. daeraff quijt, in der vougen dat of
denselven brieven te voortschijn quamen, dat men daermede
nyet meer maenen, heyschen of ontfangen en sall in geender
manieren, solverende die voorsz. Willem ende Aelbrecht /
in de voorsz. qualiteyt als schuldenaers principael die kennen
ende lijden van de lossinghe ende affquijtinghe der voorsz. drye gulden t'sjaers
metten achterstel de voorsz. Henricken ende sijnen naecomelinghen
euwelijck vast, stedich ende van weerden te houden onder
verbant van henne personen ende goeden, hebbende ende vercrijgende,
alles sonder argelist, op den 20en April 1601.
....

*troublen: de ellende van de nog woedende tachtigjarige oorlog.

JW Merkx zei op vr, 06/18/2021 - 18:45

Dank je wel Geert

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.