Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbank 1581

Wie kan mij helpen met het trancriberen van bijgevoegde akte uit de schepenbank van Oirschot?

 

Jan Willem 

Reacties (3)

JW Merkx zei op zo, 06/20/2021 - 09:12

Pagina 2

Geert Ouweneel zei op zo, 06/20/2021 - 11:50

Alsoo seker twisten ende tweedrachten sijn opgeresen
ende alsnoch mochten oprijsen tusschen Henricken Willem Henrick
Merckx als genaerdert hebbende de goederen van Willem
Mercksz voorsz. zijnen vader, gecocht bij Anthonissen Aertsen
van der Rooten, ten eenre, ende Anthonissen voersz. als
man ende momboir Willemken, zijnder huysvrouwe, dochter Maerten
Henrick Merckx, voor hem selven ende als t'recht hebbende
van Martenen Henrick Mercx voorsz., noch t'recht hebbende als
hij verclaert van Dircken Petersz van Doormaelen, als man
ende momboir Elisabeth, zijnder huysvrouwe dochter, Wouter Henrick
Merckx, noch hem sterckmakende voor Rutgeren Jansz de
Brouck, als man ende momboir Margrieten, sijnder huysvrouwe dochter,    
Dirck Aert Stookelmans, verweckt bij Heylwighen dochtere
Henrick Merckx, Dircken ende Aelberden, gebroederen, zonen
wijlen Niclaes Henrick, mede
voor henselven ende hen sterckmakende
voor Henricxken Goyaerden, ende maecken henne bruederen ende
susteren ende voer Henricken Willem Schutkens als man ende
momboir Aleyden, zijnder huysvrouwe, dochter Niclaes voorsz. ende
henlieden allen tesaemen sterckmakende voer allen ende
eenen yegelijcken, enighe rechte dyen aengaende totten
voorsz. ende naebeschreven gueden, pretenderende te hebben, ter ander
zijden, aengaende den voorsz. gueden etc. Soe sijn die
voorsz. partijen ter eender ende ter ander zijden bij tusschen-
spreken van Adriaenen van der Heyden ende Adriaenen Dan...
daertoe genomen, mindelijck veraccordeert ende verleken
in manieren hiernae volgende, in den iersten is voorwaerde
dat die voorsz. Henrick Willem Merckx alleen die voorsz. gueden bij
hem vernaerdert ende bij vonnisse toegewesen, sal vredelijck
ende vrijelijcken possideren omme bij denselven met alle erffelijcken ...
te houden ende te besitten, los ende vrij, zonder enighe
pachten, renten ofte ander calaingnien ende die van stonden
aen aenveerden, ende sullen die voorsz. ander erffgenaemen
in der qualiteyt als vore de voorsz. Henrick allen commer met rechtveerdigh
weerschap aff doen, mede daerop vertijdende tot behoeff
van Henricken voorsz., oyck vertijdende op alsulcken erffdeylinge
als t'anderen tijden tusschen den ouderen die voorsz. Henricken
ende anderen erffgenaemen, nyettegenstaende dat schijnt, die
voorsz. guederen gehouden souden wesen vermeugens die voorsz., deylinge
in seven karolus gulden t'sjaers aen diversche personen waer..
die voorsz. Henrick Willem Merckx ende sijne goederen etc.
hebbende ofte vercrijgende sullen wesen ontlast ende ongehouden,
oyck midts desen vertijdende op alsulcken testamente /
als wijlen Henrick Jan Merckx ende Elisabeth zijne
huysvrouwe, grootvader ende grootmoeder der voorsz. erffgenamen,
t'anderen tijde voer heeren Franss Paridaens gemaeckt,
ten anderen is geconditioneert, dat die voorsz. Henrick
Willem Merckx den anderen erffgenamen sal geven ende
betaelen allen jaer ses karolus gulden t'sjaers a 20 stuyvers
den gulden, te betaelen uyten voorsz. onderpanden ende guederen
op Lichtmisse ende den iersten pacht van Lichtmisse naestcomende
over een jaer, behoudelijcken dat Henrick voorsz. de voorsz. ses
karolus gulden sal moeten lossen binnen den termijn
van Lichtmisse naestcomende over drye jaeren ende middeler-
tijt int geheel ofte deel met elck jaer pacht metter
somme van hondert karolus gulden te 20 stuyvers t'stuck
ende noch daer en boven sal die voorsz. Henrick den
voorsz. erffgenamen in der qualiteyt als voir geven ende
betaelen binnen acht daghen naestcomende twintich karolus
gulden te 20 stuvyers t'stuck als voorsz. is, waermede die
voorsz. Henrick oyck is midts desen vertijdende op allen anderen
erffelijcken ende haeffelijcken gueden voor date van desen
vervallen, behoudelijck die rogghe schaer voer desen
lesten oext gewassen, dewelcke den voorsz. Henrick
sal aenveerden ende voorts allen proufijten emolumenten
ende vruchten metten voorsz. erffve voertaen aen te veerden
ende te gebruycken als voorsz. is, gelovende die voorsz. Henrick
ter eenre ende die voorsz. ander erffgenamen voer hen-
selven ende voer dengenen daer zij t'recht aff zijn hebbende
ende sterck voor sijn makende, ut moris est, dit contract
in allen henne puncten te effectueeren, zonder ergelist,
het gelaech halff ende halff. Actum den 26en Augusti anno 1579.
In Vleuten et Gestel.

JW Merkx zei op zo, 06/20/2021 - 13:08

Dank je wel Geert!!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.