Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbank 1573

Kan iemand mij a.u.b. helpen met het transcriberen van de bijgevoegde schepenakte?

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 06/21/2021 - 19:03

Van sommige namen ben ik niet helemaal zeker.

Marten, zoen wijlen Henrick Merckx, als man ende momboir
Elisabet, sijnder huysvrouwe, dochtere wijlen Niclaes Houtlop voer
d'een helft ende Henrick, zoen wijlen Henrick van den
Suepscuer, als man ende momboir Aleyt, dochtere wijlen
Mathijs Henrickx, sijnder huysvrouwe, voer d'ander helft,
eenen eckrelants, geheyten die Gemeyn Braeck, gelegen
int geheel in Oirschot onder Vernebest, metter eender
sijden aen erve Peters Jans Stiemers metter andere sijden
aen erve Jan Joosten metten eenen einde aen erve Henrick
Willem Andriessoen, metten anderen einde aen erve Adriaen
Henrick Thomassen, dyen hebben zijluyden wittelijck
ende erffelick vercocht, opgedragen met affgaen ende
vertijden overgegeven Jannen zoen Henrick Willem Andriessoen,
omme bij denselve Jannen erffelijck te hebben ende te
besitten, gelovende voirts Marten ende Henrick voire
ut moris est ende allen commer met rechtveerdige weerscap
aff te doen, zonder bij Jannen copere hier uyt jaerlicx te
gelden eenen braspenninck jaergelts ende der vrijheyt cours.
Actum den 13en Aprilis.
....
Jan zoen Henrick Willem Andriessen heeft gelooft als schuldenaer
principael Maertenen Henrick Merckx de somme van
sesende twintich gulden ende tien stuvers te 20 stuvers den gulden,
vel valorie, te betalen van Lichtmisse naestcoemende
over een jaer, verbindende hiervoer ut moris est
realitis. Actum ... ut supra.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.