Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

schepenakte (procuratie) uit 1630

Zou iemand mij kunnen helpen met de transcriptie van bijgaande akte? Deze bestaat uit 2½ bladzijden. Bladzijde 2 en 3 volgen hieronder als bijlagen

Comen  . . . jonker Johan van Daele, capiteijn van eene compaignie

voetknechten van drije hondert man ten dienste van sijne conincklijke majesteijt

van Spanignien in garnisoen liggende binnen der stadt van Santvliet

. . . heeft wettelijk geconstitueert ende machtich gemaeckt

constitueert ende maeckt wettelijk machtich mit . . .  den

eersamen meester Johan van Bethmeer, licentiaet in de rechten

woonende binnen der stadt van s’Hertogenbossche geevende

ende verleenende den selve volcomen macht,  . . . .. .

ende sunderlinge beveel (??), omme in sijne constituants naeme

ende van sijnen weegen te compareeren voor heeren wethouders

der stadt van s’Hertogenbossche of elders daer ’t selve van noode

wesen sall, aldaer in sijnen naeme met sijne  . . .  . .  desselves broeders ende

susters te maecken eene subdivisie (?) van de goederen v. . .

constituant met de voornoemde sijne broeders ende susters te loote

ende te deelen vallen in de achtergelaten goederen van wijlen

jonker Godefroij d’Absolons ende van wijlen juffrouwe Ida van Nijeuwenhuijsen

mitsgaders van alle ende ijegelijcke goederen hem constituant

van sijne ouders aenbestorven ende tusschen hem constituant

ende sijne broeders ende susters noch onbedeijlt sijnde, te maecken

scheijdinge ende deijlinge . .  loten daervan in den naemen ende van

weegen den constituante te verwechten & te ontfangen

ende ee…   . . . .  wettelijcken te passeren voor die

voornoemde heeren wethouderen van den . . . . .  oft elders daer des

behooren sal . . . .

 

Reacties (6)

Eric van Daal zei op vr, 05/17/2024 - 10:51

de twee bladzijde

Eric van Daal zei op vr, 05/17/2024 - 10:51

het derde deel

Geert Ouweneel zei op vr, 05/17/2024 - 11:56

Comen is jonker Johan van Daele, capiteijn van eene compaignie
voetknechten van drije hondert man ten dienste van sijne conincklijke majesteijt
van Spanignien in garnisoen liggende binnen der stadt van Santvliet
ende heeft wettelijk geconstitueert ende machtich gemaect,
constitueert ende maeckt wettelijcken machtich mits desen den
eersamen meester Johan van Bethmeer, licentiaet in de rechten,
woonende binnen der stadt van s’Hertogenbossche, gevende
ende verleenende den selven volcommen macht, aucthoriteyt
ende sunderlinge beveel omme in sijne constituants naeme
ende van sijnen t'wegen te compareren voor heeren wethouderen
der stadt van s’Hertogenbossche of elders daer ’t selve van noode
wesen sall, aldaer in sijnen naeme met sijne Edeles broeders ende
susters te maecken eene subdivisie van de goederen den voorsz.
constituant met de voornoemde sijne broeders ende susters te loote
ende te deelen vallen in de achtergelaten goederen van wijlen
jonker Godefroij d’Absolons ende van wijlen juffrouwe Ida van Nijeuwenhuijse,
mitsgaders van alle ende ijegelijcke goederen hem constituant
van sijne ouders aenbestorven ende tusschen hem constituant
ende sijne broeders ende susters noch onbedeijlt sijnde, te maecken
scheijdinge ende deijlinge d'loten daervan in den naemen ende van-
wegen hem constituant te verwachten ende te ontfangen
ende deselve lotinge wettelijcken te passeren voor de
voornoemde heeren wethouderen van Den Bossche oft elders daer des
behooren sal opte gedelten ende portien sijnder Ed. broeders
ende susters daervan te deele gevallen wesende, te vertijden ...in de
manieren inne dyen gewoonlijck sijnde ende ingevalle
van weygeringe oft vertreck denselve sijner ed. boreders
ende susters daertoe met wege van recht te bedwingen ende
te contringeren, daer ende lasoe hij gemechtichde
t'selve te rade sal bevynden te behooren, ende
voorts meer alles daerinne ende mede te doen des naer
recht schuldich is ende behoort te geschieden, gevende
oick den voorn. sijnen gemechtichde volcomen macht onse goeden
ende t'gedeelt hem constituant in de voorsz. goederen te deel e
gevallen met jaerlijcxen renten ende chijnssen te belasten
ende te beswaeren ende des noot zijnde om te vercoopen t'voorsz.

Geert Ouweneel zei op vr, 05/17/2024 - 12:42

uuyterhant oft voor alleman, den coopere oft coopers
daerinne te gueden ende te erven naer costuyme ende
usantie van plaetsse daer deselve gelegen sijn, ende voorts
om deselve te regeren ende t'administreren, te verpachten ende
het jaerlijcx innecommen daeraff, mitsgaders alle
sijns constituants andere schulden, actien, crediten,
pachten ende chijnssen, die men hem nu ter tijt schuldich ende
ten achteren is, ende noch sal schuldich worden, te eysschen
ende te ontfangen, quitantie daeraff te geven ende
te verlijden, ende soe verre des noot zij de schuldenaeren
daertoe met wege van recht te bedwingen, alle
processen daeruuyt ende andersints spruytende te vervolgen
ende ten eynde toe te defenderen, soewel in aenleggers
als verweerders staet liten te contesteren, eedt de
calumnia ende alle andere eeden die t'recht onlost
ende admitteert in de siele van hem constituant te
doen ende te presteren, eenen oft meer persoonen in sijn stede
te stellen ende te substitueren ad lites antum, ende oyck te
revoceren ende voorts generaelijcken in t'geene
voorsz. is alles daerinne ende mede te doen, d'welck
hij constituant selver present ende voor oogen sijnde
soude connen oft mogen doen, al waer't oyck soe
dat tot t'geens voorsz. is bespecialder beveel
gerequireert waere dan voorscreven staet, gelovende
in goeder trouwen die voorn. constituant te
houden voor goet, vast ende van weerden, allen t'gene
bij den voorsz. sijnen gemechtichde ende desselffs
gesubstitueerde in s'geens voorsz. ende dyenaengaende heeft
gedaen ende gebesoigneert sal worden, sonder
daertegens naermaels te commen oft te doen in
eenige manieren ende deselve oyck altijt costeloos ende
schadeloos daervan te ontheffen ende te indemneren tegens
eenen yegelijcken, hiervooren verbyndende sijnen persoon
ende alle zijne goederen, hebbende ende vercrijgende,
renuncierende tot dyen fine van alle exceptien ofte remedien
van recht dese eenichsints contrarierende ende verstaende
den rechte dicterende dat generale renuntiatie van /
egheene weerden en is tensij dat speciale voorgae,
behoudelijcken nochtans dat den voorsz. gemechtichde
van sijne voorn. administraite beweynde ende ontfanck tot
alle tijden des versocht sijnde schuldich ende gehouden sal
sijn te doen goede wettige reeckeninge, bewijs ende
reliqua, d'welck den voorsz. gemechtichde alhier present is accepterende.
Actum den 9en Decembris anno 1630 coram scabinis Jan
Wyenant Buyskens ende peter Hanrick Bogaerts.

René van Weeren zei op vr, 05/17/2024 - 13:31

volgens mij staat bij de puntjes het woord behoirl[ijck]

Eric van Daal zei op zo, 05/19/2024 - 14:05

Beste Geert, dank weer voor je snelle hulp. 

Beste René, dank ook voor je aanvulling.

Ik kan hier weer mee verder. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.