Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenakte Merksem van 16-11-1623

Graag doe ik nog eens beroep op dit forum voor het transcriberen van deze akte.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 02/24/2024 - 08:27

Adriaen van Baele alias Peere Aey (?)
Adriaen Dregge
1623 16 November
Augustys Noydens de Jonge, notaris binnen Antwerpen als
speciale gemechticht in t'gene naebeschreven is te mogen doen
bij Jan Verhoeven, blijckende bij procuratie gepasseert voor den
notaris Jaecques Noydens ende sekere getuygen op den 21en
October 1623 lestleden, ons origineel gethoont, ende
bekende in de voorsz, qualiteyt dat hij omnme eene somme van
penningen bij sijns comparants constituant tot sijnen contentement
ontfangen, heeft vercocht ende vercoopt mits desen aen Jaspar de
Hase, onsen stadthouder ende medeschepen alhier,
allen sijns comparants constituants deel paert ende gerechticheyt
hem eenichssints toecoemende aen ende tot alle de nederlanden
gelegen tot Merxem hem toecomende, soo bij versterven van
wijlen Willem Gijsels, sijnen swaeger, als van Barbara
Gijsels, sijne overleden huysvrouwe was, ende naementlijck
in acht gemeten lants, genaempt het Galgevelt, achtergelaeten
bij de voorsz. Barbara Gijsels, in een sekere stuck lants groot
thien gemeten, genaempt de Hooge Ettinge, in noch een seker
stuck lants genaempt de Neer Ettinge, groot seven ende een
halff gemeten, in een acht gemeten lants gelegen tot Eeckeren
bij den Eeckersschen wech neffens de cruyschmaete,
ende voorts in alle de resterende Neer landen (geen leen sijnde)
bij de voorsz. wijlen Willem ende Barbara Gijselos achtergelaeten,
als wij verstonden. Alsoe dat hij comparant allen sijn gedeelte
ende gerechticheyt tott bovengenoemde landen opdroech met eenen
halme ende met verthijdene in handen van de heere ende de hare voocht,
in handen van voorsz. Jaspar de Haeze voer hem ende tot sijne
naecomelingen behoerende, ende bekende geen recht of actie
meer daeraen te hebben, noch te behouden in eeniger manieren,
gelovende deselve te waerne ende te claerne, los, vrij ende quijt van
allen commeren ende calangien, uytgenomen dat het voorsz. stuck lants
genaempt het Galgevelt belast is int geheele met
eene rente van sesse gulden vijff stuyvers t'sjaers tot behoeve van de cooper van desen, /
ende met eene rente van achthien gulden vijfthien stuvyers tot
behoeve van de Heylige Geest binnen dese stadt van Antwerpen sonder meer,
ende oft soe waere dat den cooper naemaels aen desen
coop opdracht, waernisse ende claernisse naemaels yet
gebraecke, allen t'selve heeft de
comparant uyten naem van sijn comparant gelooft op te
rechten ende te voldoen des voorsz. constituants persoen ende goederen,
present ende toecomende daervoren verbunden ende te pande etc.
Alles sonder argelist.

Gerrit Verhoeven zei op za, 02/24/2024 - 09:51

Beste Geert, wederom van harte bedankt voor je bijdrage!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.