Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenakte Mechelen - 30 april 1605 - Janne Stassijns

Beste forum, ik heb een voor mijn familiegeschiedenis cruciale schepenakte in Mechelen gevonden en zou graag een correcte transcriptie daarvan hebben. Kan iemand mij daar bij helpen? Hierbij wat ik als amateur zelf gevonden heb:

 

“... Huybrecht Janssens, als om tussene ... state .. da.. onoverdragelijck(?)...  van Janne Stassijns, meyer der heerlijckhijt van Bugghenhout, sone van .... Peeters, soo voor ... filius als enden naeme van Charle(s) ende margriete Stassijns, sijnen broedere, ende sustere, oft over (?) hunne kinderen verlade (?) de scha... Charle ende margriete verladen sijn ende kinderen actus ... ... schrijven (?) hem achtergelaten sch... hem over (?) den lesten (?) 30 april anno 1605 gepasseert voor den notaris meneer (?) Adolff (?) Van der Venne ende schr..re getuighen over gethoond, heeft verkocht (?) over (?) Ambrosius Versprangen, ende Johanna Knucht (?) sijne huysvrouwe, een (of den?) huys, metter plaetsen gronde etc het gulden Cruid (?) genaempt, dralsch (?) de voorgenoemde coopers schriftwoordelijk (?) aanbetoond (?), gestaen ende geleghen int beghinsel van de Catherina straete, alhier achter de capelle, tusschen ten (?) eersten (?) Thomaes Vrancx, en van het spaensch gasthuys alhier ende ten andere, den (?) Lauwrys tollenaer ende, ten andere ..., eerstens gesl... achter den voorgenoemden ... Pieter ende Catherina Wijnackers (ter info: is zijn echtgenote) sijnde vercoopers vadere ende moedere (als in ...) St ... ... op ende Philippus penninck (?) der capittele van St Rombouts, twee guldenen Sesthig (?) stuyvers den ... S Gheesten alhier, veerthig (?) stuyvers de capelle van St Loye (?) seven (?) guldenen Jacop Corttene (?), gelijcke seven (?) guldenen Bartholomeeus Van Koninkxloo, ende seven (?) guldenen Magdklenin (?) oft kleyn beghynsopf binnen dese stede, aldaer jaerlijck ende erftelijck vuytgaende, ende desen coop is geschiet om ende ... de somme van twee hondert ... twee guldenen een ... aende voorgenoemden Jan Stassijns voldaen, soo de voorgenoemden Huybrecht Janssens inder qualiteit als vore bekende (?), den voorgenoemden coopers dus van quytschold inde by desen." 

 

de akte is te vinden in: https://www.mechelsegenealogischebronnen.be/Databank (SR227 - blad 65 recto en verso)

Bij voorbaat dank !        

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 02/11/2022 - 12:32

n.png, 11-2-2022
Huybrecht Janssens, als om t'ghene naerbescreven staet te
doene onwederroepelijck gemachticht van Janne Stassijs, meyer der
heerlijckheyt van Bugghenhout, sone van wijlen Peeters, soo voor hemselven
als in den naeme van Charle ende Margriete Stassijns, sijnen broeder
ende sustere, off over henne kinderen sooverre deselve Charle
ende Margriete overleden sijn ende kinderen achtergelaeten hebben,
hen over henlieden sterckmaeckende bij erven van procuratien, specialic
op heden den lesten Aprilis anno 1605 gepasseert voor den notaris mr.
Adolff van der Venne ende sekere getuyghen ons gethoons, heeft
vercocht aen Ambrosius Versprangen, ende Johanna Kijmers
sijne huysvrouwe, een huys, metter plaetsen gronde etc., het gulden
Cruys genaempt, d'welck de voorgenoemde coopers jegenwoordelijck
bewoonen, gestaen ende geleghen int beghinsel van de Catherine
straete, alhier achter de capelle, tusschen d'erve eertijts
Thomaes Vrancx, nu van het spaensch gasthuys alhier
erve ter eendre ende Laureys Tollenaers erve ter andere sijde,
eertijts gebleven achter den voorn. wijlen Pieter ende Catherine
Wijnackers sijns vercoopers vadere ende moedere (als sij leeffden)
... Lumoldo, warvan op een philipus penninck den capittele
van Sinte Rombouts, twee guldenen sesthien stuyvers den seven
Heyligen Gheesten alhier veerthien stuyvers, de capelle van Sinte
Loys seven guldenen, Jacop Corttens gelijcke seven guldenen,
Bartholomeeus van Coninkxloo, ende seven guldenen de Magdalenen
oft cleyn beghijnshoff binnen deser stede, aldaer jaerlijck ende
erftelijck uuytgaende, ende desen coop is geschiet om ende overmits
de somme van twee hondert ende twee guldenen eens gereet aen den
voornoemde Jan Stassijns voldaen, soo de voornoemde Huybrecht Janssens
in der qualiteyt als vore bekende, den voornoemde coopers daervan
quijtscheldende bij desen

Carlo van Eysendyck zei op vr, 02/11/2022 - 12:55

Superbedankt voor de correcties en aanvullingen Geert!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.