Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

schepenakte Mechelen 1601

Hierbij nog een schepenakte uit Mechelen van 1601 met moeilijk handschrift. Mijn werk is het volgende, met vraag naar vervollediging:

“Catharina Wijnackers, (lest?) weduwe mr. Rommonde vanden Scriecke cum tutore extraneo, heeft vercocht aen mr. Jan De Bruyn advocaet (postuidrens?) ende voor de groote ende … …, dertigh carolus gulden jaerlijcks ende erffelijck (tekenent?) aen van Dijck tot VI grooten vlaems … getekendt … ende exempt van alle … … … andere of meerdere penningen, ende voorts van alle andere impositen die nog daerop naer macht zoude mogen op comen … te heffen altijt … alst, … aff … … van betaelinge vallen ende verschijnen zal … … anno 1600 ende … op ende aen hare drij huysen met plaetsen ende goede gronde … …, gestaen ende gelegen, al die malcander op de Wollemerct, ende in de Coestraete als in, tusschen d'erve van de (grootschole?) ter eendre sijde ende weduwe … kinderen, mr. Jacobs De Bruyn de (voorsaen?) mr Jans van … erve ter andere sijde. A Beate Rumoldo warandere op veerthien stuuvers … chijns, XV stuuvers aen de (grootmeesters?) in Sint Rombouts kercke ende … (Blanche?) erve, wijlen van Boogaerd …, daer jaerlijcks ende erffelijck vuytgaende sonder meer, met andere … … voorszijde rente altijt sal mogen lossen ende (affgequeten?) de penninck (XVIde?) met vollen rente, met .. … … lossingen … ende (gansch?) hebben … … …, te lesen verclaerde de voorszijde vercoopersch mette capitale pennincken der sche.. rente gelost ende affgequeeten te hebben, drije … erffelijcke, als … van (eenendertig?) gulden erffelijck Jan Jacop …, (de tweede?) van zesse guldens … , … … de (eerste?) van dzijn guldens die (hij?) Joris van … … … ende … in Sint Rombouts te … ….”        

Bij voorbaat dank!     

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 02/05/2023 - 08:48

Catherine Wijnackers, lest weduwe mr. Rombout
vanden Scriecke cum tutore extraneo, heeft vercocht aen mr.
Jan le Bruyn advocaet, postulerende voor den Groote Raede van der
ertshertogen alhier, dertich carolus guldenen jaerlycke ende
erffelijcke rentetstuck vandyen tot 40 grooten vlaems ghelts
gerekendt, vrij ende exempt van alle thiende, twintiche 40e
mindere of meerdere penningen ende voorts van alle andere
impositen die men daerop naermaels zoude mogen op connen heyschen.
te heffene altijt ten halff Meerte waeraff het eerte jaer
van betaelinge vallen ende verschijnen zal te halff Meerte anno
1600 ende twee, op ende aen hare drye huysen met plaetsen
houtgronde et pertinenten gestaen ende gelegen, al aen malcander
op de Wollemerct, ende in de Segelstraete alshyer, tusschen
d'erve van de groot schole ter eendre ende der weduwe ende
kinderen, mr. Jacobs le Bruyn, des voorscreven mr Jans vadere
erve ter andere sijde. A Beate Rumoldo warandere op veerthien
stuvers heerenchijns, XV stuvere aen de gebrueders in Sinte Rombouts
kercke ende blancke erve, uyten de bogaeren laee daer jaerlijcks
ende erffelijck vuytgaende sonder meer, met andere dat men de
voorsz. rente altijt sal mogen lossen ende affgeqiuijten de penninck
XVIe met vollen rente, met gevalueerden ghelde hyer
als ten tijde van de losssinge cours ende ganck zel ende
andersints nyet, ten lesten verclaerde de voorsz. vercoopersse
mette capitale pennincken derselven rente gelost ende
affgequeeten te hebben, drye distincte erffelijcke renten als eene
van eenendertig guldenen erffelijck Jan Jacop Heyns, de tweede
van zesse guldens t'jaers Pieter du Stout ende de derden
van drye guldenen aen heer Joris van Veeringen priester ende hell...
in Sinte Rombouts kercke alhyer.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.