Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenakte Aarle-Rixtel 1693 Hendrick Tonis van Osch

Hoi,

 

Na lang zoeken denk ik een spoor te hebben gevonden van een mogelijke voorouder, Hendrick Tonis van Osch te Aarle-Rixtel.  Ik heb een schepenakte gevonden van 1693 waarin hij wordt vernoemd.  Nu is de tekst voor mij helaas heel moeilijk leesbaar.  Ik begrijp ook dat het een lang verhaal is en verwacht zeker niet dat iemand de hele akte voor me vertaalt.  Ik zou echter heel blij zijn als iemand me zou kunnen helpen met de namen en relaties tussen personen.

 

Ik heb zelf een poging gedaan, maar kan er echt naast zitten.  Ik denk het volgende er uit te kunnen halen:

 

- Hendrick Tonis van Osch is getrouwd geweest met Maria Jacobs.

- Maria Jacobs is eerder getrouwd geweest met ene Tonis Goossens(?) en uit dit huwelijk is een dochter Antonetta Tonis gekomen, getrouwd met Jan Frans Bierens en wonende te Eersel.

- Hendrick Tonis van Osch is "nu" (in 1693) getrouwd met Anneke Tonis(?) en uit dit huwelijk zijn dochters Maria en Elisabeth gekomen.

 

Ik hoop dat ik er geen al te grote puinhoop van gemaakt heb.  Zou iemand bovenstaande voor mij kunnen controleren en misschien nog aanvullen als er nog meer familierelaties in te vinden zijn?  Vooral ben ik ook benieuwd of er ergens wordt vermeld of Hendrick Tonis van Osch en Maria Jacobs samen ook kinderen hadden.  Ik heb namelijk een vermoeden dat Clara/Nicolaa Hendrickx van Os(ch) en Catharina Hendrickx van Os(ch), getrouwd in Helmond, beiden dochters van Hendrick en Maria zijn.  Voor Clara is er ook een borgbrief van Aarle-Rixtel in Helmond te vinden.  En beiden lijken de eerste dochter naar Maria te vernoemen.  Ik kan echter nog geen hard bewijs vinden.  Dat lijk ik ook niet in deze akte te vinden, maar ik zou het graag zeker weten.

 

Mocht iemand mij kunnen en willen helpen met deze akte, die loopt van links boven tot halverwege rechts, dan alvast heel erg bedankt voor de moeite!

 

Groeten,

Inge

Reacties (4)

Wim zei op do, 01/13/2022 - 16:24

Jouw poging klopt. Zie verder geen relevante familienamen.

Het huis dat genoemd wordt is gekocht tijdens het huwelijk van Hendrik en Maria Jacobs. Daar zou een akte van moeten zijn, maar of die meer info oplevert?

Inge zei op do, 01/13/2022 - 16:46

Dankjewel, Wim. Helaas geen aanwijzingen voor een verband met die mogelijke twee dochters van Hendrick en Maria dus. Maar mocht ik die alsnog vinden, dan heb ik in ieder geval nog wat mooie informatie erbij. Ik ga nog verder zoeken of ik meer aktes kan vinden.

René van Weeren zei op do, 01/13/2022 - 16:48

Dag Inge,

Je aannames klopten, tijdens het doorlezen ook maar gelijk getranscribeerd. Het lijkt er op dat dit een akte betreft waarbij schoonzoon Jan Frans Bierens uit naam van zijn echtgenote Antonette, dochter uit het eerste huwelijk van Maria Jacobs, verklaart dat zij voldaan is van haar kindsdeel van haar moeders erfenis.

 

Hendrick Tonis van Osch, inwoonder alhier,
als in huwelijck gehadt hebbende Maria Jacobs -
wed[uwe] was van Tonis Goossens, vorster in sijn leven
alhier, in 't welcken huwelijcke van Tonis Goossens
ende Maria Jacobs verweckt was Antonette Tonis,
nu getrouwt ende in huwelijck hebbende Jan Frans
Bierens, wonende tot Eersel in 't quartier van Kempelant,
verclaert over te geven ente te renuntieren
voor een derde part van 't reght der togte hem com-
peterende in seecker huysinge ende 't aengelagh gelegen
in 't dorp alhier, d' ene zijde Antonij Verouden, d' ander
zijde Jen Wilhem Martens, d' een eynde Hendrick V[er]meulen,
d' ander eynde schietende op de gemeene straete. Item
alnogh het derde part van seecker ackerke teullandt,
gelegen alhier in de Braecke, groot omtrent de twee
lo[pen]s[aeten], hem renunciant bij leven van sijne eerste huysv[rou]w
Maria Jacobs bij coop aengekomen, aen ende ten
behove van Jan Frans Bierens voors[eyt] als man
ende momboir van de voors[eyde] Antonette Tonis,
met welcke overgegeven ende afgaende de voors[eyde] togte
den voors[eyde] Jan Frans Bierens bekendt, geheel
voldaen ende vergenoet te sijn wegens de filiale
portie sijnder voors[eyde] huysvrouwe, soo van de erffgoederen
als erffhaeffelijke ende meubele goederen, bij den
voors[eyde] Hendrick Tonis van Osch in 't toghte beseten,
sonder iets verder te reserveren ofte te sullen pretenderen
ende dit gedaen. Soo compareerde voort schepenen
dan voors9eyde] Jan Frans Bierens, dewelcke verclaerde
werde over te geven ende op te draegen het voors[eyde]
derde part van het voors[eyde] huys en[de] aengelagen, gelegen
in 't dorp en[de] het ackerken in der Braeck hem als voors[creven]
no[min]e uxoris aengekomen, aemende te behoeve
van Maria ende Elisabeth, kinderen hendrick Tonis
van Osch voors[eyt], verweckt in sijnen tweeden
---
wettigen huwelijck verweckt bij Anneken Tonis,
sijne huysvr[ouw]e, voor het erffreght ende het usufruct
ende gebruyck daervan aen Hendrick Tonis van Osch
voors[eyt] sijn leven lanck gedurende, ande heeft den voors[eyde]
Jan Brans Bierens, soo van het voors[eyde] derde part der voors[eyde]
huysinge ende aengelagen als het ackerken in de Vraeck
ten behoeve der voors[eyde] twee kinderen voor het erffreght
ende usufruct als voors[eyt] ten behoeve van Hendrick
van Osch gerenuntieert pro ut in forma, belovende
dit v[er]copen, overgeven, opdragen ende renuntieren metten v[er]tijden
van dien altijt goet ende van waerde te houden en[de] te doen
houden, onder verbandt van sijnen persoon ende alle
sijne hebbende ende vercrijgende goederen en[de] renuntiatiën
als naer reghten. Getuigen waren Maerten Peteres
ende Cornelis Dircxe, schepenen. Actum sonder arge-
list den tweede januarii XVIcdrie en negentigh:
partijen v[er]claeren den prijs deses coops te / wesen 25 guldens

[getekend: Cornis Dierikes, schepen]
[getekend: Marten Peter, schepen]

Inge zei op do, 01/13/2022 - 16:52

Wow, dankjewel voor alle moeite, René. Ik had de grote lijnen er wel een beetje uit kunnen halen, maar zo mooi om ook echt alle details mee te krijgen nu. Heel erg bedankt.

 

Groeten,

Inge

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.