Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

schepenakte 1713 - aankoop boerderij in Meldersloe

Een schepenakte uit 1713 bevat de aankoop van een boerderij  van mijn voorouders.

 

Een gedeelte van de transcriptie is door gepubliceerd, maar misschien kan iemand de hele tekst lezen. Ik hoop op een aanknopingspunt waar de boerderij Casterloe in Medersloe (huidige naam: Melderslo, gemeente Horst aan de Maas) lag.

 

 

De transcriptie die ik heb:

Wij Reinier van Eindt, scholtis, Michiel Michiels ende Jan van den Spulhoff, schepenen der heerlickheiijdt Horst doen condt en bekennen mits desen dat voor ons sijn gecompareeert Peter Geurtiens ende Peterken Keuren eheluijden ende hebben verclaert vercocht, gecedeert ende overgedragen te hebben

enz..... (hier is geen transcriptie).

hun alinge goedt genomt te Casterloe, gelegen alhier ondert herdtschap Medersloe

... enz.... (hier is geen transcriptie)

aan Derick Stieghs ende Lysbeth Ramaeckers sijne huijsvrouwe voor eene somme van hondert guldens.

9-12-1713

 

 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 05/25/2020 - 09:34

Hierbij een transcriptie, onder voorbehoud van fouten:

 

Wij Renier van Eindt, scholtis, Michiel Michiels en Jan van den
Spulhoff, schepenen der heerleckheydt Horst, doen condt ende bekennen mits desen, dat
voor ons sijn gecompareert Peter Geurtiens ende Peterken Keuren, eheluyden, ende hebben
verclaert vercocht, gecedeert ende overgedraegen te hebben, soo ende gelijck sij vercoopen,
cederen ende overdraegen mits desen, hun alinge goedt, genamt  Te Casterloe, gelegen
alhier ondert herdtgschap Meldersloe, met ap- ende dependentien vandyen, niet daervan
uytgesondert, soo ende gelijck hetselve bij haer comparanten bewoont, gebruyckt ende
gecultiveert wordt, ende sulx ten erffelicken behoeven van Derick Stieghs ende Lijsbet
Ramackers, sijne huysvrouwe voor eene somme cooppenningen van hondert gulden
loopent goet gelt, albereits bij de comparanten ten deele onder geweesen ende ten
deele ontfangen sijnde van nature enichzins aen Ary te Horst, andersints
vrij ende onbeswaert erve, als mit gemeents ende dorps lopende last van contribu-
tie beswaeert naestcommenden Paschen ofte halff April als men schrijven sall ...
van huys, hoff, schuyre, moeshoff ende weylandt ende vant bouwlandt t'somer
daernaer volgende, stoppelbloodt aen te vangen, alles volgens kerspels gebruyck,
welcken volgende hebben wij scholtis ten overstaen van voorsz. schepenen, naerdat de com-
paranten Peter Geurtiens ende Peterken Keunen eheluyden opt voorsz. alinge goet genaemt
Te Casterloe hadden gerenuncieert ende vertegen deselve daervan ontguedt ende onterft
ende daeraen wederom naer coustume van onse stadt ende landtrechten gevest, geguedt ende
ge-erft, de voorsz..Derick Stieghs ende Lijsbet Ramackers, eheluyden, haer beyder erven ende
naekomelingen, welcke daeraen gevest, geguedt ende gerecht sullen blijven, mits ten eeni-
gen daege voorbehouden aen den heeren ende eenen iegelijcken sijn goet hebbende recht. In oir-
conde van waerheydt hebben wij scholtis ende schepenen dese eygenhandigh ondertekent
tot Horst den 9e December 1713. Was ondertekent R. van Eindt qui supra
Michiel Michiels, Jan van den Spulhoff, Bastiaen Verbecht secretaris.

Jan Aarts zei op ma, 05/25/2020 - 09:55

Hartelijk dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.