Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenakte 14-05-1653 2-2

Beste,

Wie kan mij helpen met het transcriberen?

Pagina 2 is apart toegevoegd.

 

Bvd!

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 01/12/2022 - 15:56

sijnde, t'Antwerpen residerende ende ten bijwesene van de
getuygen naergenoemt in propren persoone Franchois
Smits, pachter, woonende tot Berchen buyten der
stadt, dan nu ter tijt binnen deser stadt sijnde, ende
bekende schuldich te sijn van goeder rechtveerdiger
schult hr. Marcus van Hove, eertijts coopman alhier,
de somme van tweehondert guldens eens tot 20 stuyvers
stuck, toecomende ter saecken van goeden geleenden gelde
tot sijnen contentemente van de voorsz. sr. Marcus van Hove
gehadt ende ontfangen, gelovende daeromme hij comparant
de voorsz. somme van 200 guldens eens metten intereste
vandyen a ses ende een quaert ten honderde rents-
gewijse wel ende volcomentlijcken te restitueren, te
betaelen ende te voldoen aen den voorn. sr. Marcus van
Hove off sijns actie hebbende, binnen een jaer naest-
comende, sonder langer vertreck, uutstel off
delay, off wel die alsdan te besetten op goederen
vasten panden binnen deser stadt tot contentemente
desselfs van hove, daerover verbindende sijnen persoon
ende goederen, ruerende ende onruerende, tegenwoordige
ende toecomende ende alomme waer ende tot wat
plaetsen die gelegen sijn ofte bevonden selen worden,
ende specialijcken sene erve daerop eertijts gestaen
hebbende eene huysinge genaemt geweest sijnde den
Engelse Dogge ende den hoven metter edificie ende
huysinge bij hem comparante daerop gestelt, hove, gronde
ende toebehoorten, groot derthien roeden ende gelegen tot
Berchen voorsz., oost Philips Maes, nu d'erven van capittele
alhier, west den steenwech, suyt d'erve van Ste. Dingus,
oock den voorsz. capittele toebehoorde ende wat de
h. geestlije, soo ende gelijck hij comparant deselve eene
op den 25e Augusti anno 1649 van here ende mr. Antonis van
Berchen lauwvinck ende actuarius der cathenrale
kercke van onse Lieven Vrouwe alhier in de qualiteyt soo hij
gecompareert is voor lathen van de laethove in Berchen
voorsz. t'erve genomen ende vercregen heeft naer luit
van den brieve daervan sijnde, belast deselve erve
met dertich gulden echtien stuyvers erfelijck quijtbaren gront mijns
respective der voorsz. onse Lieven Vrouwe kercke sonder meer
soo hij comparant verclaerde voordane heeft hij comparant
bij desen onwederroepelijck wettelijck gerechtich gemaeckt
ende in sijne stede gestelt mr. Gervaert Andriesse
ende [open plek] t'samen ende elcken van hen int besonders omme
t'gene voorsz. staet voor de voorsz. lethen van
Berchen ende alomme elders daer des gerequireert
soude mogen sijn, soo in sijnen levene als naer sijn doot
uut sijnen naem andermael te vernieuwen ende herkennen
ende hem comparant in de betaelinge der voorsz. schult metten
verloopen als voorsz. staet, t'sijnen versuecke hij veele ende
parate executie vonnislijcken te doen ende laten doen
ende condempneren , gelovende etc. sonder
argelist. Aldus gedaen binnen deser stadt van Antwerpen
ter presentien van Jan Bapstiste van der Ouderen ende Peeter
Bordon, inwoonederen deser stadt als getuygen hiertoe
versocht, de minute hiervan berustende ten comptoire mijns
notaris is onderteeckent bij den comparant ende getuygen beneffens
mij notario voorsz., quod attestor, ende voorts onderteeckent
D. van Cantelbeeck notaris ende heeft de voorn. comparant in de voorsz.
qualiteyt den geheelen inhouden desen ... ende herkent.
Actum 14 Mey 1653
[ondertekening]

 

vH zei op vr, 01/14/2022 - 12:53

Hartelijk dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.