Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Scan 106, folio 9v De Bie 76, Weeskamer van Kortrijk

Help aub correct transcriberen.

 

https://search.arch.be/en/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventari…

Dit heb ik al :

In kantlijn: opden 20ste april 1652, compareerde alfve (alhier?)

                   te weesene hand verklaerde ghekant te sijne

                   hetgene vernoecht vande bewijsse van sijne

                   goede onslagen voochden ende andere jur…

                  Andries, weesheere

Jan Wallaert fi(lius)Reijniere, coster van Belleghem, als voocht van

Rejnier, Joris, Guil(lam)e, Joanne, Jossijne, ende Betken Maertens, fi(li)ae Henricus

geprocreert bij Cathr(ine) Wallaert brocght over bij eede 13e april (1652)

t goedt hun (ver)storven van Columbe Velghe, overleden huijsvr(ouw)e van

Pieter Ketele van Beveren, die rechtsweere ware ende weesen-

moeder bij wiens sterfhuijse de ses weesen t saemen maeken

eenen vijfde staete van(de) moederlijcke zijde van(de) overledene

om elcke weese drije ponden twaelfschellin(gen) vijf grooten

stuijvers parisis doende omme de sesse tsaemen xxv£ xiiij S(chellingen)x gr(ooten)

en(de) dat bij vuit……

als houdere bij dese sterfhuijse ghemaeckt bij henlieden

ende andere ondertekent alhier ……

vanden selven weeshere, ghesien en(de) den voocht gerestueert

welcke penning(en) den heren houden ghes.. is prouven

te (ver)kennen en (ver)zekeren te wete ofte wie der binnen

drije maenden vere leggen weghens de bespreks achter

de vurst vuijt grootingen ghewaerdert ende ondertekent v(ol)ge(n)s

Vaet van Veere, hebben(de) bij selve daeghe dus binnen(de) twelf

tgoet van(de) weesen in iedere overleden schellingen, ontrent

den jaere 1631 gherinnuhiert en hij is doende bij desen

(ver)claeren thiezens sterfhuijse meer lasten dan baeten gheweest

te zijn ZNT? desbe(werend)e Weesheere.

 

Opden XV januarij 1637, zoo relateerde Pieter Troost Studocucijn dat tgenen Rouger

Joos, Joosijne saaivelts gemaait hebben ende hierom parde stelen

vande bewijs van huijsengoet…..

….. op 1 xber.

 

Opden 16e augusti 1639 was bij Jan Wallaert vooght, rekenin(ge)n

ghedaen daerbij Guill(iam)e ten agter is 4 £ 16 ss op sijn capitael van

’t derde van 8 ponden grooten onder de doender renthen en d’ander twee weesen

wegens de cost en blijfinge  in vigeure jaeren deel int voorn(oemd)e capitael.

Praeter Crombeen, weesheere.

 

Den 11e meije 1641 relateerde Penthville bewijs dat schrijver

Guillame en(de) Betken hun zelfven gemaect hebben dewelck  hiermeede

… heelden hun vermocht vuijt hebbene van

van hueren goet uitst(aend)e jaeren voocgdij ende alle eendere. Pr(aeter)s

van(de) Velghe en(de) Crombeen.

 

Opden 29e augusti 1642was alhier rekenin(gh)e ghedaen bij Jan

Wallaert vooght over gans noch weese daerbij deselve weese

ten achter is de somme van ij tt, xvij st, jnt (praeter) Crombeen, weesheere.

 

Opden xxi (21)e junij 1649 wiert alhier bij Jan Wallaert

fi(liu)s Rogier, handelare voocht verbale rekenin(g)e ghedaen soo vande

croijsen als capitael van(de) twee pont parisis thrs dewelcke …

Maertens bleef oudt xxiiij (24) jaeren oft daerontrent, bekende in sijn

sieckte ontfaen(gen) te hebben in 9ber 1641, daer bij deselve weese noch

goet vant vij £ iij Ss welcke somme gheconfenteert is aen(de) voogt

aen(de) weesen te betaelen. Praeter Scheire, weesheere.

Reacties (2)

Michel G. zei op wo, 03/02/2022 - 09:52

Dag Godelieve,

Jouw transcriptie bevatte de tekst van de gehele pagina. Het bijgevoegde screenshot is daar maar een heel klein deel van.
Hierbij mijn poging. Enkele woorden bleven echter onduidelijk voor mij:

 

Jan Wallaert filius Rogiers coster van Belleghem als voocht van
Rogier, Joos, Guillame, Hans, Joossyne ende Betken Martens, filius Heindricks,
geprocreert bij Cathlijne Wallaert brochte over bij eede 13ᵉⁿ april
't goet hun verstorven van Columbe Velghe, overleden huysvrouwe van
Pieter Ketele in Beveren die rechtsweere was ande weesen
moeder in wiens sterfhuys de zes weesen tsaemen maeken
eenen vijfden staeke vander moederlicke zijde vanden overledene,
om elcke weese drye ponden twaelf schellynghen vijf grooten
VIII deniers Parisis doende omme de zesse tsaemen XXI £ XIII schellynghen X grooten
ende dat bij vuijtgrootynghe bij den voocht jeghens den voornoemden Ketele
als houdere ten desen sterfhuyse gemaect bij henlieden
ende andere onderteekent alhier present dheer Ferdinand Vander
Schuere weesheere ghesien ende den voocht gherestitueert
welcke pennynghen den voornoemden houdere ghehouden es promtelick
te verkennen ende verzekeren te rente ofte wel die binnen
drye maenden op te legghen volghende de bespreken achter
de voors. uutgrootynghe gheaccordeert ende onderteekent op den
voet van diere, hebbende ten zelven daeghe den voornoemden voocht
tgoet vande weesen moedere overleden in Belleghem ontrent
den jaere 1631 gherenunchieert zoo hij es doende bij desen
verclaerende thaerer sterfhuyse meer lasten dan baten gheweest
te zijne present den voornoemden weesheere.

Opden Vᵉⁿ january 1637 zoo relateerde Pieter Troost stedecnape dat schepenen Rougier,
Joos ende Joossyne hueren selfs ghemaect hadden ende hierom comparerende stelden hem onverlet
vande bewijse van hueren goet. Present Stalluis(?) ende Godtghebuer.

Opden voornoemden Vᵉⁿ january 1637 zoo was den voocht gheconsenteert tot claeren(?) vande drye resterende
weesen tot II £ XVII schellynghen V grooten ende het resterende voornoemd tot voldoenynghe van huerlieder successie tot vuijtende
sullende onder Jan Wallaert voocht(?) [ ...  ... ] rustende mits ghevende crois ingaende 1ᵃ september
1636 present Stalluis(?) ende Bonte.

Opden 16ᵉⁿ august, 1639 was bij Jan Wallaert voocht rekenynghe
ghedaen daerbij Guiliaume ten achter is 1 £ 16 schellynghen parisis op sijn capitael van
tderde van 8 £ grooten onder den doender rustende ende
wesende cas, ende blijfven in viguere jaerlicks deel int voornoemde capitael
present Crombeen weesheere.

Den 11ᵉⁿ meye 1641 relateerde Pauwels Bovijn(?) dat schepenen
Guillame ende Betken hun zelfs ghemaect hebben de welcke
hiermede comparerende hielden hun vernoucht vant bewijs van
huerlieder goet ontslaende huerlieden voochden ende alle andere present
Vanden Berghe ende Crombeen.

Opden 29 augusti 1642 was alhier rekenynghe ghedaen bij Jan
Wallaert voocht over Hans noch weese daerbij deselve weese
ten achter is de somme van II £ XVII schellynghen present Crombeen weesheeren.

Op den XXIᵉⁿ junij 1649, wiert alhier bij Jan Wallaert
filius Rogiers haudelare voocht verbale rekenynghe ghedaen, soo vande
croijsen als capitael vande twee pont parisis tsjaers, de welcke Hans
Maertens weese oudt XXIIIIᵗᶦᶜʰ jaren oft daer ontrent bekende in sijn
sieckte ontfaen te hebben in 9ber 1647, daer bij de selve weese noch
goet vant VII £ III schellynghen welcke somme gheconsenteert is aende voogt
aende weese over te tellen present Vande Scheire weesheeren.

 

In de marge, linksboven:

Op den XIX april 1652 compareerde alhier
ter weeserie Hans verklaerde ghetraut te sijne
hielt hem vernoecht vande bewijse van sijnen
goede ontslaende voochden ende andere present
Andries weesheere.


Godelieve zei op wo, 03/02/2022 - 14:02

Danje wel Michel,

Ik zal dit nu nog eens goed bekijken, en hopelijk kan ik weer verder met de vogende pagina; ik zie dat ik wel diwijls struikelde met een afkorting.

Dank je nogmaals.

gr. Lieve

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.