Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Robert Crouch

What is Crouch's involvement here? This doucment in the Amsterdam archives mentions Utrecht - does Crouch come from Utrecht at this time (1633?).

 

A sense of what is going on here would be welcome.

Thank you.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 03/29/2020 - 14:10

Compareerde etc. de eersame hooch geleerde
doctor Everhaert van Moorselaer, poorter
deser stede, mijne goede bekende, ende heeft
in allen beteren forme, maniere ende wege soe
eenichsins doenlijck sijnde geconstitueert,
machtich gemaeckt, constitueerde ende maeckte
machtich mits desen d'hoochgeleerde
Steven van Seijl, advocaet voor den Hoove
Uijtrecht, omme uijt den name ende vanwegen
hem constituant te manen, vorderen ende innen
van eenen Robbert Crouch alsulcke vierhondert
acht gulden vijftien stuijvers als d'selve Robbert
Crouch aen hem constituant als actie is
hebbende van Jasper van der Star schuldich is
uijt d'obligatie, quintantie van sijnen
ontfange te geven ende van alle namaninge
te bevrijden ende indient noot sij eenichsins
daeromme rechts te moeten plegen voor
heeren, wetten ende vierscharen rechte te
spreken, alle
dagen ende termijnen van recht waer te nemen,
ofte oock andersins een ofte meer procureurs
ad lites in behoorlijcke forme te substituteren,
mitsgaders generalijcke ende specialijcke int gene
voorsz. is alles te doen ende te laten wes hij con-
stituant zelfs in persoone soude kennen mogen
ende behooren te doen, belovende voor hem
vast ende van waerden te houden ende doen houden
nu ende ten eeuwigen dagen alle t'gene t'welcke
bij de voornoemde heere advocaet ende
desselfgs gesubstitueerden hierinne
gedaen sal wenrden, onder verbant na rechte
daertoe staende, sonder arch ofte list.
In Amsterdanne den 5en Feb, anno 1633,
ter presentie van Joan Heertgen ende Hendrick
Cloeck, inwoonderen ende getuijgen

Everhart van Moorselaer authorises Steven van Seijl sollicitor in Utrecht
to sue Robbert Crouch to pay his debt of 400.15.0.
There is no indication that Robbert was a citizen of Utrecht.
Only the sollicitor had connections with Utrecht.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.