Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Rijsingen 2

Opnieuw 4 bladzijden van de Raad van Brabant, nu wel goed te lezen, met de vraag of iemand deze leesbaar wil maken. Blad 295

B.V.D. 

Reacties (9)

Ria van de Laak zei op di, 10/25/2022 - 16:55

Blad 296

Ria van de Laak zei op di, 10/25/2022 - 16:55

Blad 297

Ria van de Laak zei op di, 10/25/2022 - 16:56

Blad 298 en tevens laatste

René van Weeren zei op wo, 10/26/2022 - 12:55

Hierbij vast de eerste, interpunctie en hoofdlettergebruik als in huidig taalgebruik

Van Outellair, sterffman, cum s[ui]s III februarii 1633, bij doode

wijlen jo[nckhee]rs Arnoults van Outellair, huns vaders, inde dry vierendeelen v[an den]

hoeve naerbeschreven hadde vercregen bij coope, gedaen tegen Lambert Meters onderges[chreven]

Lambrecht Meters 6 mey 1606 bij testamente Maycken Aerdt Eymberts[dr], zijn huysvr[ouwe], was
tevoren weduwe van G[uil]h[e]l[mu]s van Elmpt Willemssz onders[chreven] drye vierendeelen van der hoeve naebes[chreven]
Willem van Elmpt XXVIIen jan[ua]rii 1586 bij doode Henrickx van Elmpt, zijns vaders ond[erschreven]
Henrick van Ellempt tot behoef van hem en[de] van sijn[en] brueder[en] ende suste[re] XIIa
martii XVc LVI [=12 maart 1556] bij doode wijlen Jans, huers vaders ondergescreven
It[em] Jan van Elmpt XIIe novembris anno XVc XXII [12 november 1522] bij doode
wijlen Henrix van Elmpt, sijns vaders ondergescreven
Henrick van Elmpt Mertenssz XIa januarii a[nn]o XVc XVII [11 januari 1517]
bij coope, gedaen tegens Arnde van den Laeck ondergescr[even]
Arnt van den Laeck XXVII januarii XIIIIc XCVII [27 januari 1497] bij doo
-de wijlen Jans van den Laeck, sijns vaders ondergeschr[even]
Jan van den Laeck wijlen Janssoene VIIa decembr[is] anno XIIIc
LXIX [7 december 1469] bij doode wijlen Jans van Rijsinghen, sijns neven,
Jan van Rijsinghen Henricssoene. Hout een hoeve ghelegen
in de prochie van Sinte Oedenrode, gheheyten Cleyn Rijsinge[n],
houdende in t gheheele omtr[ent] drie ende een half mudzaet lants al
aen malcanderen gheleghen, mitter eender sijden nevn t goet ghehey-
ten Groot Rijsinghen ende mitter ander sijden aen t goet ghehey-
ten Noel, comende mit sijnen eynden aen tselve goet ten Noel,
ende aen de ghemeynte van Roede. Item onderhalf buender
weylants of ceuffeltz*, gheleghen mitter eender sijden ende mitte[r]
eenen eynde aen die Dom[m]ele, en[de] mitter andere sijden neven Groot
Rijsinghen voirsc[reven], comen[de] mitten anderen eynde aen t goet va[n] t Ortve[n]-
nen. Item en[de] noch omtr[ent] twee buenderen beempts, gheleghen mit
twee sijden aen t voirs[zeyde] goet van t Ortven.

* ceuffelt = koeveld, weiland om te grazen

René van Weeren zei op wo, 10/26/2022 - 13:37

Deel twee

Andries Arnt Andriessoen[en] van den Laeck XIIa junii a[n]no XVc XVII [12 juni 1517[
bij coope gedaen tegen Arnde van den Laeck, sijns neven. Hout
e[n]en erfrente van vier Rinsgulden[s] t s iae]rs tot XX stuvers
t stuck, verschinen[de] altijt opten XIIen dach van junio, ter
quitingen tot eenen male, vrijende mits der so[m]men van negen
en[de] negentich gelijke Rinsgulden eens mit volden rente.
Beset ende veronderpant op die hoeve en[de] goeden van
Cleyn Rijsingen mit hue[re]n toebehoirten in de prochie van
Sinte Oedenrode gelegen.

Andries van den Laeck bij overghevene Meester Diericx,
sijns oems, ondergheschreven, anno XIIIIc XLIII [1443]

Meester Dierick van Rijsinghen, priester. Houdt de helicht*
der voirsc[reven] goeden van Rijsinghen, hem bij doode meester Jans
van Rijsinghn, sijns brueders, verstorven, ende wart dair
man af XVa may anno XIIIIc XLIII [12 mei 1443].

* helicht = helft

René van Weeren zei op wo, 10/26/2022 - 13:49

Deel 3

Peter Rut Andriessoen[en] van den Laeck XIIa junii a[nn]o XVc XVII [12 juni 1517] bij coope gedaen tegen Arnde van den Laeck, hout eene
erfrente van vijf Rinsgulden[s] t s [iae]rs, verschinen altijt
opten XIIen dach van junio naistcomen[de], ter quitingen
tot eenen male om ende mits der so[m]men van hondert
Rinsgulden eens mit volder renten. Beset ende
veronderpant op de voirsz[eyde] hoeve ende goeden van
Cleyn Rijsingen mit hue[ren] toebehoirten.

Reynere de Gruytere, bij overghevene Andries van den Laeck,
hout vier mudde rox, Roetsscher maten* erfspachts te Licht-
misse** vallen[de] op sijn heelicht*** van den voirsc[reven] goeden van Rijsin-
ghen beset ende veronderpant. Ende deder af manschap XVa
may anno XIIIIc XLIII [15 mei 1443]

* Roetsscher maten = volgens de maat gehanteerd in Sint-Oedenrode
** Lichtmis = Maria Lichtmis, 2 februari
*** heelicht = helft

René van Weeren zei op wo, 10/26/2022 - 14:05

En de laatste

Willem van den Hoeven wijlen Janssoene ende Jan Arnts wijlen
Henricssoene XVI martii anno XIIIIc XCVIII [16 maart 1498], bij coope ghedaen
teghen Arnde van den Laeck, houden eene erfrente van seven
Rinsgulden t s iaers to vijff schell[inghen] gro[oten] Br[abants] t stuck, verschinen[de]
jaerlix te Kersmisse, ter quytinghen mits der sommen van
hondert Rinsgulden[s] eens. Beset ende veronderpant op die
goeden gheheyten t goet te Cleynen Rijsinghen, gheleghen in de
prochie va[n] Sinte Oedenrode mitten toebhoirten op sekere ander[er]
voirweerden ende conditien in den brieve[n] d[er]op gemaect begrepe[n]

Ria van de Laak zei op wo, 10/26/2022 - 22:44

Hartelijk dank, René, voor deze transcriptie. Zelfs na anderhalf jaar struinen in de boeken en wat oefenen is de paleografie voor mij nog een horde te hoog! Ik kan weer wat vooruit.

Ria van de Laak zei op do, 11/03/2022 - 11:33

Dag René,

We komen er niet uit hoe we dit 4e deel (en daarmee ook het derde deel) moeten interpreteren. Wat koopt Willem van den Hoeven en Jan Arnts van Arnde van den Laeck? Is dat slechts een erfrente? En wat betekent 'Beset ende veronderpant? Kun jij ons wat meer uitleg geven?

Bij voorbaat dank, M.vr.Gr., Ria van de Laak

En de laatste

Willem van den Hoeven wijlen Janssoene ende Jan Arnts wijlen
Henricssoene XVI martii anno XIIIIc XCVIII [16 maart 1498], bij coope ghedaen
teghen Arnde van den Laeck, houden eene erfrente van seven
Rinsgulden t s iaers to vijff schell[inghen] gro[oten] Br[abants] t stuck, verschinen[de]
jaerlix te Kersmisse, ter quytinghen mits der sommen van
hondert Rinsgulden[s] eens. Beset ende veronderpant op die
goeden gheheyten t goet te Cleynen Rijsinghen, gheleghen in de
prochie va[n] Sinte Oedenrode mitten toebhoirten op sekere ander[er]
voirweerden ende conditien in den brieve[n] d[er]op gemaect begrepe[n]

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.