Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Rem Anthonisz Fonteijn koopt een huis in Amsterdam, 1644

Wie kan helpen de laatste gaten in deze transcriptie te dichten? Bij voorbaat veel dank. 

 

Wij Jan vande Poll en Willem van Loon etc.

Schepenen in Amstelledamme oirconden ende

kennen dat voor ons gecompareert sijn der

heeren Burgermeesteren ende Regierenden deser

Stede .... op de 30 January

anno 1643 bij ....

Stede vercoft ... geweest Rem

Anthonisz Fonteijn een huijs ende erve

staende en gelegen inde Teertuijnen

genaemt d'Oude Swaen daer .....

den Bisschop van Uyttrecht ende

den IJseren Bergh uijthanght ende 

lendenen van zijn oft geweest hebben

Ellert Roeloffsz aende oostsijde en

Reijer Pietersz houtcoper aende

westsijde, streckende voor van 't

IJe tot achter aende Colck .....

In allen schijne etc.  onder conditie

.... Reijer

Pietersz off zijne erfgenaemen

zullen ... dat sij .....

gehoude zullen sijn van desen ....

te blijven .......

zullen blijven leggen tot ....

... oft .....

..... 't huijs .....

houttuijn van Reijer Pietersz zal ...

vermogen .......

........

tot het Somerhuijsgen (?) .......

.... aen de principale ....

... van desen huijse

gote leggen .....

huijse etc. 't huijs van ... Reijer 

Pietersz bij ....

.................

... staende ..................

oostsijde vandesen huijse ..............

haer oplsag hebbende ......

... vand'erffgenamen van

Elbert Roeloffsz voornoemt

toebehoort hebbende Nicolaes/

Pathuijs, .... somme van tweendertigh

duijsenteenhondert gulden .....

Rem Anthonisz Fonteijn teborden

gebraght etc. den 6e December

anno 1644

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 08/29/2020 - 22:26

Wij Jan van de Poll en Willem van Loon etc.,
schepenen in Amstelredamme, oirconden ende
kennen dat voor ons gecompareert sijn de
heeren burgemeesteren ende regierders deser
stede, ende gelieden dat op den 30 January
anno 1643 bij executie derselver
stede vercoft is geweest Rem
Anthonisz Fonteyn een huys ende erve,
staende ende gelegen in de Teertuynnen,
genaemt d'Oude Swaen, daer tegenwoordich
den Bisschop van Uyttrecht ende
den IJjseren Bergh uythanght, ende
lendenen van zijn off geweest hebben
Ellert Roeloffsz, aen de oostsijde, nede
Reyer Pietersz houtcoper aen de
westsijde, streckende voor van 't
IJe tot achter aen de Colck toe ,
in allen schijne etc. onder conditie
soo wanneer de voorsz. Reyer
Pietersz off zijne erffgenaemen
zullen willen timmeren, dat sij alsdan
gehouden zullen sijn van desen huyze
te blijven zeven duymen, die aldaer
zullen blijven leggen tot heur
beyder huysendrop off waterlosing,
mits dat daertegens 't huys ofte de
houttuyn van Reyer Pietersz zal
vermogen zes duymen verbij de gevel
van desen huyse te zetten lijnrecht
tot het somerhuysgen toe, stellende
de lijn aen de principale opgaende
muyr van desen huyse, zal oock de
gote leggende tysschen desen
huyse ende 't huys van de voorsz. Reyer
Pietersz bij hen beyden onderhouden
ende becostight werden, wel-
verstaende dat de vensters aen de
oostsijde van desen huyse precario
haer opslag hebben over
t'erve van d'erffgenamen van
Elbert Roeloffsz voornoemt,
toebehoort hebbende Nicolaes /
Pathuys voor de somme van tweendertigh
duysent eenhondert gulden die de voorsz.
Rem Anthonisz Fonteyn te borde
gebraght etc. den 6en December
anno 1644.

Jan T. zei op zo, 08/30/2020 - 09:21

Heel veel dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.