Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Rekening

Ziet iemand kans enkele pagina's uit een rekening betreffende werkzaamheden aan de Bisschop Davidsgrift te ontcijferen.

Reacties (4)

Evert Jan zei op vr, 01/08/2021 - 15:56

De volgende pagina

Evert Jan zei op vr, 01/08/2021 - 15:56

En nog een pagina

Geert Ouweneel zei op vr, 01/08/2021 - 18:54

/0002/
[In de marge:]
Bij de commissie hier
overgelevert blijct van desen

Achtervolgende zekere commissie bij den veengenoten gegeven anno 1546
opten 27en Aprilis, hebben wij gecommitteerden, hier onder gescreven,
gesubstitueert ende substitueren bij desen Jacob Lam ende Jacob die
Eedel omme te doen maecken ende repareren voir desen jaire de oude
bischop Davidts grifte zoe verre des mogelijc es, t'zij bij dachhueren
ofte bij de roede int gros ofte cleyn, zoe hem dat totter gemeen profijt
best duncken zal, te weten dat Jacob Lam als een ordoneerderen deses
wercx zijn zal ende reisen of ende aen, ende Jacob de Edel zal al-
dair gestadich blijven ende dirigeren t'zelve werck, ende administratie
hebben van de weeckelixe oncosten, den arbeytsluiyden aen te nemen ende
oirrlof te geven, ofte t'zelve bij anderen te doen doen, ende voirt zulcx
te doen als dat werck eischen zal, des Sonnendaechs binnen Renen den
arbeytsluyden bij den contrerollen in presentie ende onder de signature
van Goesen van Lienden, secretaris tot Renen te betalen ende alzulcken
arbeiders als middeler tijt binnen die weeck aengenomen ofte oirloff
gegeven zullen werden, zal Jacob die Edel mogen aennemen ofte oirlof
gevende betalen, mits dat t'zelfde van twee van den arbeyders aldair
opten naestcomende Sonnendach geaffirmeert sal werden in presentie
van den contrerolleurder Johan die Keyser ende den secretaris voirsz.,
oick zal Jacob die Eedel weeckelicx den aennemer van grippelen
in der nyeuwer griften enige penningen op rekeninge moegen gheven,
ende om te verhueden dat diezelve nyet te veel en ontfanghen
zal Jacob die Eedel opte grippelen voirsz. eenen anderen syenden mo-
gen om die grippelen (die binnen die weecke gemaect zullen zijn)
te besichtigen ende hem Jacob die Eedel voirsz. dairvan rapport
te laeten doen, ende voirts Jacob Lam ende Jacob die Edel voirsz.,
t'samen ofte elcx bysonder, te moegen doen dat wij gecomit-
teerden als boven, zelfs present zijnde, souden moegen doen, ende
dit al bij provisie ter tijt toe den veengenoten anders believen zal,
des t'orconde hebben wij voirgeroerde gecommitteerden elcx onse ge-
woenlic hantscrift hier onder gescreven opten 28en dach in Mey anno 1546,
ende was onderteckent Johan van Culenborch, Frans van Nyeroy, Johan van Cuic, Anthonis

/0003/
[in de marge:]
Overgelevert
bij Jacob de Edel
den 27en Augusti anno '50 den gemeenen
veengenoten ten huise van heer Adriaen
van Renesse, domdeken, vergadert wesende

Reparatie un de oude bisscop Davidts grifte
ende grippelinge grandge ofte nyeuwe
delinge gedaen in de veengrifte bij eenen
zoe wel in de Geldersce als in de Renensce
veenen, beginnenden den lesten May totten
12en Decembris anno 1546, beude de daegen incluys.

Rekeninge Jacob die Edels, gesubstitueert tot die administratie,
reparatie ende toesich der veengrifte bij eenen ende dat uuyt
beveel ende commissie van den eedelen, erentfesten ende fromen,
eerbare, wijsen ende voirsichtigen Jan van Culenborch, ritter,
heer van der Vuerse, Rens Woue et Frans van Neyenrode, raedt keyserlijcke
majesteyt ende Jan van Cuyck als hoefden ende gecommitteerden
der goetwilger veengenoten, contribuanten totter grifte bij Reenen,
comende uyt die Geldersce ende Renence veenen, blijckende
bij die commissie hiervoir verhaelt, ende dat van allen t'gundt
hij desen aengaende gehandelt, ontfangen ende weder uuytgegeven
heeft zedert den tijt hiervoir verhaelt, gemaect in ponden,
scellingen ende penningen van veertich grooten vlaems, t'pondt

/0004/
Ontfanck
Ontfangen van Jan van Leuwen, camerair der
goetwilliger veengenoten contribuanten totter
grifte, die somme van tweeduisent hondert
ende achtien ponden zestien scellingen negen
penningen pot. van 40 grooten vlaems t'pondt, 't welck
hij op diversche tijden mij gehantreyct ofte tot
Renen gesonden heeft om den arbeyders in der
griften ende andere oncosten tot vorderinge
der griften voirsz. mede te betalen, dairomme hyer
2118£ 16 s. 9 d. pot.

 

Evert Jan zei op vr, 01/08/2021 - 19:19

Beste Geert,

Hartelijk dank voor de transcriptie.

Met vriendelijke groeten,

Evert Jan

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.