Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Rechtszaak uit 1677

Beste mensen,

 

Ben enkele documenten van een van mijn voorvaderen op het spoor gekomen, maar kan het helaas niet goed lezen [ben een beginner]. Heb toch een poging gewaagd. Het Nederlands gaat nog, maar het Latijn is voor mij een ramp.

Kan iemand mij hierbij helpen? Misschien de teksten aanvullen, of uitleggen wat de inhoud betekent? En gaat het allemaal over dezelfde zaak?
Alvast bedankt daarvoor.

 

Hier is de link voor de originele documenten die nog niet getranscribeerd zijn.

 

https://proxy.archieven.nl/235/4C68B8EF61044BCE930FF0B95B564528 [scan 419 tm 426].

 

En mijn probeersel:

 

419

Aenbr….. Gerit de Boom E (stont) gericht doen macken ende o…… g….. Aenlegger contra

Geurt Arts gedaagde en verweerder

 

Den Aenlegger om te funderen syn conclusie ten eijnde …….  ….ijtt onder alle behoorlijck protostaatie praesentatie ende alle andere beneficientie ……………. …………………. t naervolgende.

 

Dat den Aenlegger 1662 den 27 dag Julij met den gedaegde van alles watt sij tot dato voorschreven met malcanderen te doen hebben gehatt heefft afgerekent offte door sijne huijsvrouwe doen affrekenen. Ende bij affrekeningen .. ….. is dat den verweerder is …….. gebleken …. Somma van twe ende vijftige gulden ende 7 stuivers twe oort

 

Item compt den Aenlegger …. Post even? Inde …….. van den verweerder sijnde veraccoordert? ter somme van sestige gulden …. alles ter go…. rekeninge.

 

420

Ende terwijle .. …….. ….. minnelijcke accommodatie is … uit……… ende den Aenlegger …. dair  m…. geeft vervoogt van welcke on…. die men tot dien eijnde g….. m….. aen… men oock expres is protesterend ende …. tempore sall dan? eij…..

 

Ende alsoo anders g… satisfacti en het te becommen … hij …. d…. E. gericht ….. dair …. wort g….. ende ge……….

 

Soo conchiderende contendeert dat bij W.E.? ……….. ………. sult worden ver……. dat de verweerder sall ………….. sijn aan den Aenlegger tot betalen d.. ge……… somme van twe en vijftige  gl (gulden) 7 ½ stuiver ende alsnog sestige gulden van t coste …. huijs huijr cum intresse a tempore mor… et expensis factis et …….. often alias salutairiter

 

421

Antwoort doo macken ende dezen E. gerichte der stadt Ravenstein over door geven uijt  door ? name ende van Hoogens? Geurt Aert Elemans versus ten eenre … ende tegens Gerit den Boom aenl. ter andere sijde

Verw? Gesien hebbende de seer ongefundeerde aanspraeke bij den aenl geexhibeert

Segt daer tegens onder alle exeptien ende desons ? en ver….? Cortelijk het naervolgende eerstelijck tegens den eersten articel der selied? Aanspraecke meliende? Van afvoorkenning gelijck mede tegens den h…… articel sproockende? Van een accoort  geensins schuldigh te sijn, gelijck den aenl te ….. oock nimmer meer sal connen bewijsen, ende sijnen eisch voor recht can verifieren.

 

De vestie? Als niet debatteren weerdich? Contineerende voorbij paaseerende

 

Soo is dat vonnis? : als vooren? hierbinne?  den aenl eegene? Schult en kint

 

Edoch, om geene land….. proces ende oncosten hier over te soecken ende te lijden

 

422

Soo versoeckt verweerder vermits denselven daertegen te voorkennen heeft, dat den Aenlegger voor allen voortganck rechten met den verweerder sall hebben te voorkennen, ende daervan sijne voorkeninge ende pampieren o… te leveren.

 

Pro………….. v…………. insgelijcks sijne verrekeningen schijn ende boscheit daertegens o…. te leveren.

 

Bij verweigeringen van …. Protesteeren om van opentheit hier over coomen te rijssen.

 

H………… aenspraecken genouchsaem gedebatteerd houdende.

 

Soo concludeerende contendeert verweerder : dat bij dese E. gericht vonnisse sall werden vestaen dat den Aenlegger voor allen voortganck van … met den verweerder hebben te voorkenen voor desen E. gerichte ofte dat bij verweigeringe van dien der verweerder zest ende schadeloos sall worden geabsolueert.

 

…. Alias …… omni ….. modo in ende op alles implo………

 

423

Replys door? Ma…. End deze? E.E. gerichte der stadt Ravenstein Oúderdoven?  J…………..  vrijuijt? Der nader ende van w……….. Gerit den Boom Aenlegger tot eenre sijde

 

Op ende tegens Geurt Arts Elemans verweerder tot andere sijde

 

424

Aenlegger gesien hebbende die seer lastelijcke ende met onwaarheden aangeknopte? Schriftuur van Antwoort

 

Der….. syn schrift….. van aesnspraeck al in judicio onge……………. Ende verwondert Aenlegger …. Ten hoogste dat verweerder durft vasthouden te ontkennen de schult v…. m…. te gestaen de afrekeningen tussen aenlegger en verweerder geschiet.

 

Daermee? T…. niet een maar twee d…………. r…………. onder malcander heeft afgerekend

 

424

Als de verweerder volgens Boeck van Aenleggers huijsvrouw welke all tijtt van hem is boeckhouder geweest

 

Verweerder ende g….. is Anno 1662 op dien Paschen dage van de Maent van Januarij

 

Ende de ………. ………. Op den 27 Julij 1662.

 

Dewelcke met onder seggen off te h… mar ten ….. h…. van den verweerder

 

425

Ende der verweerders huijsvrouw in w…. bij van den Aenlegger is geschiet.

 

In Ae….. dat den verweerder vermoge Aenspraeck aan den Aenlegger is verschuldigd gebleven  alwelcken somm van penningen als dair bij staat gespecificeert.

 

’t Welcke Boeck ende  derwelcke g………… Annotiti ende afreckeninge toties? Quoties? Verlost sijnde groot is te Ex……

 

Protesteert d….. Aenlegger van dezer ongefundeerde ende langedurige proceduure die verweerderals Temerair stadt dien fouten en onse dien costen die men d…… compt te lijden.

 

….. persisteert nogmaals als voorz bij sijn Aenspraeck in judicio I……..

 

D…. nobile Judicium nogmaals im…………. in v….. op alles

Reacties (2)

René van Weeren zei op za, 07/02/2022 - 23:08

Heb nog niet alles kunnen doen, maar vooralsnog vast de eerste 4 pagina's

 

Aenspraeck voor Gerit de
Boom desen E[delen] Staets gerichte doen
maeken ende overgeeven
aenlegger
Contra
Geurt Arts gedaegde ende
verweerder

Den aenlegger om te funderen sijne
coclusie ten eynde deses genoomen
seytt onder alle behoorlijcke protestatien
praesentatien ende alle andere benificien
rechtens corttelijck t naervolgende

Dat den aenlegger 1662 den 27 dagh
julii met den gedaegden verweerder va
alles watt sij tot dato voorschr[even] met
malcanderen te doen hebben gehatt heeft
affgerekent offte door sijne huysvrouwe doen
affrekenen, ende bij affrekeninge bevonden
is dat den verweerder is schuldigh gebleeven
eene somme van twe ende vijftigh gulden
emde 7 stuyver twee oort

Item compt den aenlegger noch post
een iaer huyshuyr van den verweerder
sijnde veraccordeert ter somme van
sestigh gulden edoch alles ter goeder
rekeningh
---
ende terwijlen nu verscheyde maelen
minnelijcke accomodatie is geintenteert
ende den aenlegger sich daer toe meede
heeft vervoegt edoch ten alle tijden
te vergeeffs, van welcke oncosten
die men tot dien eynde heeft moeten aen-
wenden men oock express is protesteerende
ende suo tempore sall doen eyschen

Ende alsoo men anders geene satisfactie
en siet te becommen ten sij met deesen
E[delen] gerichts sententie daerover wort gesen-
tentieert ende gewesen.

Soo concludeerdende conten-
deert, dat bij U[w] E[deles] sententie
diffinitiff sall worden verstaen
dat den verweerder sall gehouden
sijn aen den aenlegger te
betaelen die gelibelleerde
somme van twe en vijftigh g[u]l[den]
7 1/2 st[uy]v[e]r ende alnoch sestigh
gulden van t leste iaer huys
huyr cum intresse a tempore
morae et expensis  factis et
faciendis offte alias
Salutariter
---
linkerpagina:

Den 1 april 1677 Ravens[tein]
in id[em]

rechterpagina:

Antwoort doen maecken ende
desen E[delen] gerichte der Stadt Raven-
Steijn over doen geven uyt
den name ende van wegens Geurt
Aerts Elemans verw[eerde]r ter eenre
op ende tegens
Gerrit de Boom aenl[egge]r ter
andere sijde
Verw[eerde]r gesien hebbende de seer ongefundeerde aen-
spraecke bij den aenl[egge]r geexhibeert
legt daer tegens onder alle exceptien ende
defensien rechtens cortelijck het naervolgende

Eerstelijck tegens den eersten
articul der selve aenspraecke meldende
van afreeckeninge, gelijck mede tegens den
tweeden articul spreeckende van een accoordt
geensins schuldich te sijn, gelijck den
aenl[egge]r te selve oock nimmermeer sall connen
bewijsen, ende sijnen eijsch voor recht can
verifieeren

de reste als niet debatteerensweerdich
contineerende verbij passeerende
soo is dat verw[eerde]r als vooren hierinne den
aenl[egge]r egeene schult en kent

Edoch om geene landuriche proces ende oncosten
hier over te soecken ende te lijden
---
soo versoeckt verw[eerde]r den selven
daertegens te reeckenen heeft, dat den
aenl[egge]r voor allen voortganck rechtens met
den verw[eerde]r sall hebben te reeckenen, ende
daervan sijne reeckeninge ende pampieren
over te leveren,

presenteerende verw[eerde]r insgelijcks sijne reeckeninge
schijn ende bescheit daer tegens over te
leveren
bij verweigeringe van dien protesteermen
van openthout deser saecke, ende alle costen
diee door retardement hier over comen te rijssen
waermede dese aenspraecke genouchsaem
gedebatteert houdende.

Soo concludeerende contendeert
verw[eerde]r dat bij desen E[delen] gerichts
vonnisse sall werden verstaen
dat den aenl[egge]r voor allen voortganck
van recht met den verw[eerde]r sall
hebben te reeckenen, voor desen
E[delen] gerichte, ofte dat bij verweigeringe
van dien den verw[eerde]r
cost ende schadeloos sall werden
geabsolveert.

Aut alias salutariter
omni meliori modo
in ende op alles implo-
reerende
---

Regina zei op zo, 07/03/2022 - 00:08

Dank voor je snelle reactie René! Wow, jij bent daar wel goed in. Maar ben niet ontevreden over mijzelf; het is pas mijn tweede transcriptie. Ik zal het nog eens goed gaan vergelijken en ervan leren!

Vriendelijke groet en fijne zondag gewenst!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.