Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Rechterlijk Archief Zundert 1492

Graag wat hulp om volgende tekst te verbeteren en aan te passen. Alvast bedankt voor de hulp.
 

Wij Pieter Gheerijt Ghijs sone ende Arnout Jan Arnolfsone ... oirconden ende kennende met/
desen brieve dat voor ons commende es Andries Wout Dirckens sone erkende/
ende verlede dat hij recht heeft ende tot vrien.. rechten wegeghevende heeft/
Gielijse Servaes van lantscoten sine noch een stuck lants geheijten de mare/
heijrighe intrent een ... staet lants luttel min ofte meer houdende, en met een/
stuck weijdrechte ende met eene stuck beinder ontrent anderhalff buijnder/
luttel min of meer tsaemen houdende, geheijten ...stuck, daer aen gelegt/
geleghen altsaemen tzundert bede Veltstrate, aen Jane Van Nederven stuc/
zuijtwaert Servaes Van Lantscot erve westwaerts de ... van/
cleijn zundert erve noertwaerts ende Gielijse Servaes van lantscot soens en/
nu oestwaerts om drie ... roge erfpacht guete en ... rog e bij ende om/ 
eene ...erfcheijns en voor vutgaende ... welcken some de voorseijde/
Andries de voorseijde parcheelen erve gelooft te voeren ende te wagene sonder meer/
voorcomer behoudelijck datse medegaendt bleef stellen  ende behoudelijck/
den erfweghen en over te gaen die de van rechte weghen ... sijn om/
te gaene, voirt es voraerde dat de voorseijde Gielijs en Servaes Van Lantscot/
erfelijck dat twater dat naer de nijeuwe heynighe gaet sal bleven gaende/
gelijcker haert ende eenen drep te beijden sijden ende oft de voirseijde Gielijse ..niet/
op en woude maken dat aldaer des voorseijde Servaes erfelijck den waterloop op stellen/
moghen maken te beijden sijden ende drop ende rond toesegghen vande voirsseijde/
Geilijs oft sijne nach s... anno lxxxix op de xxvii sten dach aprilis/

Wij Peet ende Aernout van Arnolse ;...  dat voor ons comende es Gieliss Servaes/
sone van Lantscot reckende dat hi eerlijck ende erflijck ... vut te reijcken ende te betalen/
Elisabeth Servaes docht van Lantscot den .... erfpacht ende opter voirsseijde .....

Reacties (3)

herman zei op di, 07/26/2022 - 19:51

Hierbij mijn correcties/aanvullingen . Nog enkele  vraagtekens blijven ovrr. Ik heb mijn correcties in een wat groter lettertype gezet, zodat duidelijk is wat ik heb aangepast

 

Wij Pieter Gheerijt Ghijs sone ende Arnout Jan Arnolfsone MANNE oirconden ende kennende met/
desen brieve dat voor ons commende es IS Andries WoutER Dirckens sone erkende/
ende verlede dat hij recht heeft ende tot EENEN RECHTEN VOOR WTGEGHEVEN (=UTGHEGEVEN) heeft/
Gielijse Servaes van lantscoten sine noch NACH( NACOMELINGH?)een stuck lants geheijten de mare/
heijrighe intrent ONTRENTeen VIERTEL SAET staet lants luttel min ofte meer houdende, en met een/
stuck weijdrechte(?) ende met eene stuck beinder BEMDEontrent anderhalff buijnder/
luttel min of meer tsaemen houdende, geheijten ...stuck, daer aen gelegt/
geleghen altsaemen tzundert bede BIDEVeltstrate, aen Jane JANS Van Nederven stuc/ ERVE
zuijtwaert Servaes Van Lantscot erve westwaerts de PERSOENE van/
cleijn zundert erve noertwaerts ende Gielijse Servaes van lantscot soens en/
nu oestwaerts om drie SESTER roge erfpacht guete en CUSBAERE roge bij ende om/ 
eene ...erfcheijns en DAER? voor UTgaende ... welcken soMMe de voorseijde/
Andries de voorseijde parcheelen erFe gelooft te voeren ende te wagene VRIJEN ENDE TE WEERNE sonder meer/
voorcoMMerS behoudelijck datse medegaendt MEDEPANDT bleef BLEVE stellen BIJ? ende behoudelijck/
den erfweghen en DAER over te gaen die de DAER van rechte weghen SCULDICH sijn om/
te gaene, voirt es vorWaerde dat de voorseijde Gielijs en Servaes Van Lantscot/
erfelijck dat twater dat naer de nijeuwe heynighe gaet sal bleven BLIVEN gaende/
gelijcker haert HANTende eenen drep te beijden sijden ende oft de voirseijde Gielijse TSINE niet/
op en woude maken dat aldaer des voorseijde Servaes erfelijck den waterloop op stellen/SELLEN?
moghen maken te beijden sijden ende drop ende rond SONDER toesegghen vande voirsseijde/
Geilijs oft sijne nach GEVESTanno lxxxix op de xxvii sten dach aprilis/

Wij PeetER ende Aernout van Arnolse ; MANNE OIRCONDEN dat voor ons comende es Gieliss Servaes/
sone van Lantscot reckende BEKENNENDE dat hi eerlijck ende erflijck SCULDE IS  WT(=ut) te reijcken ende te betalen/
Elisabeth Servaes dochtER van Lantscot den SESTER ROGGE erfpacht ende opter voirsseijde ONDERPANDE / GODEN? ANNO ET DIE

 

Michel G. zei op wo, 07/27/2022 - 06:11

Nog enkele aanpassingen:

Wij Peeter Gheerijt Ghijs sone ende Aernout Jan Oenolfs manne oirconden ende kennen met/
desen brieve dat voer ons comen is Andries Wouter Jennekens sone Bekende/
ende verlide dat hi recht heeft ende tot eenen rechten uutgegheven heeft/
Gielijse Servaes van Lantscoten sinen nacomelingen een stuck lants geheijten de nyeu
heijninghe ontrent een viertel saet lants luttel min oft meer houdende, ende met eenen/
stuck weijdevelts ende met eenen stuck bemde ontrent anderhalff buijnder/
luttel min oft meer tsaemen houdende, geheijten d'neerstuck(?), daer aen gelegen/
geleghen al tsamen tZundert bide Veltstrate, aen Jans Van Nederven erve/
zuijtwaert Servaes Van Lantscot erve westwaert des persoens van/
cleijn Zundert erve noertwaert ende Gielijse Servaes van Lantscot soens er-/
ve oestwaert om drie sester rogs erfpacht guets ende cusbaer rogs etc ende om/ 
eenen braspenninck erfcheijns daer voer uutgaende met welcken commer de voirscreven/
Andries de voorscreven porcheelen erfs gelooft te vriën ende te waerne sonder meer/
voercommers. Behoudelijck datse medepandt bliven stellen etc  ende behoudelijck/
den erfweghen daer over te gane die daer van rechts weghen sculdich sijn over/
te gane. Voirt es vorwaerde dat de voorseijde Gielijs en Servaes Van Lant-/
scot erfgenamen dat dwater dat nemen de nijeuwe heynighe gaet sal bliven gaende/
gelijckerhant ende even diep te beijden sijden ende oft de voirseijde Gielijse tsine niet/
op en woude maken dat aldan des voorseijde Servaes erfgenamen den waterloop op sel-/
len moghen maken te beijden sijden even diep ende sonder toesegghen vanden voirsseijde/
Gielijs oft sijnre nacomelingen. Gevest anno lxxxix opten xxvii sten dach aprilis/

Wij Peeter ende Aernout Jan Oenolfs manne oirconden dat voer ons comen is Gielis Servaes/
sone van Lantscot bekende dat hi jaerlijck ende erflijck sculdich is uut te reijckene ende te be-/
talene Celien Servaes dochter van Lantscot den sester rogs erfpacht ende opte voirseijde onderpande.
Eodem anno et die.

HANS VAN LANDSCHOOT zei op wo, 07/27/2022 - 16:28

Herman en Michel hartelijk dank voor jullie hulp.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.