Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

rechterlijk archief 1607 Jan Sijmons van den Broeck

wat staat daer?

Reacties (3)

jan van den Broek zei op za, 03/27/2021 - 19:14

betreft rechter blz, 136

Geert Ouweneel zei op zo, 03/28/2021 - 11:56

Hier mijn poging de tekst te ontcijferen:

 

Niclaes Soope, Jan Molaerssoon van Weerden, heeft
ghelooft als een principael schulder te gelde tezamen
ende wel te betalen Jannen Martenssoon van den
Sande ende Peeteren Niclaes Peeterssoon Sterts, als
provisoors der tafele des heyligtest binnen ende
ten behoeve desselves, een jaerlijcken ende
erffelijcken chijns van twee en twintich stuyvers,
elcken stuyver tot twee grooten vlaemsch gereeckent,
alle jaer op Onser Lieve Vrouwen Lichtmisse ende
waeraff den iersten termijn ende dach van betalinghe
wesen op Onser Lieve Vrouwen Lichtmisdach, als men
schrijven sal duysent seshondert ende acht, uuyt
ende van eenen huyse, hoff, schuer mette gronde ende
erffenisse daeraen leggende ende daertoe behoorende
anderhalff loopensaet of daeromtrent begrijpende,
nochtans alsoo groodt ende cleyn als tzelve gestaen ende
gelegen is binnen der parochie van Daerle voorschreven ad locum aen de kerck
aldaer tusschen ereffenisse der erffgenamen Peeter
Gheridtssoon van Aren Doncy d'een zijde ende tusschen
erffenisse Adriaen Huybert Soffarts d'ander zijde,
daer nochtans eenen gemeyne padt tusschenbeyde is,
warandian more solito, ende dese voorschreven
onderpanden altijt goet seecker genoch ende welweldoorgende
welverstaende nochtans dat midts desen sal
cesseren ende gelost wordet gelijcke renthe van
22 stuyvers die Dirck Jan Leenen ende sijne mede-erfgenamen
op de kynderen ende nacomelinghen Jan Goyert
wettelijcken vercreghen haft plaghen te heffen volgende
den acquite bij den voorgenoemden Dircken met Adriaenen
sijnen serve voor ons schepenen daeraff gegeven, sonder
argelist, datum 9 Octobris 1607, scabini Alwijn et
Nanen allentis per illes, nihil solutio

 

 

Jan van den Broek zei op ma, 03/29/2021 - 10:04

Zeer goede poging!

Hartelijk dank

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.