Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Raad van Brabant 1727

Toegevoegde afbeelding is blad 1 (van 8) betreffende een onderzoek naar het doodsteken van Evert Petrus Bastiaens door Jan Ariaens van Coll in Nederwetten. Behalve deze brief aan de "Edele Mogende Heeren" bestaat het geheel ook uit het verslag van de lijkschouwing door een Medisijne Doctoor en een chururgijn uit Eijndhooven en diverse verklaringen van getuigen.

Delen van de tekst zijn te lezen, maar ik mis toch de nodige woorden om er een kloppende tekst van te kunnen maken. 

Wie zou mij willen helpen om van deze 8 pagina's een leesbaar geheel te maken ?

Ik kan de vervolgpaginas desgewenst toesturen.

Reacties (12)

Geert Ouweneel zei op zo, 12/12/2021 - 12:11

Edele Mogende Heeren,
Vinde mij verpligt Ued. Mo. onderdanigst
kennisse te moeten geven van seekeren man-
slag op Sondag den 28 September laestleden in den dorpe
van Nederwetten, quartiere van Pelandt, op een
moordadige wijse geperpetreert door Jan Adriaens
van Coll, ingeseten van Gerwen, hebbende den
persoon van Evert Peter Bastiaens sodanig met
een mes in sijnen buyck gesteeken, dat weynig
uren daernae van die quetsure is komen te
overlijden, alles breder blijkende bij de annexe
copyen authentycq van d'acte van schouwinge
en informatien præparatoir, mitsgaders bij de
gevoegde verklaeringe van schepoenen van Nunen
dat den dader geen goederen is possiderende,
sal niet manqueeren jegens denselven, offschoon
voorvlugtig tot condigne straffe voorts te proce-
deeren ingevolge de placaten van den lande.
Waermede Ued. Mo. Regerninge en personen in de
proctectie van God Almachtig bevolen hebbende,
blijve met schuldig en diep respect,
Edele Mogende Heeren
Ued. Mog.
Onderdanige en gehoorsame
dinaer
J.L. Cramer
's Bos den 15 October
1727

Stephan van der Horst zei op zo, 12/12/2021 - 13:04

Geert,

dank voor de aanvullingen. "weynug uren" en "breder" kon ik niet plaatsen, enkele woorden had ik grotendeels, maar net niet!

Is het veel gevraagd om de andere pagina's van dit document ook te bekijken ? Het betreft 2 pagina's van de lijkschouwing en daarna verhoren van getuigen.

Ik vond ze op 

https://www.bhic.nl/onderzoeken/personen-raad-van-brabant?mivast=235&mi…

Ik voeg er in ieder geval weer een bij.

Geert Ouweneel zei op zo, 12/12/2021 - 20:47

Wij Johan van Osch,
medisijne doctoor en Wijnandt Baertmans,
chirurgijn tot Eyndhooven woonagtigh,
doen condt ende verclaeren op den eedt
amptshalve gedaan, dat wij ter requisitie
van Jan Loodewijcx, president-schepen alhier,
met meedeweten nomine officy sijn ver-
soght te compareren alhier tot visitatie
van het doode lighaam van Eevert Peeter
Bastiaens, en bevonden, dat de wonde
aan de linker sijnde een handt breet onder
de navel, een opening waarop het lichaam
geoopendt sijnde, bevonden een van de
dickste darmen geheel affgesteecken
te sijn, soodat de vuylighijt uyt denselven
den geheelen onderbuyck vervult, ende
allen den ingewanden daerdoor bedorven
waeren, uyt allen welcken voors. oordee-
len vrij dese wonde absoluet doodelijck, en
sullen sulcx des noodt ten allen tijde met
eede becrachtigen. Verders verclaeren wij
booven genoemde doctoor en chirurgijn, dat
wij op Maendagh den negenentwtintigsten
dese maendt ten versoeke van Peter Bastiaens,
inwoonder tot Gerwen, vader van gemelten

Stephan van der Horst zei op ma, 12/13/2021 - 00:06

Prachig Geert ! Geen idee dat nom: nomine betekent. Ook het ..soeke dat dat versoeke moet zijn. Dat haal ik er echt niet uit.

Van de volgende pagina heb ik geprobeerd de tekst weer te geven.

Ik heb geprobeerd de volgende pagina weer te geven. Zou je daar naar willen kijken ?

 

Evert Peters (: den selven nogh in leeven sijnde :) hebben ... inne presentie van gemelt President, ende ... Habraken schepenen alhier, als waneer den President in den naam van den officier hem vraaghden wie aan hem die wonde hadde toegebraght, waerop gemelte Evert Peeters antwoorden Jan Adriaens van Col, en zoo hij daer van ... naam te sterven, Dat hij gemelten Jan Ariaens van Col in den doodt slagh leijde, actum Nederwetten den eersten octber: 17 e seveentwitigh 't oirconde geteeckent ende was geteecken Johan van Osch Me D: Doctor, W: Baertmans churigijn,Jan Loodewijcs. Aert Habraken, Hendrick Voogels, J:Draack secr:s onderstant ... attestor en was onderteekent
J:Draak secrs:

Collata concordat eum suo originali actum 's Bosch den 15 octob 1727

Quod attestor
Alexander Horst ...
1727

Geert Ouweneel zei op ma, 12/13/2021 - 08:55

Evert Pieters (denselven nogh in leeven
sijnde) hebben verbonden inne presentie van
gemelt presidendt, ende Aert Habraken,
schepenen alhier, alswanneer den presidendt
in den naam van den officier hem vraaghden,
wie aen hem die wonde hadde toegebragt,
waerop gemelte Evert Pieters antwoorden
Jan Adriaens van Col, en soo hij daervan
quaaam te sterven, dat hij gemelten Jan
Ariaens van Col in den doodtslagh leyde.
Actum Nederwetten den eersten October 17 en
sevenentwintigh. 't Orconde geteekent
ende was geteecken Johan van Osch, mr.
B. Doctor, W. Baertmans, chirurgijn, Jan
Loodewijcx, Aert Habraken, Hendrik
Voogels, J. Draack, secretaris. Onder stont
Quod attestor en was onderteeckent
J. Draak, secretaris.
Collata concordat cum
suo originali. Actum 's Bosch
den 15 October 1727.
Quod attestor
A. van der Horst, notaris publicq
1727

Stephan van der Horst zei op ma, 12/13/2021 - 10:01

Opmerkelijk dat de notaris ook van der Horst heet !

 

Ik heb geprobeerd om de volgende 2 bladzijden te lezen :

 

... ?

Tijs Willems woont tot Nederwetten,
Goort Peters woont tot Gerwen,
Jan GGoorts woont tot Gerwen,
Tonij Tijssen woont ook tot Gerwen onder Nuenen

Interogatorium
overgegeven aan Heere Schepenen van Son, ... van weegens de heer Balthasar Repelaar quartierschout van Peeland, omme daerop onder eede te hooren de getuijgen in margine deses gestelt, en haar antwoordt tegens der ... te annoteeren, en op te tijkenen

1
Te vraegen haeren ouderdom

1 Tijs Willems segt out te wesen omtrent 18 jaeren
2 Goort Peters segt out te wesen 28 Jaeren
3 Jan Goorts segt out tw wesen 21 Jaren
4 Tonij Tijssen segt out te wesen 26 jaren


off sij deponenten op
sondagh den 28 september 1727 niet en sijn geweest ten huijse van Roef Lodewijx herbergier tot Nederwetten en off daer niet meede present waaren Jan Adriaens van Col en Evert Peter Bastiaens beide woonende tot Gerwen
Tijs Willems verclaart als in den ... is gevraagt
Goort Peters verclaart ad idem,
Jan Goorts verclaart ad idem,
Tony Tijsse verclaart ad idem

3
Off die twee persoonen met name Jan Adriaens van Col ende Evert Peter Bastiaens voornoemt, ten voors:daege geen crakeel oft questie

Tijs Willems verclaart te hebben hooren seggen, dat die twee persoonen questie hadden gehadt, en gesien tehebben, dat sij die oft dronken
Goort Peters verclaart geen questie, oft ..drinken gesien te hebben,
Jan Goorts verclaart van 't gevraagde niet te weeten,
Tonij Tijsse verclaart gehoort te hebben,  dat Jan Adriaens van Col, sijnde op de kelderkamer, sijde tegens Goort

 

zie bijlage. de bladzijde die hierop volgt begint met "sit gij hier met mijn vrijster" ! 

Geert Ouweneel zei op ma, 12/13/2021 - 10:32

[Rechts:]
Interogatorium
overgegeven aan heere
schepenen van Son, door
off vanweegens de heer
Balthasar Repelaar, quar-
tierschout van Peeland
omme daerop onder eede
te hooren de getuygen in
margine deses gestelt en
haar antwoordt tegens
ider articul te annotee-
ren en op te tijkenen

[Links:]
Tijs Willems woont tot
Nederwetten
Goort Peters woont tot
Gerwen
Jan Goorts woont tot Gerwen
Tony Tijssen woont ook
tot Gerwen onder Nunen

[Rechts:]
1. Te vraegen haeren ouderdom

[Links:]
1. Tijs Willems segt out te wesen
ontrent 18 jaeren
2. Goort Peters segt out te wesen
28 jaeren
3. Jan Goorts segt out te wesen
21 jaren
4. Tony Tijssen segt out te wesen
26 jaren

[Rechts:]
2. Off sij deponenten op /
Sondagh den 28 September 1727
niet en sijn geweest ten
huyse van Roef Lodewijx,
herbergier tot Nederwetten,
en off daer niet meede
present waaren Jan Adri-
aens van Col, ende Evert
Peter Bastiaens, beyde woo-
nende tot Gerwen.

[Links:]
Tijs Willems verclaart als in den articul is gevraagt.
Goort Peters verclaart ad idem.
Jan Goorts verclaart ad idem.
Tony Tijsse verclaaert ad
idem

[Rechts:]
3. Off die twee persoonen
met name Jan Adri-
aens van Col ende Evert
Peters Bastiaens voor-
noemt ten voorsz. daege
geen crakeel of questie (hadden)

[Links:]
Tijs Willems verclaart te hebben
hooren seggen dat die twee persoo-
nen questie hadden gehadt en
gesien te hebben dat sij die aff-
dronken.
Goorts Pieters verclaart geen
questie off affdrinken gesien te
hebben.
Jan Goorts verclaart van 't ge-
vraagde niet te weeten.
Tony Tijsse verclaart gehoort te heb-
ben dat Jan Adriaens van Col, sijnde
op de kelderkamer, sijde tegens Goort

Stephan van der Horst zei op ma, 12/13/2021 - 13:17

Alweer prachtig. 

Geert Ouweneel zei op di, 12/14/2021 - 07:46

[rechts:]
hebben gehadt en of
sij die questie alsdoen
niet hebben bijgelegt en
affgedroncken

[links:]
Pieter Bastiaens, waerom sit gij hier
met mijn vrijster, daar Goost op
antwoorde, het is mijn vrijster, ik
hebse gehaalt, alswanneer Jan van
Col sijde, gij sult mij die geven, of gij
moet tegen mij vegten, waerop Evert
Peters opstaande en tussen beyde sprak
om soo het scheen die questie te stil-
len, dogh niet te weten wat woorden hij
sprak, wanneer hij deponent de kelder-
camer is affgegaen.

[rechts:]
4. Off sij deponenten niet
hebben gesien, naardat
die questie was bijgelegt
en affgedronken, dat
Jan Adriaens van Col
naarmiddagh ontrent
vijff uren ten voorsz. daege
en huyse op de kelder-
caamer was, off is gekomen,
met een bloot mes in de
hant, waermeede hij den
voorsz. Evert Peter Bastiaens

[links:]
Tijs Willems verclaart op de kel-
dercamer gevonden te hebben Jan
Adriaens van Col en gesien dat den-
selven voorbij passeerde Evert Peter
Bastiaens, welken Evert Peter
Bastiaens weder buckende en sijn
hant tegen sijn buyck houdende,
hij deponent daerop vraagde, Evert,
wat let u, die daerop antwoorde,
hoe steeckt hij mij daer en hij deponent
alsdoen siende naer Jan Adriaens van
Col, oock gesien heeft, dat denselve een
bloot mes in de hand hadde, waerop hij
deponent van de camer uyt het huys
is gegaen, alwaar hij op de straat
Evert Peter Bastiaens, die hij depo-
nent gevolgt was, op sijne knien
vont sitten, hebbende een steek in den
buyck daar de darmen uyt liepen

Goort Peters verclaart, dat ontrent

Stephan van der Horst zei op di, 12/14/2021 - 08:35

Beste Geert,

heel erg bedankt voor de transcripties van dit document. Ik heb ondertussen geoefend om zelf bovenstaande pagina te verwerken. Dankzij uw moeite heb ik enig zicht gekregen op de nodige woorden die ik niet kon plaatsen. Ik ga aan de slag met de resterende pagina's.

Rest mij nog om u en de uwen hele prettige feestdagen toe te wensen.

Met vriendelijke groeten,

Stephan van der Horst
Eindhoven

Stephan van der Horst zei op wo, 12/15/2021 - 20:01

Geachte Heer Ouweneel,

vandaag kreeg ik van Erfgoed Den Bosch bijgevoegde scans. Zij betreffen de uitspraak van de rechtbank inzake de steekpartij met dodelijke afloop. De dader is bij verstek tot de strop veroordeeld.

Helaas is het door een andere persoon geschreven met (helaas) veel woorden die ik niet kan plaatsen. Kunt (en wilt) u mij nog één keer helpen ? Ik zou het zeer op prijs stellen.

Groet, Stephan van der Horst

Geert Ouweneel zei op do, 12/16/2021 - 08:20

Jan Adriaens van Coll
tot Gerwen
etc. gesien ter eenre, en Jan Adriaense
van Colle tot Gerwen, gedaegde, bij edicte ter
andere zijde, en voorts ut supra gesien tot
dien den intendit met de stucken dienvol-
gende overgegeven, waerbij gebleken is
dat den gedaegde herdaegde absente fugitive
en latitant op den achtentwintigste September
17C sevenentwintig ten huyse van Roelff
Lodewijck tot Nederwetten over een vrijster
met eene Evert Peter Bastiaens questie
gekregen heeft en die questie afgedroncken
wesende, dat den gedaehde herdaegde eenige
tijt daarnae den voorsz. Evert Peter Basti-
aens met sijn mes in sijn buyck gestooken
heeft, dat kort daaraen is komen te over-
lijden, en op al etc., doende reght, bannen
den gedaende herdaegde absente fugitive en
defaillant ter saeke voorsz. uyt dese stad
en Myereije van dier en in handen
van de justitie geraekende, dat gebragt /
sal worden ter plaatse daar men hier ge-
woon is executie van criminele justitie
te doen, om aldaar, andere ten exempel,
met den coorde gestraft te worden, datter
de dood naevolge, denselve daerinne mits-
gaeders in de costen van regt en misen
van justitie condemnerende. Actum et prosesse
ut supra.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.