Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Puzzel Leids kenningboek 1484

Een nieuwe puzzel m.b.t. een zaak uit het kenningboek van Leiden m.b.t. een voorouder genaamd Huge Jans Bartout.

De kwaliteit van de scan is niet zo goed. het lukt me om er flarden uit te halen, maar niet voldoende om de strekking te begrijpen. Wie kan me helpen? De tekst staat aan de rechterkant van de scan; het betreft drie alineas.

Bron: GA Leiden, rechterlijk archief, kenningboeken 1477-1486, inv. 41 f. 207

 

Dit heb ik zelf kunnen vinden:

“Willem Gerijtsz, apteker, is zijn dingtael tegens huge jan baertoutz ende zijn wijf […] hij den

[…] huge [over?] zijn wijf […] [poortenge van heyliger…ft] verlangt heeft om vijf [...] guld

ende …. dat huge…

 

2de allenea begint met: Huge Jans Bartoutsz is zijn dingtael tegens willem gerijtsz apteker, ende huge voirsz die seit

[…] van alle

 

Laatste alinea: Aldus soe wijsen scepenen alsoe Huge Jan Bartoutsz […] poortenge van [heylig…] ...…

……

..….

.. Willem die apotheker die kennijnghe gewonnen en huge voirsz verloren. Actum vijf dage in Aprille anno 1484 (?)

Reacties (5)

Geert Ouweneel zei op di, 05/19/2020 - 11:24

Willem Gerytsz, apteker, is zijn dingtael tegens Huge Jan Baertoutzoon ende zijn wijf alsoe hij den-
selve Hugo met zijn wijf in den poortdinge van heyligermisse berclaecht heeft om vijf rins gulden
ende 6en ..., dan opdat Huge betrouw heeft te geven soe wat meester Dame seyt, dus soe heeft
Willem voirsz. denselve meester Dame mit recht dairtoe gebrocht om te seggen voir scepenen wat
hij den voirn. Willem van der voirsz. somme toe vint, dair sonder so mede te vreden wesen, dan of
dat meester Dame voirscreven voir scepenen also Floris prots? zoe ende Geryt Rijswijck bekent heeft,
dat Hugo voirscreven den voirn. Willem geven soude vijf rins gulden te betaelen tot vastelavont  naestcomende
hierom soe heeft Willem voirscreven den voorn. Huge wederom doen dagen om van Huge voirn. van
dieselve pennyngh zekerheyt ende brieve te hebben, gelijck meester Dame dat voir scepenen bekent
heeft, ende Willem voirscreven die seyt. Alsoe als hij mit scpenen wel bewijsen sel dat Huge voirscreven
die sake an meester Dame gebleven heeft ende meester Dame zijn uutsprake dairof gedaen heeft
dat daerom die voirscreven Huge sculdich sel wesen dieselve uutsprake te onderhouden ende hem
scepene brieve dair of te geven of hem 7 rins gulden dari voir te geven, ende dat zeyt Willem voirscreven
dat recht is ende begheert des een vonnisse van de scepenen ende eerst hierop gehoirt te wesen.

Huge Jan Bartoutsz is zijn dingtail tegens Willem Gerytsz, apteker ende Huge voirsreven, die seyt
ontschonde van alle tgeen dair hij hem om beclaecht heeft, ende seyt dat hij van zijn eysschen
ende aensprake sel wesen vrij ende quyt mede commen sel dairof tot zijnre vrielatinge nae den recht
van den stede, want hij voir meer huyden niet sculdich en is te betalen ende dat hij niet meer
betalen dan sulke perchelen als Willem voirscreven selve mit zijn eygen hant gescreven ende hem gelevert
heeft, twelc dat Huge voirscreven van die selve perchelen an meester Dame gebleven is ende anders
niet ende blijft noch daeran van dieselve prechelen ende anders niet die welke Willem voirscreven
selve voir die vierschare geopenbaert heeft, met die prechelne die Willem seyt gerekent te hebben
mit Steyn Willeboutsdochter die heeft Huge voirscreven ontkent van den recht ende hij ontkentse
noch, soe hij dairof hem nyet sculdich en is ende seyt dat hij vandien eyssch sel wesen vrij ende
quyt ende commen sel dairof tot zijnre ontschande na den recht van der stede ende nae inhout der
huere. Alsoe Willem voirscreven scepene noch scepene brieve up Huge voirn. sprekende en heeft, ende dit
seyt Huge voirscreven dat recht is ende begheert des een vonnisse van scpenen ende eerst dair up gehout.

Aldus zoe wijsen scepenen alsoe Huge Jan Baertoutsz meer poortdinge van heyligenmisse
voir die vierschair hem overgegeven heeft dat van den eyssche die Willemn voirsz. den voirn.
Huge eysschende is, gehoort ende gebleven is voir scpenen an meester Dame van den
welken meester Dame zijn uutsprake voir scepenen gedaen heeft als dat Huge voirn. die
voirsz. Willem van zijn eyssche geven ende betalen sel vijf rins gulden dat navolgende
tvoirsz. gewijss ende der uutsprake Huge voirsz. den vorin. Willem die apoteker scepene
brieve geven sel ende geven Willem die apteker die kennynck gewonnen ende Huge
voirsz. verloren. Actum vijf dagen in Aprille anno ' 84.

Louis van veenendaal zei op di, 05/19/2020 - 11:50

Goh, fanttastisch dat u die krabbels in dat oud-Nederlands zo snel heeft kunnen transcriberen !

Voor wat betreft het vraagteken bij de naam (halverweg regel 6, 1ste alinea), staat hier misschien Floris Piets zoen?

 

Geert Ouweneel zei op di, 05/19/2020 - 11:54

Je hebt gelijk, het is floris Pietersz.

Otto Vervaart zei op di, 05/19/2020 - 13:40

In de derde regel van de eerste alinea staat een bedrag, 6 1/2 plak, ik aarzel bij de naam van de munt. In de laatste alinea lees ik als naam meester David, de laatste letter is geen e, vergeleken met woorden als scepenen, en dan is het elders toch ook David?

Louis van veenendaal zei op di, 05/19/2020 - 13:50

Inderdaad, het lijkt mij David te zijn. Ook in de 1ste alinea komt dit een aantal keren terug (bv. het derde woord op regel 6, of het 6de woord op regel 4).

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.