Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Procuratie op Meijndert Prins 10 en 11 december 1699

Lieve mensen. Ik ben al een tijdje bezig deze akte te transcriberen maar ik kan niet alles van dit kladschrift van de klerk ontcijferen. Misschien wil iemand de moeite doen er ook eens naar te kijken. Bij voorbaat hartelijk dank. Hieronder volgt wat ik heb kunnen lezen (zullen wellicht ook fouten in zitten)

Compareerde voor mij Pieter van Akersloot nots publiq
bij de ed. hove van Holland geadmitteerd binnen Amsterdam
residerend pres   Cornelis van Buuren

de e:  cornelis van buuren mede notaris binnen dese
stadten jufr. anna troost minderjarig
dochter mede erfgenamen van haer moeder zal: anna
vooght laest weduw van jan cruijwagen zal: mitsgaders
de cornelis van buuren nots. en evert stoorincq
beijden als voogd over hendrick cruijwagen soon
en mede erfgenaam van de voorz anna vooght
laest weduwe van jan cruijwagen zal. voorn, alle
woonende binnen dese stad en verclaeren te constituiren
en magtig te maken sulc doende mits desen  d e:
meijndert prins hun lieden swager woonende
tot haerlem, omme uijt de naem (voor haar portie) en vanwege
hare  comparanten  te vercoopen en te te gelde maken
publiiq of uijttehant soo hij te  ..........   sal
sulck van twee leege erve gelegen op de  eerste nieuwe
gracht  binnen de stadt haerlem  gecoomen
uijt de boedel van voorz anna
voogt zal: in dat voor de sodanig somma
van penn en aen sodanig persoon of persoonen
als hij sal  co      , de cooper of coopers
deselve behoorlijck te transporteren en op te dragen
soo  als  behoort , en dan volgend te  compareren   
voor de e   heren van de        der stadt haerlem
of sodanig als van node sal sijn, de cooppenn.
van cooper of coopers te ontfangen van
quitantie        en voor namaning te
des noot  contie             voor de vrijwaringe, de
borgt  ware vrij      quaran    vri
,,,,,,  alles ,,,  van staet    en vrij  borgtogs
en voorts alles... en verigt     de constituant
of ieder van deselve present    
of soude come of        voor
gaet voor en ver        houd
,,,, door de
sal  worden gedaen en verrigt onder verbant en
als na regte, dat aldus passeerd binnen amsterdam in
presenten van dirck Lesuse en rutger s    als gte
den 10 en 11 december 1694

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 08/15/2022 - 08:39

Compareerde voor mij Pieter van Akersloot nots publicq
bij den Ed. Hove van Holland geadmitteerd binnen Amsterdam
residerend present de getuygen   Cornelis van Buuren

De eersaeme Cornelis van Buuren, mede notaris binnen dese
stadt en jufr. anna troost, minderjarige
dochter, mede erfgenamen van haer moeder zaliger Anna
Vooght, laest weduw van Jan Cruijwagen zaliger, mitsgaders
dr. Cornelis van Buuren, notaris en Evert Stoorincq,
beijde als voogden over Hendrick Cruijwagen, soon
en mede erfgenaam van de voorz Anna Vooght,
laest weduwe van Jan Cruijwagen zaliger voorn, alle
woonende binnen dese stad en verclaeren te constitueeren
en magtig te maken, sulcx doende mits desen,  de eersaeme
Meijndert Prins, hunlieden swager, woonende
tot Haerlem, omme uijt de naemen vanweegen
haer  comparanten voor haar portie te vercoopen en te gelde maken
publiiq off uijttehant soo hij te raden werden sal
seeckere twee leege erven, gelegen op de  eerste nieuwe
gracht  binnen de stadt Haerlem  gecoomen
uijt de boedel van voorz Anna
Voogt zaliger en dat voor de sodanig somme
van penningen en aen sodanig persoon of persoonen
als hij sal coemen goet te vinden, de cooper of coopers
deselve behoorlijck te transporteren en op te dragen
soo des behoort, en dienvolgend te  compareren   
voor de Ed. heeren van de geregt der stadt Haerlem,
of sodanig als van noden sal sijn, de cooppenningen
van cooper of coopers te ontfangen van den ontfanck
quitantie te passeeren en voor namaning te waeren,
des noot  cautie te stellen voor de vrijwaringe, de
borgen te leveren te indemneeren, guaranderen vrij cost
en schadeloos te houden van haer t'interpendeeren borgtogt
en voorts alles te doen en verrigten wes de contituanten
of ieder van deselve present  te sijne souden
of dine cause of vermogen te doen, belovende voor
goet, vast ende van waerden tot allen causen en doen houden
t'geen door de geconstitueerden
sal werden gedaen en verrigt, onder verbant   en submissie
als na regten, dat aldus passeerd binnen Amsterdam in
presentie van Dirck Schuer en Rutger Sirpman als getuygen,
den 10 en 11 december 1694

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.