Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Procuratie m.b.t. transport huis Utrecht 1630

Bijgaande acte komt uit het Utrechts archief, en de scan is van slechte kwaliteit, wat de transcriptie lastig maakt. Het begint met: "Op huijden den iiiie maart van d'oude stijel des jare 16 en dertig compareerden voor mij..."

Wie kan het afmaken?

 

Info uit het Utrechts archief:

Aktenummer: 15

Datum: 04-03-1630

Soort akte: Procuratie

Constituant: Dirck de Cruyff, zoon en mede-erfgenaam van Maria Jans, in leven wed. Aert de Cruyff

Notaris: G. HOUTMAN

Samenvatting: om voor het gerecht van Utrecht op aanstaande Pasen het transport te ratificeren, gedaan door Johan Schotsheyn en Maria Jans, zijn stiefvader en moeder, ten behoeve van zyn broer Jacob de Cruyff, wonende te Utrecht aan de Steenweg en om zijn aandeel in bij contract overeen gekomen gelden te ontvangen

Geconstitueerde: Johannes Proun, zwager, Jan Splinterss Visch, zwager, Thonis Dircxss van Emmenes, zwager

Verwijzingen:: transport d.d. 25-9-1624 voor het gerecht van Utrecht

Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U022a003

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 07/15/2020 - 09:06

Op huyden den 3en Marty nae d'oude stijle des jaers 1630,
compareerde voor mij Gerti Houtman, openbaer
notaris, bij den Ed. Hove  provinciael van Utrecht geadmitteert etc.,
voor den onderbenoemde getuygen, Dirck de Cruyff, borger
tot Haerlem, mij notaris seer well bekent, een zoon ende
mede erffgenaem van zaliger Maria Jans, weduwe
van zaliger Aert de Cruyff, sijns constituants zaliger vader ende
moeder, ende verclaerde specialijk ende onwederroepelijck geconstiuteert
ende machttich gemaeckt te hebben, als hij dede bij deesen, Johannes
Proum, Jan Splintersz Visch ende Thonis Dircxsz van Emmenes,
sijne swagers, alle borgers t'Utrecht, tsamen ende bysonder om uut sijns
constituants naeme ende van sijnentweegen op Paesschen
1630 toecomende te compareren voor den Ed. Gerechte der stadt
Utrecht ende aldaer ten behouve van Jacob de Cruyff, sijnen broeder,
te approbeeren ende ratificeeren den transporte bij zaliger Johan Schotsheyn
ende Maria Jans voornt., sijns constituants moeder en schoonvader,
door haere genmachtichde op den 25en September 1624 op den voorsz.
Jacob de Cruyff gedaen met belofte van vrijdinge ende waringe
voor sijns constituants portie in confromite van contracte
tusschen hem constituant cum suis metten voorsz. Jacob de Cruyff
opgerecht te doen, van date den 2en Marty 1630, ende
penningen uut crachte vant voorsz. contract hem competerende van-
weegen hem constituant te ontfangen, quictantien daervan
te passeeren ende voorts alles te doen dat nodich is ende tot
voltreckinge vant voorsz. contract eenichsints
bij hem constituant gedaen soude cunnen worden, all waert
dat hem uutgedruckter ende spedialder last van node
waere, die hij verstont sijn geconstitueerdens te geven
bij desen, belovende tselve van weerden te houden onder tverbant
als naer rechten, mits bij de geconstiuteerdens van haer
bedrijff behoorlijck verantwoordende, consenteerende hiervan
acte. Aldus gedaen t'Utrecht ten huyse van voorsz. Jacob de /
Cruyff, staende aen de Steenwech ter presentie van Huych
Lucas de Swart ende Jan Jacobsz van der Sluys, beyde borgers
tÚtrecht, getuygen.
Bij mij Dirck de Cruyff
Jan Jacvobsen van der Sluys
getekent bij Huych Lucas de Swart voorsz.
G. Houtman notaris

Louis van Veenendaal zei op wo, 07/15/2020 - 09:19

Wow, u heeft deze transcripie bijzonder snel afgewikkeld. Mijn dank hiervoor! Al deze actes helpen om licht te brengen in deze complexe familietak. Het transport dat in bovengenoemde acte genoemd betreft waarschijnlijk het ouderlijk huis "De Vergulde Leest" aan de Steenweg te Utrecht (hun vader was schoenmaker).

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.