Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Procuratie m.b.t. boedelscheiding 1636

Bijgaand een acte uit het Utrechtse archief waarvan de scan niet zo goed is, wat de transcriptie lastig maakt. Ik kan enkel delen ontcijferen. Het begint met: "Compareerden Jacob Anthonis van Cortenhoeff, als man en voogd van Magdalena Aerts de Cruijff..."

NB: het Utrechtse archief verstrekte de volgden info bij de acte:

Aktenummer: 150

Datum: 06-08-1636

Soort akte: Procuratie

Samenvatting: om met de verdere erfgenamen van Jan Dircxss de Cruyff, zoontje van zwager en oom Dirck de Cruyff, in leven woonachtig te Haarlem, de boedel te scheiden

Geconstitueerde: Anthonis Dircxss van Emmenes, nu mede-erfgenaam, vrouw van eerste comparant

Constituant: mede-erven van Jan Dircxss de Kruyff: Jacob Anthoniss van Cortehoeff, naam partner:

x Magdalena Aerts de Cruyff

Johannes Proum,naam partner: Jannichgen Aerts de Cruyff

de onmondige kinderen van Jacob de Cruyff

Notaris: G. HOUTMAN

Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U022a009

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 07/14/2020 - 09:46

Den 6en Augusti 1636 ouden stijll
Compareerden etc. Jacob Anthonis van Cortehoeff als man ende
voocht van Magdalena Aerts de Cruyff, daer hij levende
blijckende geboorte heeft ende Jophannes Proum als man ende voocht
van Jannichjen Aerts de Cruyff, sijn husyvrou daer hij insgelijcx
levende blijckende geboorte bij heeft, tsaemen borgers t'Utrecht voor
haer selven
indient nooth soude mogen weesen henluyden tesaemen sterckmaeckende
voor de onmundige kinderen van zaliger Jacob de Cruyff tsamen
mede erffgenamen van zaliger Jan Dircx de Kruyff, soontgen van
zaliger Dirck de Cruyff, in sijn leeven gewoont hebbende binnen Haerlem,
haeren swager ende oom respective ende verclaerden in dier qualite ge-
constitueert ende machtich gemaeckt te hebben, te constitueren ende
machtich te maecken bij desen Anthonis Dircx van Emmenes,
borger t'Utrecht nomine uxoris* mede erffgenaem van voorsz.
Jan Dircxs ende Magdalena de Cruyff voornt. tsaemen en
elcx bysondere om daer ende soo t'behoort te vorderen ende ontfangen
alsulcke erffenis ende besterffenis als henluyden door overlijden van
voorsz. Jan Dircxs de Cruyff, haeren neeve, aengecomen ende aenbestorven
is tot dien eynde mette vordere erffgenamen te schiften ende scheyden ende
deylen contracten ende divisien dienaengaende op te rechten renuncieten
ende quijtschedlingh te doen ende te ontfangen, quitanty te passeeren ende
dit alles in min ende vruntschap ist doenlijck, andersitns alle tselve
bij wegen van justitie te effectueeren tot dien eynde alle termijnen
naer stijle ende usantie te observeeren een ofte meer ad lites te
substitueeren ende voorts alles te doen dat nodich weesen sall,
all waer't dat henluyden eenige speciaelder last nodich waere,
die de comparanten verstaen haere geconstitueerden te geeven bij deesen,
belovende tselve van weerden te houden onder allen verbanden, sub-
missien ende renunciatien als na rechten, versoeckende de comparanten /
hier van acte. Aldus gedaen t'Utrecht ten comptoire mijns notaris,
staende aen St. Jansbrugh, ter presentie van Hendrick van
Vyanen en Aelbrecht Schoock getuygen etc.
Jacop Teunissen van Cortenhoef
Johannes Praum
H. van Vyaenen
A. Schoock
G. Houtman nots.

* nomine uxoris: uit naam van zijn vrouw

Louis van Veenendaal zei op di, 07/14/2020 - 10:42

Bedankt voor de snelle transcriptie Geert.

Al deze actes helpen om de relaties binnen deze familie uit te zoeken.

De genoemde Jacob de Cruijff was kort daarvoor (samen met bijna zijn gehele gezin) overleden aan de pest. Er zijn meerdere andere familieleden gestorven in deze periode (zoals het genoemde zoontje Jan en zijn vader Dirck in Haarlem), waarschijnlijk ook aan de pest.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.