Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

procuratie Hendrick Hendricksz

Ik begeef mij nog maar net op het genealogisch gebied. En daar stuit ik mij toch op een document waarvan ik razend nieuwsgierig ben naar de inhoud. Het betreft mijn directe voorvader en zou dus gevaren hebben bij de VOC (maar als ik het goed begrijp geen fortuinlijke reis). Zou iemand mij willen helpen met de vertaling en duiding van het document? 

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op vr, 08/28/2020 - 18:22

Den 30en November 1666
Compareerde etc. d'eerbare Elisabeth Henricx, weduwe
van zaliger Henrick Arentsz van Utrecht,
en als moeder ende eenige erffgenaem van Henrick
Henricksz, haer eenioch kint dat noch in leven overgebleven,
ende soo eenige erffgenaem was van haers comparante voorn.
ged. man, sijn zaliger vader, die in den jaere 1663 opt schip    
t'Hoff van Zeelant, van Middelburch voor oppertimmer-
man naer Oostindien gevaeren ende ten dienste van deselve
compagnie aldaer, soo de comparante verstaet, in November
1664 opt sijn overgegaen schip Cattenburch overleden is,.
ende verklaerde de comparante in haer voorsz. qualite bij
desen opt krachtichste haer doenlijck geconstitueert ende
volmachtich gemaeckt te hebben, te constitueren ende volmach-
tich te macken [open plek] wonende
tot Vlissingen in Zeelant omme uyt haers comparante name
en van haerentwegen te vorderen, innen ende ontfangen
van de E. heren bewinthebberen der Oostindische Compagnie
ter camere tot Middelburch voorsz., alle alsodanige
penningen als haer comparantes voors. man sijner
soldije ende andersints te goede eenichsints naegelaten heeft, van sijnen
ontfanck behoorlijcke quitantie te passeren van alle nama-
ningen, beloven te caveren en voorts alles verder te
doen dat nodich sijn, derhalven eysschen sal, ende de comparante
present sijnde eenichsints selve doen soude connen ende
mogen, cum potestate substituendi, belovende de
rato onder verbant als nae rechten, consenterende hier-
van gemaeckt te worden acte die dese is. Aldus gedaen
te Utrecht ten comptoire mijn notaris aen de Steenwegh,
ter presentie van Goris van Aldendorp ende Cornelis
van Hees, borgers deser stad, getuygen hiertoe
versocht.
Lijsebet Hendricxe
Gores van Aldendorp
Corn. v. Hees
C. van Doorn nots.

 

Angelique van Schajik zei op za, 08/29/2020 - 12:29

Beste Geert,

Heel hartelijk bedank voor de snelle reactie. Ik ben er heel erg blij mee. Ontcijferen is al heel wat, maar het interpreteren.....! Ik heb een soort samenvatting gemaakt (nadat ik het ca. 10x heb gelezen) en wilde vragen of jij, of andere geinteresseerden, kan beoordelen of ik goed zit.

Ik denk als volgt: Elisabeth is weduwe van Henrick Arentsz en moeder van Henrick Henricksz. Henrick Arentsz is in 1663 met het schip Hoff van Zeelant naar Oostindië gevaren en in 1664 overgestapt op een schip genaamd Cattenburgh. Daar is hij overleden. Zoon Henrick Henricksz is de enige erfgenaam van zijn vader. Elisabeth eist nu van de VOC Middelburg penningen/soldij en evt. andere nagelaten bezittingen op. 

Tot zover mijn interpretatie. Kan ik hier nu uit herleiden dat ook zoon Henrick Henricksz overleden is en weduwe Elisabeth de erfenis opeist? Of eist zij namens haar zoon de erfenis op.

Nogmaals heel erg bedankt voor de hulp.

Het inspireert mij enorm en wil mij gaan verdiepen in de paleografie.

Geert Ouweneel zei op za, 08/29/2020 - 15:57

Zoon Hendrick Hendricksz leeft nog en is de enige erfgenaam van haar man die op zee is omgekomen. Ten beoeve van haar zoon schakelt Elisabeth een jurist in om te incasseren wat de compagnie nog schuldig is aan haar overleden man.

A Troost van Schajik zei op za, 08/29/2020 - 16:00

Hartelijk dank! Ben er erg blij mee! 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.