Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Procuratie

Hallo,

Heeft iemand zin om een transcriptie te maken van deze korte akte?

Hierbij de eerste pag.

Reacties (3)

LUK zei op do, 04/04/2024 - 10:46

Tweede en laatste pag.

Geert Ouweneel zei op do, 04/04/2024 - 12:32

Niet zeker van alles.

 

Op heden den 15 December 1705 comparerende voor
mij ondergeschreven griffier deser prochie van Humbecque
als conincklijcken notaris voor de selve
prochie geadmitteert ende ter presentie van de
getuygen naergenoemt, Joos de Grooff, ingesetene
alhier, ter eenre, ende Christoffel Lettens, ingesetene
der prochie van Wolverthom, ter andere sijde,
welken eersten comparant verclaert aen den tweeden
tselve uutgeleende wel ende deugdelijck ver-
cocht te hebben, gecedeert ende getransporteert, alsulcken partije bosch, groot
dry daghwant ende eenige roeden min oft meer,
gelegen onder Nerum, jurisdicti van Wolvertom,
regenotende in den oosten de weduwe van
Lauwereys de Roover ter 1e, suyden Pauwel van
Heymbeke ter 2e, het clooster van Grimbergen
ter derdere, in den westen ende in den noorden
den Wortelbosch ter verdere sijde, soo ende
gelijk hetselve bij den vercooper eersten comparant
is vercregen tegens den tweeden comparant voor
d'eene helft volgens den goedenisse brief daer-
van sijnde, in dathe 8 November 1700,
onderteekent Rolisseau, gepasseert voor de
weth van Wolvertom voorsz., ende voor d'andere
helft den selve eersten comparant competerende
uyt den hoofde van Lauwereys
de Valck ende aen den tweeden comparant genoegh
bekent sijnde desen coop geschiedt omme den
mits de somme van vierhondert guldens eens courant alsnu
bij den eersten comparant wel ende deugdelijck
ontfangen van den tweeden comparant, dienende
dese voor absolute quittantie, comende mitsdien den
voorsz. tweeden comparant van stonden aen
int gebruyck van de voorsz. boschgrondt ende alsoe tselve
waeranderende hij eersten comprante op vrij, suyver ende onbelast van
alle thijnssen ende renten ende voorts altoos
genoegh te doene off hiermnaermaels iet aen
gebraeke, sonder het minste recht daeraen
meer te reserveren oft te behouden dan alleen
tselve te renuntieren ten behoeve van den tweeden
comparant, constituerende tot meerder effect allen /
vant gene voorsz. onwederroepelijk mits desen
nu [open plek] ende idere thoonder
deser om te compareren voor den heere drossaert
ende schepenen van Wolverthom voorsz. ende
tgene voorsz. aldaer herkennende dienvolgende
den voorsz. Christoffel Lettens, tweeden comparant,
ende sijne huysvrouwe oft die sig noemen sal
in den voorsz. partije bosch wettelijck te laeten
goeden, vesten ende erffven, met alle solem-
niteyten daertoe gerequireert, ende voorts
meer alles te doen als naer rechte, gelovende etc.
ende verbindende ut in forma. Adus gedaen
ende gepasseert binnen Humbecqui ter presentie
van Cornelis van Erp, officier alhier, ende
Engel Wijns, oock ingesetene van Wolvertom,
als getuygen ten desen versocht.
Joos de Grooff
....
H. de Baertenmont

LUK zei op do, 04/04/2024 - 15:31

Top,

Heel erg bedankt voor de snelle respons

Fijne dag verder

 

Luk

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.