Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Pieter Wagemans

Wie kan hier nog wat van maken?

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 01/17/2020 - 17:20

de foto is wel erg onduidelijk. Ik heb hem eerst qua contrast en helderheid bijgewerkt. Toen was er meer leesbaar, maar toch nog niet alles. In ieder geval hieronder wat ik ervan kon maken:

 

D'eerste presiderende ende andere Raeden van Brabant, den eersten
deruwaerder ofte bodemacht hebben t'exployteren, hiertoe versocht, saluyt, wij hebben ontfangen
de supplicatie van Nicolaes van ...rackel  ende Pieter Wagemans, beyde affgegaene ...
der stadt Helmont, inhoudende hoe dat die supplianten in dier qualiteyt ten acht ...
diversche persoonen soo van contributie stadtslasten ende andere beden ende somme van ...
van welcken de supplianten geen betaelingen en connen becomen, nietjegenstaende verscheyde
devoiren daeromme gedaen, soo ... sij deposanten haer aen ... in den voorsz. ...
(soo sij seyden) versoeckende onse provisie van ... generael in desen dienende.
Waeromme soo ist, dat wij desen aengaende u ontbieden ende bevelen daertoe committe-
rende bij desen, dat ghij ten versoecke van de voorsz. supplianten in de voorsz. qualite van
wegen de hooge overicheyt doet scherp ende expres gebot ende bevel allen dengeenen
die de voorsz. supplianten in der voorsz. qualite u noemen ofte in geschrifte over-
geven sullen, dewelcke haer ter saecke voorsz. iet schuldich ende ten achteren sijn
ende van wiens t'achterheit ende gebreecke u behoorlicke blijcken sal dat sij van stonden
aen ende sonder eenich ..kelick vertreck off dilay opleggen ende betaelen 't gene
sij eenichsints ter saecke van dien schuldich ende ten achteren sijn, mitsgaders
de costen van dese onse opene brieven ende executien derselver naer rata
die geen de gebreeckelijck daertoe op date noot sij ... dwingende bij ende met alle be-
handelicke middelen van bedieninge daertoe dienende, ende in gevalle van oppositie
weygering ofte vertreck is gebleecken als voren namptissement eerst ende voor
al gedaen sijnde, niettegenstaende oppositie ofte appellatie gedaen te doen ter
contrarie ende sonder prejuditie dier selver daecht d'opposanten makende
weigering ofte vertreck te compareren ofte gemachticht te senden ter
saken ende gelegenen dage die ... elcx betekenen sult voor  ons in den
voorsz. Raede om aldaer de redenen van haerder voorsz. oppositie, weygering,
ofte vertreck open te doen, die te verclaeren, 't antwoorden ende in der saecke
voorts te procederen all naer rechten, ons relateren u wedervaren.
Gegeven in 's Gravenhage, ende den zegel van den voorsz. Raede hieraen doen hangen,
den dertichsten October sestien hondert twee en sestich.
Bij d'voorsz. eersten presiderende ende andere raeden.
Cornelis Gillis
vernieuwt den 23 November
1663

 

Toon Wagemans zei op vr, 01/17/2020 - 22:20

Hartelijk dank Geert. Inderdaad een slecht document. Ik had er ook al een filter overheen laten gaan om de leesbaarheid te verbeteren.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.