Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Pieter Stoffelsz van Swoll koopt een huis op de Egelantiersgracht, 1657

Wie kan helpen deze akte te transcriberen? Hij begint halverwege de linker pagina, t/m de rechterpagina. Ik probeer de ligging van dit huis aan de Egelantiersgracht in Amsterdam vast te stellen.

Veel dank!

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 08/03/2020 - 08:06

Wij, Cornelis Geelvinck ende Michiel Pancras,
schepenen in Amstelredamme, oirconden ende kennen
dat voor ons gecompareert is Pieter Huybertsz Boot,
huysman oto Ouderkerck, als eenige erffgenaem
van sijn petemoeye Neeltge Pieters Boot, die in
harere leven huysvrouwe was van Jacob Willemsz
Lichterman, ende geliede vercoft, opgedragen
ende quijtgeschouden te hebben Pieter Stoffelsz
van Swoll, maeckelaer, een huys ende erve,
getekent no. 10, hem comparant in qualite
voorsz. bij scheydinge ende lotinge tusschen hem ende
Jan Jansz Thijm cun sociis, erffgenamen van
Jacob Willemsz voorsz., gedaen, toegevallen
volgesn d'acte daervan op den 20 December 1653
voor den notaris Jan Quirijnen Spitholt ende
getuygen alhier gepasseert, staende 't gemelte
huys ende erve op de Egelentiersgraft aen de
suytzijde, nader uytgedrckt in den brieve
van quijtscheldinge van dato den 8 Marty 1624, /
bij Constantia Coymans, weduwe van Pieter
Kans aen Jacob Willemsz voorsz. verleden, daer-
deur ende doch wesende nu belent met 't huys
no. 9, toecomende de voorsz. Jan Jansz Thijm
cum sociis, met een gemeene muyr, gemeene
looden goot ende gemeene schuttinge aen de
ootszijde, ende Jan Hendricxsz Leuven als vooght
over de onmondige nagelaten dochter van
zaliger Evert Hermansz Rugh, lichterman, aen de
westzijde, streckende voor van de straet
tot achter aen de erven van de Nieuwe Lelie-
straet, alles in confromiteyt van deselve
getransfixeerde brief ende in allen schijne 't
voorsz. erve, ende hij comparant geliede daer-
af voldaen ende wel betaelt te wesen, den
lesten penningh metten eersten, soo dat hij
daeromme als principael ende Cornelis
Meltesz, boeyerschipper, woonende op de
Lindegraft alhier ter stede ende Claes Cornelis
oude Claes Huysman, woonende tot Ouderkerck
(mede comparerende) als borgen, tesaemen en
elcx een voor al, beloofden (onder't verbant van
alle hunne goederen, roerende etc., 't voorsz.
huys ende erve te vrijen ende vrij te waren
jaer ende dach, als men in gelijcken schuldich is
te doen ende alle oude brieven af te nemen, des
beloofde etc., sonder arch etc. In oirconde etc.,
den 1 Juny anno 1657.

Jan T. zei op ma, 08/03/2020 - 13:19

Beste Geert, veel dank voor je snelle transcriptie!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.