Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Pieter de Coocker koopt nog 2/3e van de Bonte Cater, 1620

Een groot deel heb ik kunnen ontcijferen (mede dankzij de eerdere transcriptie van Geert). Wie kan helpen de puntjes op de "i" te zetten? Veel dank alvast.

 

De akte is ook hier te vinden: https://archief.amsterdam/indexen/deeds/94a222f6-580a-4632-82a8-302766b…;

 

Wij Roetert Ernst ende Arent Pietersz van der Burg

Schepenen in Amstelredam, oirconden ende kennen dat voor

ons gecompareert zijn d’b…. Burg …. & ….

deser stede. Ende gelieden dat  opden dertichsten January

Ao. 1615 achtervoegende d’ordonnantie ….

bij .. … stede vercohft is geweesen

Pieter de Coocker cruijden… tweederdendeelen van een huijs en 

erve staende opt water genaemt de Bonte Cater

daer van …. bij mr. Anthonij van Foreest

de voors Pieter de Coocker quijtgeschouden …..

….. Roeloff Woutersz met een gemeene

lodengoot ten noortsijde oude de erfgenamen van Hilletje

Jans … met een gemene lodengoote, die bij de voorsz

erfgename allden (?) moet oud… …..

…. erffgenamen haer huys rechten volgens de coustume deser 

stede aen de zuytzijde, streckende voor ….

tot achter aen den huyse ende erve van Aert Kemp, 

laeckencoper, onder conditie dat het ancker vande

schoorsteen van dezes huijse precario gehecht is int 

dack van Roeloff Woutersz ...., oock dat het huys De

Cater zijn waterlosinge gebruyckt in de rijoel ofte 

secreet vant huys van Claes Lambertsz nu 

toecomende Roeloff Woutersz voorsz., sonder daervan 

eenich bescheijt te hebben, zulcx dat d'actie van 

dese waterlosinge tot pericule ende avontuyr 

van dese coper sal staen, belast met twaelff

guldens sjaers out eijtgen, opte voors… huijse

& erve staende … ’t bescheijt daer van zijnde

’t welck de coper …. tot zijne 

laste …. vrij huijs & erve # [in alle schijne .. ….. …. weduwe Franchois van Caersum] voor de

somme van viertien duijsent ses hondert gulden

die de voornoemde Pieter de Coocker te …. gebracht

ende betaelt heefft, ende … zijn zoo …

die … mochten inde … ende laster

daermede etc. den … novembres 1620

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 07/26/2020 - 07:47

Wij Roetert Ernst ende Arent Pietersz van der Burg
schepenen in Amsterdamme, oirconden ende kennen dat voor
ons gecompareert zijn d'heeren burgemeesteren ende regeerders
deser stede, ende gelieden dat op den dertichsten Jnauary
anno 1615, achtervolgende d'ordonnantie daeraff zijnde,
bij executie derselver stede, vercofft is geweest
Pieter de Coocker, cruydenier, tweederde delen van een huys en
erve, staende opt water, genaemt De Bonte Cater,
daervan het derdepart bij mr. Anthony van Foreest
den voorn. Pieter de Coocker uytgeschouden is, daer
lendenden van zijn Roeloff Woutersz met een gemene
loden goote aen de noortzijde ende de erffgenamen van Hilletgen
Jans, mede met een gemene loden goote, die bij den voorsz.
erffgenamen alleen moet onderhouden worden ter tijt ende wijlen
de voorsz. erffgenamen haer huys rechten, volgende de coustume deser
stede, aen de suytzijde, streckende voor vant water /
tot achteraen den huyse offte erve van Aert Kemp,
laeckencoper, onder conditie dat het ancker van de
schoorsteen van desen huyse precario gehecht is int
dack van Roeloff Woutersz voorsz., oock dat dit huys De
Cater zijn waterlosinge gebruyckt in de ryoel ofte
secreet vant huys van Claes Lambertsz, nu
toecomende Roeloff Woutersz voorsz., zonder daervan
eenich bescheyt te hebben, sulcx dat d'actie
van deze waterlosinge tot pericule ende avontuyre
van dezen coper sal staen, belast met twaelff
guldens s'jaers out eygen opten voorschreven huyse    
ende erve staende, naerlijck t'bescheyt daervan zijnde
t'welck den coper op Mey toecomende tot zijnen
laste nemen sal, voorts vrij huys ende erve,
in allen schijne etc. behoort hebbende ..el Claes
weduwe ven Franchois van Caersum, voor de
somme van viertien duysent ses hondert gulden,
die de voornoemde Pieter de Coocker te borde gebracht
ende betaelt heeft, ende weder bekeert zijn zoo verre
die strecken mochten in de schulden, commeren ende laste
daermede etc., den 28en Novembris 1620.

 

Jan T. zei op zo, 07/26/2020 - 09:08

Beste Geert, hartelijk dank voor deze snelle en matineuse transcriptie!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.