Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Part 2: Gerrit Renszn document (12 September 1672)

Part 2 of the legal document, dated 12 September 1672 at Winkel, concerning Gerrit Renszn.

Thanks.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 02/01/2024 - 17:58

yets uyt soude proffiteren, ende gemerckt hij comparant
bevint ('t zij door quade informatie aen de notaris
of onvoorsichticheyt des schirjvers, of andersints) dat
hetselve niet is uytgedruckt in de huwelijkse
voorwaerden, bij hem ende sijn huysvrouw voornt. opgerecht,
verklaerde hij comparant en testateur sijn expresse
wil ende begeerte te sijn, omme 't selve defect
bij dispositie deses te vervullen, ende andere pregnante
redenen hem daertoe moverende, dat sijn
drye nakinderen, met namen Pieter, Rens ende
Dieuwer Gerrits, ofte bij vooroverlijden van haer
desselfs descendent of descendenten bij represen-
tatie, vooraf sullen genieten uyt sijne
gereetste nae te laeten goederen, eerstelijck
een stuck weydlant, leggende op Groenvelt,
groot ontrent vier ... twee ..., noch de
gerechte helft van een stuckje weydlant,
leggende op de Nes, groot deselve helft een
gars elftalff snees, gemeen met Pieter
Jansz, backer alhier, ofte in plaetse derselver
de rechte waerde vandien, noch van den
jare 1666 in September af te reeckenen
tot sijn testateurs overlijden toe, yder jaer
een som van vijftich gulden, in recognitie ende
vergeldinge van de vruchten die hij testateur
van sijn drye voorsz. kinderen moeders erffenis
sedert dien tijt heeft genoten, ende voortaen
sal genieten, deselve testateur sijn drye
jonge kinderen in voegen voorsz. 't selve
prelegaterende mits desen, verklaerde
vorder hij testateur sijn begeert te sijn, dat
de gerechte helft van den resterende gemeenen
boedel, hem testateur alleen competerende
tegens de wederhelft derselver die sijn drye
jonge kinderen wegens moeders erf
sijn toebehoorende, en bij hem metter doot mede
te ontruymen ende naer te laten (eerst ende
alvoren afgetrocken van sijn testateurs helft
het jaerlijckse prelegaet van vijftich guldens)
sullen werden gedeelt ende genoten bij alle /
sijne kinderen, soowel vant eerste als tweede bedt,
ofte bij vooraflijvicheyt derselver sijne ofte hare
kinderen bij representatie nae regten deser
landen, deselve kinderen alss ijne eenige
erfgenamen in voegen voornt. in 't selve instituerende
ende nominerende mits desen, en in gevalle
sij Breghie Gerrits bevint het voorsz. hare erffenis
niet te monteren haer legitima portie, dat
haer hetselve kort uyt sijn testateurs
goederen eerst sal werden gesuppleert.
Alle 't geen voorsz. staet verklaerde hij testateur
te wesen sijn uytterste wille ende laetste begeerte,
willende dat 't selve sal standt houden ende
volkomen erffect sorteren, 't zij als testament,
codicil, donatie causa mortis vel inter vivos
of andersints, soo een 's menschen laetste wil
na rechten ende costuymen van den lande best
sal mogen valideren ende bestaen,
versoeckende van alle geomitteerde en
nochtans gerequireerde solemnityeten
geëxcuseert te sijn, derogerende
alle placcaten, ordonnantien ende rechten
desen eenichsints contrarierende, sulcx
stipulerende in handen mijns notaris en
stipulatie ontfangende. Aldus gepasseert
ter comptoire mijns notaris ter presentie
van mr. Symon van Raephost ende Jacob
Claesz Dwangh, poorteren binnen Winckel,
getuygen, geloofwaerdich met mij notario
hiertoe versocht ende gebeden, die deser
neffens den testateur ende mij notaris
mede geteyckent hebben. datum ut supra.
Gerrit Rensen
Mr. Symon van Raephost
Jacob Claesen Dwang
Quopd attestor rogatus
Syvert Schagen

René van Weeren zei op vr, 02/02/2024 - 21:15

To add to the dots in Geerts terrific work: these are surface units we encounter rarely in acts, as they were almost exclusively used in that region. I had never heard of them before.

The surface area concerned is 'vier g[eerse]n en twee snees'.

The exact surface could even vary between villages in the same region. 1 geers = between 0.23 and 0.35 hectare, often equal to 200 square roeden. 1 geers was equal to 10 or 12 snees, 1 snee being between 0.023 and 0.028 hectares.

For an overview of those and other old Dutch measures, there is a very helpful public scientific database of the Meertens Institute: https://mgw.meertens.knaw.nl

For the various values of geers: https://mgw.meertens.knaw.nl/maat/134

For those of snees: https://mgw.meertens.knaw.nl/maat/135

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.