Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Overeenkomst m.b.t. hoeve schoonmoeder 1712

In bijlage een overeenkomst m.b.t. het gemeenschappelijk gebruik van een hofstede te Werkhoven. Een voorouder, Cornelis van der Wel, was in 1711 getrouwd met Maria van Weerdenburgh, en het jongd stel ging wonen in de hoeve van haar moeder. Al in de huwelijkse voorwaarden werden hieromtrent enige afspraken gemaakt, en die zijn in deze overeenkomst verder uitgewerkt.

 

De afgelopen maanden ben ik met ander stamboomwerk bezig geweest, en misschien ben ik het oude schrijft een beetje ontwend, want ik heb toch wat moeite met het maken van een transcriptie van deze acte. Het kan ook dat deze notaris (of zijn klerk) gewoon een vervelend handschrift heeft. De tekst van de huwelijkse voorwaarden lukte me nl. wel. Enfin, onderstaand het begin van de acte. Wie kan het aanvullen en afmaken?

 

Den 16 April 1712.

Compareerde Dirckie Dirckie Cornelis vant

Hoenderdal, wed(uwe) van Jan Dircksz van

Weerdenburch, wonende onder Werckhoven

geassisteert met Hermannus Goes

als getrouwt sijn aen haer dochter Cornelia

Jans van Weerdenburch

& Adriaen Claesz Versteech, haer swager

soo ter eenre, ende Cornelis van(de) Wel

als in houwelijck hebbn(de) Maria Jans van

Weerdenburch sijn(de) mede dochter van(de) 1e comp(arante)

ter andere zijde, en verclaerden dat tusschen

de wed(uwe) eerste comparante & de voorn(oemde) Cornelis

van(de) Wel haer schoonzoon Ver(..) & geaccord-

deert … dat sijl(uijden) tesamen in gemeenschap

sullen hebben het gehele gebruijck en(de)

,,, van huijzinge hofstede &

landerijen daeraenbehorend gelegen soo

onder Werckhoven, Odijck, als Stoetwegen,

dewelke de voorn(oemde) weduwe jegenwoordig

in huijre is gebruijckende alsmede ook

… gebruijcken haers comparants

eijgen land, soo onder Odijck als op Heijcop //

gelegen en … respectivel(ijcke)

… alle de  ….

mitsg(ader)s andere schattingen, lasten en

oncosten als daer van jaerl(ijcks) voldaen

sullen moeten worden gene uijtgesondert

ook uij gemeen …… de lasten

van de huijshoudinge … vant

eijge land sal uijtte gemene profijten

jaerl(ijcks) werden betaelt … van de

wed(uwe) eerste comp(arante) vrij gelt van alle

ongelden

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 07/03/2022 - 14:34

Compareerden Dirckie Dirckie Cornelis vant
Hoenderdal, weduwe van Jan Dircksz van
Weerdenburch, wonende onder Werckhoven,
geassisteert met Hermannis Goes,
als getrouwt sijnde aen haer dochter Cornelia
Jans van Weerdenburch
ende Adriaen Claesz Versteech, haer swager,
soo ter eenre, ende Cornelis van der Wel,
als in houwelijck hebbende) Maria Jans van
Weerdenburch sijnde mede dochter van den 1e comparante,
soo ter andere sijden, ende verclaerden dat tusschen
de weduwe eerste comparante ende den voornoemde Cornelis
van der Wel haer schoonzoon overcomen ende geaccor-
deert was dat sijluyden tesamen in gemeenschap
sullen hebben het gehele gebruyck ende
beheringe van de huysinge, hofstede ende
landerijen daeraen behorende, gelegen soo
onder Werckhoven, Odijck, als Stoetwegen,
dewelke de voornoemde weduwe jegenwoordich
in huyre is gebruijckende, alsmede ook
gemeen gebruyckende haers 1e comparantes
eygen land, soo onder Odijck als op Heycop //
gelegen en daervan respectivelijck betaelen
int gemeen alle de  pachten ende ongelden,
mitsgaders andere schattingen, lasten en
oncosten als daer van jaerlijcks voldaen
sullen moeten worden, gene uytgesondert,
ook int gemeen becostigen de lasten
van de huyshoudinge ende ten aensien vant
eygen land sal uytte gemene profijten
jaerlijcks werden betaelt aen handen van de
weduwe eerste comparante vrij gelt van alle
ongelden dese van vijfftich gulden, vorders sal
tusschen de voorn. weduwe en haer schoonsoon
Cornelis van der Wel gemeen sijn alle haers
eerste comparantes haeff ende beesten, mitsgaders
coorn te velde volgens estimatie van
onpartijdige mannen, jegenwoordich
weerdich sijnde drie duysent tweehondert
vijff ende twincih gulden, item noch het bouw
ende brouwgereetschap, linnen, geweer, beddegoets,
coper, tin, iser, houtwerck, glas ende aerde-
werck, mitsgaders branthoudt sooals alle
hetselve op den inventaris des boedels van
haaer eerste comparante ende haar overleden man zaliger
in den jaere 1710 gemaekt, uytgetogen staet //
ende vorder niet volgens estimatie alsdoen
gedaen, belopende vierhondert twee ende
vijfftich gulden eene stuyver, opmaekende met
malcander de voorsz. goederen die gemeen
sullen sijn drie duysent seshondert seven ende
seventich gulden eene stuvyer, waervan de-
helfte, dewelcke Cornelis van der Wel daer-
inne sal toecomen, bedraecht die hij aen de
weduwe eerste comparante te voldoen heeft,
achtienhondert acht ende dartich gulden tien
stuvyers acht penningen, in minderinge van
welcke somme hem affslach sal strecken
de somma van dartienhondert gulden als de voorn.
Maria Jans van Weerdenburch, sijn huys-
vrouw, wegens vaders goet uyt den
boedel van weduwe eerste comparante is
competerende, dewelcke hiermede ook sullen
sijn gequiteert, de vordere vijffhondert
acht ende dartich gulden tien stuvyers acht penningen
belooft den voorn. Cornelis van der Welle
contant off gereet aen de weduwe eerste
comparante te voldoen, vervolgens beloven
de contrahenten van wedersijden alles
te doen t'gunt tot gemeenen profijte ten aensien //
vant voorsz. gemene gebruyck ende beheringe
der voorsz. hoffstede ende landerijen met de
gemelte goederen daertoe behorende gedaen
behoort te worden ende alle handelinge
ende coopmanschappen, mitsgaders betaelingen
ende ontfangen van penningen met communi-
catie van malcanderen te verrichten en sullen
de gemene penningen in den cas daer de
contrahenten beyde acces toe hebben werden
gelecht, sullende t'samen woninge
ende huyshoudinge werden becosticht ende
gereguleert als nu redelijckheyt
tusschen ouders ende kinderen behoort
te wesen, vorders sal winst ende
verlies halff ende halff tusschen de
weduwe eerste comparante voor de een helft
ende den voorn. Cornelis van der Wel cum socia
voor de wederhelfte genoten ende gedragen
worden, welcke gemeenschap verstaen sal
worden begonnen te sijn met begin deses jaers
1712 en vervolgens continueren
soo lange als de eerste comparante huyre sall
hebben aen de voorsz. hoffstede ende landerijen
daeraen behorende, ten waere een van de //
contrahenten ondertusschen quam te overlijden,
alswanneer dese gemeenschap met het
lopende jaer sal cesseren in dewelke
een van de contrahenten comt te sterven,
gelijk ook de eerste comparante mede
alleen haer optie behoud om ten allen tijde
uyt dese gemeenschap te scheyden met het
lopende jaar daer ingetreden sal sijn, mits
alsdan ses maenden tevoren waerschouwende,
bij expiratie van dese gemeenschap sal
tusschen de contrahenten off haeren erffgenamen
gelijkelijk halff ende halff als voorsz. werden
gedeelt alle de voorsz. gemene goederen
ook die mette gemene have sullen sijn geacquireert,
gene uytgesondert, en alsoo dese ge-
meenschap als voorsz. met 1712 sijn aenvang
heeft genomen, soo belooft de weduwe eerste
comparante ook bij desen alle de pachten en
ongelden te suyveren en betaelen tot den
jaere 1711 incluys, des sij weduwe daer-
jegens ook weder voor haar alleen behoud
alle het gedorste ende ongedorste
koorn op de hoffstede berustende, mitsgaders
het elsenhout dat onlangs gehackt is,
verclarende mede des voorn Hermanis Goes //
en sprekende in de naem van sijn huysvrouw volgens
gegeven quitantie mede voldaen te wesen door handen
van de weduwe eerste comparante van het vaderlijck
goet t'welk deselve sijn huysvrouw te eysschen
heeft gehad, haer daerop alnolch quiterende,
noch verclaerde de voorn. Cornelis van der
Wel ende Hermannis Goes, yder wegens
deselve voorn. huysvrouwen, bij desen
Anthonis Cornelisz vant Hoenderdal
ende Adriaen Claesz Versteech, haeren oomen,
te ontheffen ende te ontlasten van derselver
momber ende voochdijschappen die deselve
op de voorn. Maria ende Cornelia Jans
van Weerdenburch geuyrende haeren minderja-
richeyt hebben gehad, approberende alle
t'gene sijluyden in die qualtiteyt hebben
gedaen ende verricht, voor derselver genomen
moeyten ende aengewende devoiren bedankende,
sonder yets te dien aensien op haerluyden te reser-
veren, belovende de eerste comparante dese
den anderen naer te comen, achtervolgen ende te
voldoen ter goeder trouw ende voorts onder
verbant van haerludyer peronen ende goederen,
deselve submitterende den Ed. Hove ende
Gerechte van Utrecht ende allen anderen //
gerechten, versoekende ende consenterende
hiervan acte die dese is. Aldus gepasseert
binnen Utrecht ten comptoire mijns notaris
aen den Steenwech, ter presentie van Jacob Jansz
van Leusden, wonende onder Werkhoven ende Hendryk
Dons, schout van Lauwenrecht, getuygen
hiertoe versocht.
X getekent bij Dirckie Cornelis vant Hoenderdall
Harmannus Goes
Adriaen Claesz versteegh
Cornelis van der Wel
Jacob Jans van Leuse
H. Dons
D. Houtman notaris

Louis v. V. zei op zo, 07/03/2022 - 15:08

Hartelijk dank Geert, voor de transcriptie van deze lange en lastige lap tekst. Ik heb 'm net nog doorgenomen, en hij blijft lastig.

NB: in de tekst is er sprake van dat Cornelis nog zo'n 500 gulden moest betalen. Dat kon hij makkelijk doen, want hij had als inbreng van zijn vader bij het huwelijk 1000 gulden cash gekregen (dat stond in die andere acte, waarin ook de deling in kosten m.b.t. de hoeve, zoals ongelden, & knecht - en maachde huer." Je komt soms mooie termen tegen.

Intussen heb ik vandaag een andere acte afgemaakt m.b.t. deze persoon, uit 1720. Die was in meer modern schrift, wel lastig geschreven, maar toch afgekregen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.