Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Opper Hurnich te Wijchen.

De akte gaat over de verkoop van de Opper Hurnich te Wijchen op 7-12-1369.

De omschrijving van de akte geeft de naam van de verkoper en koper weer. 

Waar hij mij om gaat is vooral de beschrijving van het betreffende goed.

Een gehele vertaling zou het mooist zijn.

Hopelijk kan iemand mij hierbij helpen.

Reacties (5)

Andreas zei op zo, 10/04/2020 - 21:51

Mijn transcriptie van deze niet zo simpele tekst.

Ik hoop dat anderen de fouten verbeteren, want die staan er zeker in.

 

Wij Gherit van Leijenbergh borchgreve tot Nijemeghen ende richter in den rijke tughen apenbaerlic dat voer ons ende voer gherichts- //
luden hier nae bescreven komen sijn int gherichte her Otle van Binen here van arssen ridder ende vrouwe marine van malbergh sijne //
withelich wief mit eenen xxx momber die oer mit ordel ende mit rechte gegeven wart ende hebben mit eenen briev wille vercocht //
ende opgedraghen baelen van haruwen die Claes dochter van haruwen ans  't guet oppen hurnich also als dat gelegen is mit ghe- //
timmer mit alre erfnisse die daer toebehoert mitler halver xxx van Wijchgen mitler vijsscherien vander halver xxx voerscr. //
mitlan halven veerstad mit koermodigen luden mit busschen mit broeken mit dijken ende weteringhe die daer mit rechte //
toebehoeren ende mit allen rechte ende toebehoeren also als dat voerg. guet gelegen is in den kirspel van Wijchgen alse voer sijn //
vrij eijghen guet ende erve uijtgenomen twe pont sjaers cleijne penninge paijments als gerige ende gene is die her bernt van //
golen daer uijt heeft ende die hij jaerlix te voeren pleeth op sente martins dach in den xxx ende die met allewege op sente //
martins dach voers. loessen mach mit twintich ponden ende mit twe ponden cleijne penninge paijments voers. ende uijtgenomen //
alzulkx rechts als eijns worps sjaers die onse here ute Ghelren in der voerg. vijsscherien heeft op sente gertruden misse //
the halven meerte ende die voerg. echte lude alse her ocle ende vrouwe Marine sijn des voerscr. guets koer uijtgegaen mit //
hande ende mit monde alse tot behoef udelen van haruwe voerscr. ende hebben daer nae op vertegen alse recht was alsoe dat xxx //
vondnisse vanden gherichtsluden wiesden dat die voersz. her Otle ende vrouwe Marine en ghoemehande rechte meer daer aen //
behanden en hedden ende dat sij daer af onterft weren ende dat udele uid haruwen voerg. ende oer erven daer aen geerft //
weren ende die voerg. her otle ende vrouwe Marine hebben geloeft alse xxx mit xxx hant udelen voers. des //
voerscr. guets jaer ende dach te weren tieghen alle die ghene die des then rechten staen willen ende allen voerkummer af //
te done als erfskoeps recht is alse voer eijn vrij eijghen guet ende erve uijtgenomen die twe pont sjaers voerg. die baele //
of oer erve voerg. allewege loessen moegen vid hende benic of vid sine erve gelike als voers. steit ende uijtgenomen xxx //
worps ons heren van Gelren in der vijsscherien voerg. gelike oijk als voers. is ende hier waren over ende aen alse gherichts- //
lude Ritouc Romboutssoen xxx vande Gluit Claes Trouweloes Derich vander Hancart ende anders vele gueder lude in gelande //
des soe hebben wi borchgreve ende richtsluden voerg. onse zegel aen desen brief gehangen geschiet ende gegeven int jaer ons //
heren dusent driehondert negen ende tsestich des vriedaghes op onser vrouwen avont conceptio.

 

Henk de Kleijn zei op ma, 10/05/2020 - 12:08

Andreas, bedankt voor je snelle reactie.

Hier kan ik weer mee vooruit.

Beste groet, Henk.

Otto Vervaart zei op di, 10/06/2020 - 17:37

Beste Henk, een paar aanvullingen op de mooie transcriptie door Andreas: degene die de goederen opdraagt aan Baelen van Haruwen heet Otto van Buren. De kruisjes kan ik niet allemaal thuisbrengen. Bij de goederen is sprake van mitter halver aggere van Wijchgen. Er staat a9ere , alsof het Latijn is, aggere. De betalingstermijn is op sente martins dach in den winter. Na Ricout Rombouts soen lees ik Otte van Ewic.

Henk de Kleijn zei op di, 10/06/2020 - 19:37

Beste Otto, bedankt voor de aanvulling.

halver xxx van Wijchgen heb ik gelezen als halve meer van Wijchgen welke ook in latere tijden recht gaf voor visserij in het halve meer.

Otte van Ewic is een naam die ook in latere tijd voorkwam onder de gegoede bevolking.

Dank.

Otto Vervaart zei op di, 10/06/2020 - 20:04

Beste Henk, ja, nu ik het woord meer nog eens bekijk blijkt inderdaad dat het begint met dezelfde M als met name de naam Marine in deze tekst, ik zag het eerder duidelijk niet. Een meer met visrechten is wel zo logisch...

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.