Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Opnieuw Hidde Pouwelsz; wie is er overleden?

Opnieuw heb ik een akte waar ik niet uitkom. Het betreft een inventarisatie waar volgens een indezx de naam van Hidde Pouwelsz, Celij Jansdr en IJsck Rickedr in voorkomen. Het recht bovenstuk heb ik geprobeerd te transcriberen maar ik kom er niet uit. Wie wil een poging wagen?

Reacties (12)

René van Weeren zei op za, 03/04/2023 - 22:06

14. Inventarisatie ende beschrivi[n]g gedaen
bij mij Egbardt de Gruyten, gesworen
clercqe van [den] secretarye in Leuwarden
van [den] naebeschreven goederen bevonden in den
sterffhuyse va[n] Hidde Pouwelsz[en]
t[er] v[er]soucke va[n] Sywrdt Harmensz[en],
Dirck Albertsz[en] en[de] Jan Dirxz[en] ende
Brecht Folckerts, wed[uw]e, als naeste
bloetv[er]wanten van den selven sterffhuyse
t[er] presentie van [den]selve vrunden en[de[ den
presiderende burgem[eeste]r Reyner Jelmersz[en],
m[eeste]r Gerrit Bornstra en[de] Kempo Jurryensz[en],
gesworen bode, naedat Ysck Ricked[ochte]r,
wed[uw]e van [den] v[oors]zeyde Hidde den behoerl[ijcken] boel
rede gedaen en[de] aen handen van [den] v[oor]sz[eyde] burge-
m[eeste]r gep[re]steert hadde om[m]e in alles aen
te geven en[de] te laten beschrijven sonder
enichge dingen bij haer weten te
v[er]swijgen.

Den eersten decemb[ris] 1592
Bedden en[de] bedtsclederen
Twye bedden en[de] drye peullen, twye buyckkus[sens]
Acht indutogen, goede en[de] quade
Twye gevoerde sleecken, noch een ongevoerde sleecken
Een spreedt, noch een cleyn groen spreedt
Twye blauwe halve li[n]nen gardijnen
Twye sulcke rabatten, twye kynder sleeckens
Een blauwe lin[n]en schoersteenscleedt
Linnenwerck
Vijftyen slaeplakens, goede en[de] quade

René van Weeren zei op za, 03/04/2023 - 22:06

de Gruyten = de Gruyter

 

Richard Cuperus zei op zo, 03/05/2023 - 15:03

Hallo René. Bedankt voor je hulp. Helaas heeft dit stukje mijn verwarring alleen maar groter gemaakt. Ik had een relatie naar Celi Jansdr verwacht. Ik heb de rest van de akte geprobeerd te scannen; lezen lukt me helaas niet. Ik zie daar de naam van Hidde Pouwelsz vaker voorkomen en die van Celi één keer. Wil je mij helpen met het transcriberen van de rest van de akte? k hoop zo de familie van Hidde Pouwelsz in kaart te kunnen brengen. Het gaat om een inventarisatie van in totaal 16 pagina's; wel veel dus; ik heb de pagina's waar Celi Jansdr op voorkomt bijgesloten.

René van Weeren zei op ma, 03/06/2023 - 09:41

Dat is prima. Als de pagina's online staan: beste is dan om even de link hier in een reactie te plaatsen, dan zijn de pagina's ook beter uit te vergroten.

Richard Cuperus zei op ma, 03/06/2023 - 11:36

Hall0 René. Alvast hartelijk bedankt; het blijft bijzonder dat jij en anderen zo behulpzaam zijn. De link naar de akte is: https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22nedergerecht%20l…

Je krijgt nu één resultaat; als je die kist en daarna voor Bladeren door bron krijg je het inventarisatie te zien. Het gaat daarin om de scans 41 t/m 48 (bladzijde 76 t/m 90). Scan 40 (bladzijde 75) had je al getranscribeerd.

Pauwel zei op wo, 03/08/2023 - 23:22

sleecken = deecken

Pauwel zei op wo, 03/08/2023 - 23:36

'indertogen' zijn binnenslopen.

Pauwel zei op wo, 03/08/2023 - 23:48

boel-eede = boedel-eed

Pauwel zei op wo, 03/08/2023 - 23:59

Ik lees Syurdt Harmensz[oon].

René van Weeren zei op za, 03/11/2023 - 21:27

Wel, het was in etappes en zeker nog niet foutloos, maar een eerste aanzet, de lijntjes --- geven de paginascheiding aan, de eerste heb ik buien beschouwing gelaten, omdat die al eerder was gedaan.

Elff kussensloepen, vyer cleyne sloepcke[n]s
Een drayens(?) tafellaken, twye sulcke[n] servyetten
Twaloff manshembden, drye olde peuldoecken
Vyer noesdoecken, een hantdoeck, drye kynder-/slabben 4 hullen in / een kyndermutzken
TINNENWERCK
Sestyen platelen groet en[de] cleyne
Een butterschael. Acht moesschuttelen.
Vyer coppen, Een halsskan[n]e
Twye dryelingen, Twye wardelkens
Twye pierckanckers
Vyer sanckwaer, Twye soutvatten
Vyer cloeskens
Twye waterpotten
Drye en[de] twintich lepelen
Neghen steenen ca[n]nen met ti[n]nen lidden
COPERWERCK ENDE MESKENWERCK
Een vuyrbecken, Een bedt beckenken
Vyer muyrblaeckers
Twye schuymspanen, d'een met een ijseren en[de]
't ander met een holten stak
Drye kandlers, Een schale voer d[en] schoersteen / hangen[de]
Vyer ketelen, Vijff coperen potten
Een pan, vyer pottkens
---
IJSERWERCK
Een ijseren tange, Twye potzeelen, etl[ijck] olt ijser
Een roester, Een cleyn tryfoetken
Twye hangijsers, Een ijseren elle
Een holten hengel met een ijseren haecke
Een ijseren gardijnsroede, Een leppel
Holtwerck
Een eycken kluye
Een eycken hengent spinde
Een vuyren slaepbanck
Een ronde opslachtafel
Een cleyn bancktafelken
Een groete en[de] twye lutke vuyren voetbancken
Een schuttelbanck
Een Deventer besloeten stoel
E[nde] een kynder besloten stoelken
Twye mans hoexte stoelen met lenen
Drye sulcke vrouwenstoelen
Twye mans heepte stoelen sonder lenen
Twye cleyne vrouwenstoelen
Een madt stoelke, Een heeptstoelke
Een tafereel met een nyet(?) figure van Danyels
---
Vyer bordekens, Een olde puyster
Een wagenschotten wyege en[de] wyegbancke
Een waschtobbe met een schamel
Een scharffbordt, Twye lange masten
Twye vischvaltkens
Een dousijn nye rode tafelborden
Ses olde tafelborden
Twye zuypvattkens
Een fleyschvadt, Een moutke
Een mangelbordt en[de] stock
Twye vischem[m]er. Een kersbordt en[de] cacken d[er]toe
Drye opene hautcorffkens
Twye opene tafelkorffkens
Een olt broekkorffken
Een olde vogels[en] corff, etl[ijcke] olde ro[m]linge va[n] holt
Twye waterem[m]ers met ijseren beslach
Een luttick bemaelt kisken
Twye vuren schamelkens, Twye pecktobben / , Twye peckvatten
Twye kinderstoelkens
Drye corven, Een holten plateel olt zijn[de]
Een coeckrijff, Een becrye
Een schuppel, Acht appellkyntyes en[de] / halve kyntye[n]s
---
WOLLEN CLEDEREN
Een grauwe nachtrock
Een swarte kaesyacke
Een nye swarte broecke
Een bijgordel
Een teerlingh steenen broeck
Een olde swarte onderbroeck
Een olde swarte caesyack
Een rode flanellen hembtrock
Twee witte gebreyde olde hembtrocken
Een gebreyt slaepmutzken
Een lakens[e] mutz met een bonte lijst
Een lakens[e] hope
Een hoedt met een lampers
Een olt lin[n]en lijffken
Een schippstasse
Een p[aar] schoenen en[de] muylen
Ses bancw[er]cx kuss[en]
Drye roden stoelkuss[ens]
Drye olde stoelkus[sens]
Een kuss[en]bladt
Elff lb [=pond] glas min een verndel
Elleftehalve lb [=pond] ongesor[teert] gaern
---
GOLDT GELD EN[DE] MUNTE
* facit = maakt
** in de overzichten wordt nog het oude teken voor pond gebruikt, bedoeld wordt echter gulden, zoals uit de tekst blijkt

Een vyerdubbelde Spaensche pistolett
twee aes te licht f[acit*] XII [gulden**] IX s  
Een Rosennobel f[acit] VIII [gulden]
Een olde dubbeloen f[acit] VII [gulden] VI s
Een nye Zeelantze dubbeloen f[acit] VII [gulden]
Twee Flaempsche nobels tot VI 1/2 [gulden] f[acit] XIII [gulden]

SILVER MUNTE
Twaloff heele en[de] drye halve
conincxdal[er] stuck d[er]v[an] vijftich s[tuyvers] f[acit] XXXIII [gulden] XVI st[uyvers]
Vyer en[de] veertich Rijcxdall olde en[de] nye,
waeronder twee halve sijn stuck
...ende XLVI st[uyve]rs f[a]c[i]t daronder een Baten-
borgsche tot XXXVII st[uyvers] f[acit[ t[e]ssz[ame]n Ic [gulden] XIIII s[tuyvers]
Twye Hollantsche dall[er] stuck
...de XXXVI st[uyvers] f[a]c[i]t III [gulden] XII s[tuyvers]
Twye Spaensche realen va[n] achten
en[de] een va[n] vyeren V [gulden] XIII s[tuyvers]
Twaloff stucken va[n] XX st[uyve]rs f[a]c[i]t XII [gulden]
Vijff en[de] vijftich thyenst[uyvers] pen[ninghen] f[acit] XXVII [gulden] X s[tuyvers]
Ses en[de] veertich vijffst[uyvers] pen[ninghen] f[acit] XI [gulden] X s[tuyvers]
Seven en[de] veertich stoeters f[acit] V [gulden] XVIII s[tuyvers]
Ses en[de] twintich Friesche schellingen
en[de] zeven halve schellingen f[acit] VIII [gulden] XVII s[tuyvers]
Een v[er]gulde Saxsense schackenborgh
met een silveren rant
Noch vijfehalve car[olus] g[ulden] aen olt gelt
in een cleesken benomen, twelcke de wed[uw]e
v[er]claerde haer bij Hidde gegeven tzijn
en[de] is bij de wedue gebleven op har verklaringe v[oor]sz[eyt
.... IIcL [gulden] XIX s[tuyvers] / 250.19.0

[li-marge:
Dit gelt en[de] silver-
w[er]ck hyer ange-
haelt heeft Dirk
Albertsz[en] aen he[m]
genomen in sijn be-
warin[ge]]
---
[li-marge:
De post also bij 't schippers-
gilde voor gebleke dat
Hidde dchuldich was
vifftien k[arolus] g[ulden]s dertien s[tuyver]s acht
pen[ningen] en[de] dett Albert die
hefft betaelt, hefft hij dar-
aff quitantie genomen in da-
to d[en] 28 dece[m]b[ris] 1592]

Noch in een cleesken bevonden aen
gelt acht car[olus] g[u]l[den] sestehalve
st[uyvers], twelcke d'wed[uw]e v[er]claerde 't schip[er]s-
gilde te competeren f[acit] VIII [gulden] VI st[uyvers]
D[er]bij een silveren schilt d[er]op staen[de] gesmeden een leuw en[de] een ancker
d[er]bij stonde met letteren SCHIPPERS
GILDT 1589, bij Derck v[oir]sz[eyt] an d'schippers olderma[n]
en[de] bijsitters gelevert

Noch in een cleesken bevinden ellefehalve
golden g[u]l[den], 't welcke de wed[uw] v[er]claerde
va[n] huyshuyr van [den] twye aftercamers
ontfangen t'hebben van [den] huyr Alderheyligen
laestleden v[er]schenen XIIII [gulden] XIIII st[uyvers]
Een schipps holten scheyden met silver
boven beslagen met 4 messen met
silveren hoeften
.... in gelt XXI pond XVIIII 1/2 st[uyvers]
Summa van gereede penningen IIc LXXX [gulden] III 1/2 st[uyvers] 280.3.8
....
Een helbaert, een sijdtgeweer en[de] poengaert

NAE NOEN D'1 DECEMB[RIS] V[OOR]SZEYT]
BRIEVEN EN[DE] INSTRUMENTE[N]
in den sterffhuyse bevonden

Eerstel[ijck] zeecke[re] coopbryeve, gepasseert
bij Claes Pouwelsz[en] en[de] Cely Jansd[ochte]r,
echteluyden van cope der camer staen[de] op de Nye
Buyren vinnen der v[oor]sz[eyde] stede voor den su[m]me
va[n] twee hondert tachtich g[o]l[den] g[u]l[den] in dato den
laesten februarii 1582 bij stadtssegel en[de]
... ... ... sampt den contrahenten ...
met het consent d[er]op
bij den gereChte in fransijn ges[telt] en[de] aen [den[] coepb[riv]e
gehecht, gepasseert in dato den 8en feb[rua]rii
1583, not[eert] met l[itte]ra A
---
Seeckere accoerdt tusschen Hans
Syboltsz[en] en[de] Hidde Pouwelsz[en] geaccord[ee]rt,
roeren[de] ds[om]me va[n] vijff en[de] twintich car[olus]
g[u]l[den] in dato den XIXen ja[nua]rii 1591
not[eert] met l[itte]ra B

Seecke[re] schipbryeff bij Goert
Pechter op de Nye Zijll woenen[de] aen
Sybe
Jansz[en] gepasseert, inholden[de] d'sum[m]e van een
hondert en[de] tzeventich car[olus] g[u]l[den] in dato den
den XXen septemb[ris] 1588 waeroppe cessie
volcht op 't ander bladt bij Sybe Jansz[en]
aen Hidde Pouwels gepasseert nopen[de] doubetaeler
pen[ningen], in dato den 4 may 1589
not[eert] met C

Seecke[re] wandelbryeff tusschen
Hidde Pouwels en[de] Dyrck Broersz[en] gecelebreert,
nopen[de] d'sum[m]e va[n] dardehalve car[olus] g[u]l[den], waer-
inne betaelt is hondert en[de] dartich car[olus]
g[u]l[den], in dato den IIIen julii 1591 met
l[itte]ra E not[eert] E

Seecke[re] obligatie bij Dirck
Olphardtsz[en] gepasseert, nopen[de] den
su[m]me va[n] een hondert car[olus] g[u]l[den] t[er] causa
va[n] seeckere kyntzes en[de] halve kyntzes
butter in date den XVen septemb[ris]
1592. En[de] v[er]claert de wed[uw]e bij de ...
te resteren alsulcx (met shipshuyr bedragen[de]
ontrent XVI pond] ongefeerl[ijck viiftich ca[rolus] g[u]l[den],
not[eert] met F
---
Noch een obligatie bij Meyne
Bernsz[en] va[n] Grijpskerk aen Hidde
Pouwelsz[en] gepasseert, betalende de
som[m]e van twye dall[er] van een .uyck-
schuyt in dato den laesten augusti
1581, waeroppe de wed[uw]e v[er]claerde
een lopen somercoern gelevert en[de] betaelt
zijn, genot[eert] met G

Seecke[re] scheepsbryeve bij Claes
Symonsz[en] toe Worcku[m] gepasseert aen
Hidde Pouwelsz[en], inhilden[de] de sum[m]e
va[n] drye hondert thyen car[olus] g[u]l[den],
blijven[de] bij 't passeren van [den]selven bryeve noch
te reste een hondert vijff en[de] vijftich
car[olus] g[u]l[den], in welcke reste noch benomen
wordt betaelt t'zijn ... ... ... d[er]op
staen[de] d'sum[m]e va[n] #hondert acht en[de] viertich car[olus] g[u]l[den]
in dato den 12en martii 1589, not[eert] met H
[re-marge:
de reste als seven-
tigs hefft Clas
Symons ... ...
nu an Derc Albertss
betalt den 8 may
1593 en[de] 't principael
.... ... ge-
... act[um] ut supra]

Seecke[re] randsael? van [den] coep va[n] zeecke[r]
halff huys staen[de] aen 't Bolw[er]ck bij de Nyebuyren
bij Folcker Epesz[en] gepasseer aen
Hidde Pouwelsz[en] voer de su[m]me va[n] twye
hondert ses en[de] tzeventich g[o]l[den] g[u]l[den] XIIII st[uyvers],
te betalen als Gronin[gen en[de] Leeuwarden
eens zijn in dato den 16en ja[nua]rii 1589
not[eert] met l[itte]ra J

Noch een obligatie bij Jeme Dirxsz[en]
gepasseert aen Hidde Pouwelsz[en], nopen[de]
d'sum[m]e va[n] ses car[olus] g[u]l[den], te betalen als
Gronin[gen] met Leuw[er]den eens is, t[er] causa va[n]
een corbela... in dato den 7en ja[nua] rii 1592
not[eer]t met K

Seecke[re] scheepsbrieff, gepasseert bij
Lyeuwe Ryntzes aen [den] Hidde Pouwelsz[en],
nopen[de] d'su[m]me va[n] LXXXIIII pond, waerva[n] noch
reseren veertich car[olus] op Om[ium] Sanctoru[m] 1593
te betalen, in dato den 6en novemb[ris] 1592, not[eert] met L
---
Seecke[re] obligatie in dato den VIIen
decemb[ris] 1589 bij Willem Jansz[en], bode
's Hoffs van[n] Vryesl[an]t, en[de] Jantyen, echtel[ieden],
gepasseerr aen Hidde Pouwelsz[en], beroeren[de]
ses car[olus] g[u]l[den], te betalen als Gronin[gen] en[de]
Leeuwarden eens zijn va[n] zeecke[re] tongen etc
not[eert] met M

Noch seecke[re] acte va[n] arrest
op zeeke[re] pen[ningen] bij de gerecht van
Utrecht gedaen in handen van Hidde Poul[us],
staen[de] en[de] toecomen[de] Jan Oegensz[en] in dato
den 6en novemb[ris] 1590, met noch seecke[re]
acte waerbij Dirck Woltersz[en] bekent
va[n]wegen Aardt Reymersz[en] den pen[ningen] onder
borgtochte gelicht te hebben va[n] Hidde
Poulusz[en] t[er] su[mm]e va[n] LXIIII pond XIII st[uyvers]
in dato den 23en novemb[ris] 1591, beyde
aeneen gehecht en[de] genoteert met l[itte]ra N

Seecke[re] quitan[tie] bij Magdalena Boymers,
Hidde Pouwelsz[en] gepasseert, beraken[de] d'su[mm]e
va[n] tzeventich car[olus] g[u]l[den] t[er] causa va[n] 't rantzoen
va[n] Eefge Jans etc in dato den 30 may
1592, not[eert] met l[itte]ra O

Seecke[re] quitan[tie], gepasseert met Willem
Eppinck aen Hidde Pouwelsz[en], koper, betalen[de]
va[n] drye en[de] veertichstehalve car[olus] g[u]l[den]
in betalin[ge] va[n] tzestich car[olus] g[u]l[den],
doch v[er]claren d'vrunden als
Oeck Bornstra v[er]claert dese su[m]me geheel
ontfangen t'zijn, not[eert] met l[itte]ra P

Seecke[re] attestatie t[er] v[er]soucke va[n] Hidde
Pouwels voer den nota[ri]s Tongeren bij Jacob
Thomasz[en], Pyeter Sybesz[en] en[de] Dirck Olphertsz[en],
gepasseert nopen[de] de coep va[n] zeecke[re] appelen
in dato den 25en julii 1592, not[eert] met Q
---
Seecke[re] scheepsbryeff, holden[de]
op Dirck Sybesz[en] gecofte va[n] Hidde Poulusz[en] v[oor] den su[m]me
va[n] dartich car[olus] g[u]l[den], d[er]va[n] alsnoch resteert
XXIII pond, luyt denselve bryeve de datto
den 8en augusti 1591 met toelatin[ge] va[n]
Jan Cornelisz[en], laeste cop[er] derselver
schepe om[m]e 't schip aen allen plaetzen weder
bij den v[oor]sz[eyde] Hidde aengetast te mogen worden,
volgen[de] datte v[oor] den gerechte van Barderadel
in [den] marge van [den]selve scheepsbryeff, gepass[eer]t
in dato den XIIIen [septem]b[ris] 1592, not[eert] met R
staen[de] dit schip alsnu bij den Coelheesterzijl?
op den dijck

Noch seecke[re] scheepsbryeff, gepasseert
bij Gabke Obbesz[en] en[de] Gryet Melys-
d[ochte]r, echteluyden te Sexbieru[m], aen
Warner Oegesz[en] en[de] Hisse Pouwels
te Leuw[er]den, inholden[de] d'su[mm]e va[n] XXXV
car[olus] g[u]l[den] als reste van meerder su[mm]e t[er]
causa va[n] een crom[m]ertschip, in dato den
19en octob[ris] 1583, not[eert] l[itte]ra S, not[eert] S

Seecke[re] coepbr[yeff] bij Hidde
Poul[us]z[en] gepasseert aen Foecke Jansz[en],
nopen[de] d'su[mm]e va[n] t'negentich car[olus] g[u]l[den] t[er]
causa va[n] d'coep va[n] een recht stev/nen?-
shuyte in dato den 29en april 1592.
En[de] v[er]claert de wed[uw]e den t[er]mijnen in dit
bryeff v[er]haelt all betaelt zijn,
dan dese coepb[ryeff] voer de vrijleverin[ge] en[de]
evictie van [den] royschuyte? bij Hidde va[n]
Foecke naederhants gecoft t'onderpande
te staen, in dato als voren, not[eert] met / T

Noch zeekerre wandelbryeff tusschen
Hidde Pouwelsz[en] en[de] Joest Jacobs#
Jacobsz[en] gemaeckt, nopen[de] zeecke[re] Holl[antsche]
crom[m]ertsschuyt, beraken[de] den toeaecke va[n]
vijff en[de] vijftich car[olus] g[u]l[den] in dato den 9 ja[nua]rii
1591, not[eert] met l[itte]ra V
# [li-marge]
Op huyden den XXIIIIden
junii 1597 heeft Jan Sy-
mons in't p[er]soon op den raad-
huyse v[er]claert wel te we-
ten dae dese toeaecke va[n]
vijff en[de] vijftich car[o]l[u]s g[ulden]
betaelt t'zijn, op vier car[o]l[u]s
g[ulden] en[de] twe st[uyve]rs nae,
duer reeden dat hij, heb-
bende v[er]creghen ower-
drachte van Joes Ja-
cobss d'penn[ingen] zelff aen
Hidde Pouwels be-
taelt heeft. IOtem
is geexhibeert zeec-
kere attestatie in date
den lastlesten martii
1597 van Yesch Rijpc-
ked[ochte]ry, wed[uw]e Hid-
de Pouwels onderge-
teyckent Bauco Suffri-
di in Belckum en[de] Ryencke
Lyeuwes, waerbij zij,
Jiesch, v[er]claert d'penn[ingen] bij Joest Jacobsz[en] en[de] Jell, zijn huysfrouu, ter oorsaacke van 't v[oor]sz[eyde] schip
te gewen nae haer beste wetenschap op vier ofte vijff guld[en] nae te wesen betaelt aen
haer, Jieschen, en[de] haer man, Hidde v[oor]sz[eyt]. In kennisse van mij, secret[a]r[is]
[getekend: J. Joannis / 97 / 6 24]
---
Seecke[re] scheepsbrueve holden[de] op
Grielt Dirxz[en] t[er] su[m]me va[n] negen
en[de] veertich car[olus] g[u]l[den] t[er] causa va[n] een cle..
schuyt va[n] Hidde Pouwels ontfangen
in dato den 8en martii 1591 doch
v[er]claert de wed[uw]e van Hidde dat
den schuyte v[oor]sz[eyt] weder bij Hidde ontfan[gen]
t'zijn en[de] tot zijn wille v[er]coft t'hebben
not[eer]t met W

Noch seeckere obligatie, holden[de]
op Willem Jansz[en], Wybe Jacobs, Taco
Hardersz[en] en[de] Lenardt Pyetersz[en], beloepen[de]
t[er] su[mm]e va[n] drye dall[er] aen Hidde Poul[us]
t'betalen als Gronin[gen] met des[en] land[en] eens
sall sijn in dato den 3en decemb[ris] 1589
not[eert] met X

Seecke[re] gecasseerde coepbryeff bij
Claes Lubbertsz[en] gepasseert aen Hidde
v[oor]sz[eyt] gepasseert van [den] huysinge en[de] camer
waerva[n] hij de voren gelijcke bryeff
geinventarizeert is onder l[itte]ra A in
dato den laesten feb[rua]rii 1582, not[eert] met Y

Noch seecke[re] obligatie in dato
den XIIen apr[i]l[is] 1592 bij Gerryt
Jansz[en] Schipp[er] aen Hidde Pouwels
geapsseert, raeken[de] d'su[mm]e va[n] veertich
car[olus] g[u]l[den], d'welcke d'wed[uw]e v[er]claerde
all betaelt t'zijn exempt d'rente
va[n] een verndel jaer derzelvber XL g[u]l[den]
noch te resteren, not[eert] met Z

Noch vijff gecasseerde bryeven, yder
op den rugge genoteert met l[itte]ra [merkteken] en[de]
bijeen gebonden [merkteken]
---
In schulden den sterffhuyse [com]peteren[de]

In den eersten competeert den starffhuyse
va[n] Hendrick Meusz[en], woenen[de] met Thijs
Spaengyaert d'su[mm]e va[n] twye en[de] tzestich
car[olus] g[u]l[den], luyt den bryeven d[er]va[n] zijnde
en[de] berusten[de] onder Lutke Alberts te Embden,
volghen[de] seecke[re] missive bij Hidde Poul[us]z[en]
aen v[oor]sz[eyde] Hendrick gesonden, not[eert] tzelve missyffken
met AA
dus comp[eteer]t den sterffhuyse alhyer LXII [gulden]

Noch competeert den sterffhuyse uut
crachte van [den] accoerde in de voren onder
B gequot[eert] d'su[mm]a va[n] XXV [gulden]

Noch is den sterffhuyse resterende t[er] c[aus]a
van [den] scheepbryeff hyervoeren onder
C geroert, den resteren[de] penn[ingen] ald[er] v[er]haelt

Competeert den sterffhuyse noch,
volgen[de] den wandelbryeve hyerboven
onder l[itte]ra D not[eert] XXVIII [gulden]

En[de] is den sterffhuyse v[oor]ts ...
competeren[de] t'inholden va[n] yder bryeve
hyervoren geinventariseert d[er]om[m]e 'tzelve
alhyer pro memoria gestelt.

Comp[eteert] den sterffhuys noch van Warner
Oegesz[en] in Leuw[er]den t[er] causa va[n] butter
en[de] kees d'su[mm]a va[n] vyer en[de] twyntich
car[olus] g[u]l[den] salvo calado? volgen[de] den v[er]claring[e]
van [den] wed[uw]e
---
Jan Hendrixz[en] is den sterffhuyse schuldich
d'su[m]ma va[n] ses car[olus] g[u]l[den] t[er] causa van schips-
huyr, volghende den verclarin[ge] als voren VI [gulden]

Folckert Epesz[en] is schuldich een dal[er]
va[n] XXX st[uyvers] t[er] causa va[n] appelen f[ac]it I [gulden] X st[uyvers]

Item competeert den sterffhuyse va[n]
Dirck Olphertsz[en] veertich car[olus] g[u]l[den] als
reste va[n] meerder su[m]me t[er] cause va[n] v[er]schoten
pen[inge]n en[de] noch seventhyen car[olus] g[u]l[den] ongefeerl[ijck]
t[er] causa va[n] schipshuyr waervoer
den sterffhuyse in pantschap heeft
zeecke[re] wollen cledken in een wit lin[n]en
lacken benayt sonder te weeten wat
specie va[n] cledken tzelve zijn f[ac]it LVII g[ulden]

Noch competeren[de] den sterffhuyse va[n]
Jarich Cramer d'su[mm]a van vijff g[o]l[den] g[u]l[den],
dewelcke bij Hidde in leven overgeselt
sijn aen Jacob Schuytmaker, dien
d'zelve va[n] Jarich sall ontfangen, f[aci]t VII [gulden]

Den sterffhuysse comp[eteert] noch vijftyen
car[olus] g[u]l[den] va[n] Jan Symonsz[en] Schipp[er]
t[er] causa va[n] een schipsdach, waertege[n]s
denselven Jan Symonsz[en] tgene he[m] van [den]
sterffhuyse competeert te deduceren heeft,
dus hyer XV [gulden]
---
Uutschulden den sterffhuyse
competerende uut te keren

Den sterffhuyse comp[eteer]t uut te
keren aen Willem, keeckebacker tot
Utrecht d'su[mm]a va[n] vijff en[de] twintich
car[olus] g[u]l[den] t[er] causa va[n] koecken, f[a]c[i]t XXV [gulden]

Rom[m]ert Symonsz[en], burger en[de] lakencop[er]
in Leuwarden, competeert van den sterffhuyse
t[er] cause va[n] laken sesen car[olus] g[u]l[den], f[a]c[i]t VI [gulden]

Pyeter, brouwer, comp[eteert] va[n] byer
d'su[mm]e va[n] III 1/2 car[olus] g[u]l[den], f[a]c[it]t III [gulden] X st[uyvers]

Roeloff, brouwer, comp[eteer]t va[n] byer
d'su[mm]a va[n] een en[de] twyntich st[uyve]rs, f[a]c[i]t I [gulden] I st[uyver]

D'wed[uw]e v[er]claert noch aen enyghe
smeden en[de] cuyp[er]s enige schult te saten,
doch nyet te weeten hoe veel soe
wijlen Hidde d'zelve gemaeckt heeft

Den sterfhyse comp[eteert] uut te keren d'su[mm]a va[n]
va[n] vijff en[de] vijfftich car[olus] g[u]l[den] uut saecken van [den]
navolgen[de] goetschip va[n] acht last, salff
deductie va[n] enyge touwen nyet gelevert zijn
an Cornelis Martins volgen[de] sin schipsbreff LV [gulden]

Noch van [den] cro[m]mert uut te kern aen
Take Jelmersz[en] seven en[de] vijftich car[olus] g[u]l[den]
salff deductie van [den] wanleverin[ge] van [den] touwen etc
volgen[de] sin schipsbreff LVII [gulden]

Tiarck Peterss reste van gerste na sin boeck XVI [gulden] XVI st[uyvers]
Gale, kuper, van gehaelde spijkers XI st[uyvers]
---
Scepen

Seecke[re] oltschip va[n] o[m]trent
acht last, gevet cu[m] annexis

Noch een cro[m]mertschip o[m]trent
drye last, gevet cu[m] annexis

Een dubbelt royschip cu[m] annexis

Met noch een boet

Stelwaeren

Twye zijden specks

Drye koyekesken

Een soetemelckskes

Een to[n]ne olde hasenoten

 

 

 

Richard Cuperus zei op zo, 03/12/2023 - 20:52

Hallo René, ik ben er super blij mee. Ontzettend bedankt voor je hulp. Wat ik erg leuk vind is dat op het gildeschild sprake is van een leeuw. Dit is een vroege afbeeldingen van de leeuw van Leeuwarden. Wat me erg verward is het stukje waarin over een koopbrief van een huis door Claes Pouwelsz en Cely Jansdr, echtelieden. Er wordt naar een consent verwezen die ik ook heb. Daarin is sprake van dat Hidde Pouwelsz en Cely Jansdr het huis kopen (datum en bedrag komen overeen). Geen idee waarom er nu ineens sprake is van Claes; zou Cely gescheiden zijn van Hidde en vervolgens met de broer Claes gehuwd zijn?

Pauwel zei op ma, 03/13/2023 - 01:33

Eerstel[ijck] zeecke[re] coopbryeve, gepasseert
bij Claes

                  Pouwelsz[en] en[de] Cely Jansd[ochte]r,
echteluyden van cope der camer staen[de] op de Nye
Buyren vinnen der v[oor]sz[eyde] stede voor den su[m]me

 

In deze transcriptie is een regel weggevallen, in het origineel staat wel degelijk Hidde Pouwelsz[oon]. Vgl. mijn bijlage.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.