Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Opnieuw Hidde Paulus, hij koopt een huis in 1583

Wie wil me helpen met de transcriptie van bijgesloten bestand? Het is afkomstig uit het groot consent boek van het nedergerecht Leeuwarden uit 1580-1583. Het gaat om een huis wat Hidde Paulus, olderman van het schippersgilde van Leeuwarden in 1583 koopt met zijn vrouw Cely Jans. Mijn ervaring schiet helaas te kort om dit te transcriberen. Het begint op regel 27 en gaat op de volgende pagina door tot en met regel 22.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 02/20/2023 - 09:10

Hidde Pouwelsz ende Cely Jansdochter, echteluyden, burgers
binnen Leeuwarden, hebben gecocht van Claes Lubbertsz, mede
burger binnen Leeuwarden voorsz., een huys ende camer mitte
plaetsen daerachter an staende, hebbende deselve camer
een uytganck aent Bolwerf lancs mette proffitelicke
eygendom van den gront, belast met twintich stuyvers jaerlyxe grontpacht, /
staende ende gelegen binnen Leeuwarden voorsz. bij de nye buren in de
straet, streckende nae't bolwerck, hebbende Eevert de bode
ten suyden ende de tuyn eertijts van Dominicus Gosses ten noorden
naestgelegen, alles voor de somme van twee hondert tachtich gulden
van 28 stuvers t'stuck, te betalen op Mey avent anstaende
tachtich gulden ende de reste op twee daeraenvolgende eerste
Mey avenden telcken een hondert gelijcke gulden, alles onder
speciale hipoteke van de gecochte huysinghe cum annexis ende generalic
van alle haer andere goeden, des cedeert ende transporteert
de vercoper den copers de voorsz. huysinghe, plaets, camer
... sitelic eygendom van gront metten annexen als boven, belovende
mede heurluyden deselve vrij ende onbelast behalven de voorsz.
grontpacht te elveren, voorts te hoeden ende waren van alle-
handen actien, luyden, omsprake, evictie ende overwinninghe, onder
expresse hipoteke van alle sijne goederen nae breeder
vermogen van de coopbrieff daervan sijnde, in date den lesten
February anno 1582 ende getekent Claes
Lubberts, Hidde Pouwels Leeveen, bij mij Aedrie
Lambertsz ende bevesticht met stadtssegel gedruyckt in
groenen wasse ende becleet met een viercant pampier.
Op welcke coop nae behoorlicke proclamatien het gerecht consent is
gepasseert den 8en February anno 1583.

René van Weeren zei op ma, 02/20/2023 - 11:39

Het ontbrekende woord is volgens mij p[ro]fitel[ijck]

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.