Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossingen paleopuzzel nr.100: Last van de Spanjaarden

Paleopuzzel

Beste paleopuzzelaars,
Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we bij elke paleopuzzel een apart mapje met de naam 'Oplossingen Paleopuzzel [nummer en titel]'. Wie wil kan daar zijn/haar oplossing in plaatsen. Het voordeel is dat iedereen een kans heeft om te paleopuzzelen, het nadeel is dat je niet op elkaar kunt reageren onder de paleopuzzel, maar dat kan dan wel weer in dit aparte oplossingenmapje. Dan zie je daar pas de oplossing van de andere paleopuzzelaars. 
Succes en vooral veel plezier met paleopuzzelen!
Kijk hier voor de opgave van Paleopuzzel nr. 100.

Reacties (17)

willy zei op do, 08/11/2022 - 12:36

alsdat de voorseide producenten, ende allen de ghene woonachtig opden voorseide

gehucht genaempt vorstenbosch, [geschrapt: gelegen wel een ure gaens buijten

de voorseijde dorpe van dinter ... Inder heijden] negen ettelijcke Jaeren

herwaerts ende besuuden als [geschrapt: de] zijne coninx majesteits legher was [geschrapt: quam] lighen

voor den Stadtgrave zijlieden Innewoonderen van vorstenbosch

voorseit, seer enormen swaren ende onverdrachtelijcke schade hebben

geleden als hebbende dije van de voorseide legher Inden voorseide gehuchte comen

zeven dInnewoonderen den selven verjaecht, henne weesen (dije

zijn hebben cunnen becomen) [geschrapt: gest] genomen ende ewech gedreven, ende

Voorts alle het coren vuijt gedorst, Jae somwijlen tweemael

overdorst ende het stroij, ende ter messin[c] vuijter schuere ewech

geworppen, ende deselve innewoonderen alsoo geheel bedorven [geschrapt: dewelcke]

dat zij mitsdijen [geschrapt: ?] tot seer grooten armoede, ten oirsaecke

dat zij lieden als voorseit is [geschrapt: inder heijden] ... inder heijden sin geleghen [geschrapt: ?] tvoorseide legers

volck nijet ende ... sen gese... ge... sij oick [geschrapt: oft] gedueren dat den slevern leger

voorde stadtgrave was liggen zijn [geschrapt: den hebben] seijnen lant nijet

ende ...len cunnen oft moegen besaijen oft cultiveren, alsoo dat henlieden ...ijt

mitsdijn het gebruijck vande henne weden mits den voorseide legher voor twee ...

Andreas zei op do, 08/11/2022 - 13:05

Een poging gewaagd. Al dat geschrap maakte de opdracht er niet makkelijker op.

 

alsdat de voorseide producenten, ende allen de ghene woonachtich opten voorseide

gehuchte genaempt Vorstenbosch, gelegen wel eenen uur gaens buijten

den voorseide dorpe van Dinter, ... inde heijden, … ettelijcke jaeren

herwaerts ende besuuden als den sijne conincklijcke maiesteijts legher quam was liggende

voorder stadt grave zijlieden innewoonderen van Vorstenbosch

voorseid, seer enormen swaren ende onverdrachelijcke schade hebben

geleden als hebbende dije ... voorseide legher inden voorseide gehuchte comen

roven d'innewoonderen derselvde bejaecht, henne beesten (die

zij hebben cunnen becomen) opgenomen ende ewich gedreven, ende

voorts allen het coren uijtgedorst, jae somwijlen twee mael

overdorst ende het stroij op ter mesten uijter schuer ewich

geworppen, ende deselve innewoonderen alsoo gehelen bedorven dewelck

dat zij mitsdijen ... tot seer grooter armoeden, ter oirsaecken

dat zijlieden als voorseide ... … … legers

volck nijet en conste gekeeren sij oick geduerende dat den selven leger

voor de stadt grave was liggende ... hebben zij hennen lant nijet

hebben cunnen oft moegen besaijen oft cultivieren, alsoo dat henlieden ...

mitsdijn het gebruijck vande henne ...

beheerder Mariët Bruggeman zei op do, 08/11/2022 - 15:02

Dank Willy en Andreas, voor deze zeer goede transcripties en inderdaad, al die doorhalingen maken het er niet gemakkelijker op. Maar jullie loten alvast mee voor het boek van Wim Daniëls!

 

willy zei op do, 08/11/2022 - 16:07

Van harte dank Mariët, en ook voor de mooie paleopuzzels

herman zei op do, 08/11/2022 - 20:46

Mijn poging:

Alsdat de voorscheven producenten ende alle de gheene woonachtich op de voorschreven gehucht genaempt Vorstenbosch, gelegen wel een uur gaens buijten de voorschreven dorpe van Dinter [Dinther], rondsomme in de heijde, meer ettelijcke jaeren herwaerts ende besunder als sijne coninxs majesteits legher quam was liggende voor der stadt Grave, zij lieden innewoonders van Vorstenbosch seer enormen swaren en onverdrachelijke schades hebben geleden als hebbende dije van de voorscheven legher in de voorschreven gehuchte comen conden dinnewoonderen derselver verjaecht henne beesten (dije zij hebben cunnen becomen), affgenomen ende ewegh gedaenen, ende voorts alle het coren vuijtgedorst, jae somwijls tweemael  overdorst, ende het stroij opter messen vuijter schuere ewech geworppen ende deselve inwoonderen alsoe geheelijck bedorven,dwelck dat sij mitsdijen sijn gecomen tot seer grooter armoede, ter oirsaecken dat sij liedens als voorschreven is, inde heijde rontsomme inde heijde sijn deselve   ende t voorschreven legers volck nijet is conste gekeert, gelijk sij oick geduerende dat desselven leger voor de stadt Grave was liggen zijn, en hebben hennen landt nijet cunnen oft moghen besaijen oft cultivieren, alsoe dat henlieden mitsdijn het gebruijck vande henne goederen mits de voorschreven leger voor twee  ( einde scan)

Nicolas zei op vr, 08/12/2022 - 09:41

Alsdat de voors. producenten ende allen de ghene woonachtich op den voors.

gehucht genaempt vorstenbosch gelegen wel een uur gaens $$$

de voors. dorpe van Dinter, $$$ $$$$ inder heyden, $$$ ettelijcke jaeren

herwaerts ende besunden als en sijnen Co[nincklyken] Ma[jestij]ts legher was quam lighen[de]

voorder stadt Grave zylieden inwoonders van vorsenbosch

voors., seer enorm[e] swaren ende onverdrachelijcke schade[n] hebben

geleden als hebbende dye vande voors. legher inden vooirs. gehuchten comen

conden $$$ der selver verjaecht, henne beesten der

zy hebben cunnen becomen $$$ enorme ende ewich gedaenen, ende

voorts alls het coren vuytgedorst, jae somwijls tweemael

overdorst ende het stroij up ter messen v$ster schuer ewech

gewr$$$$ ende deselve innewoonden also bedorven, dewelcke

dat zij mits $$$ $$$ het seer grooten $$$, ter oirsaeck

dat zij$$$ $$$ $$$ he$$$$

volck nyet ende $$$ $$$ $$$ sij oick gedueren desselven leger

voorer stadt grave was liggen d$$$ hebben seynen lant nyet

cunnen of moeghen besayen of cultiveren, alsoe dat henlieden $$uyt

mitdijn het gebruyck van henne $$$ voor

beheerder Mariët Bruggeman zei op vr, 08/12/2022 - 10:32

Bedankt Herman en Nicolas voor jullie transcripties, de verloting wordt zo nog spannend ;). En Willy; graag gedaan ook namens al mijn collega's die hieraan meewerken.

Frits DERKSEN zei op zo, 08/14/2022 - 17:29

1    alsdat de voorscreven producenten ende alle den ghene woonachtich opten voorscreven
    gehucht genaempt Vorstenbosch, gelegen wel een vur ander gaens [beijten]
    den voorscreven dorpe van Dinter rontsone inder heijden [mehr] ettelijck jaeren
    herwaerts ende besuuden als den sijne conincklijcke majesteits legher quam was liggende
5    voor der stad Grave zij lieden innewoonderen van Vorstenbosch
    voorscreven heer enormen, swaren ende onverdrachelijcken schaden hebben
    geleden als hebbende dije [vande] voorscreven legher inde voorscreven gehuchte comen
    roven d'innewoonderen derselver verjaecht henne beesten (dije
10    [zij] hebben cunnen becomen) [heft] genomen ende ewech [gedreven] ende
    voorts allen het coren vuijtgedorst, jae somwijlen twee mael
    overdorst ende het stroij opten messen vuijter schuere ewech
    geworppen ende dselve innewoonderen alsoe [geheel] bedorven [dwelck]
    dat zij mitsdijen [...] sijn gecomen tot seer groote armoede ter oirsaecken
15    dat zij lieden als voorscreven [als] [inder.cheijden] rontsone inde heijden sij gelegen dselve t voorscreven legers-
    volck nijet is conste gekeert held sij [oft] oick gedueren dat denselven leger
    voorde stadt Grave was liggen zijnen hebben [ver hennen] lant nijet
    is [...]  cunnen oft mogen besaijen oft cultiveren alsde dat henlieden denwijl
    mit sijn het gebruijck vande henne [..oden] mits de voorscreven legher voor [.w..]

Frits DERKSEN zei op zo, 08/14/2022 - 17:31

De doorgehaalde tekst is op een mysterieuze manier verdwenen

beheerder Mariët Bruggeman zei op ma, 08/15/2022 - 10:26

Bedankt Frits voor je transcriptie. Bedoel je dat de doorgehaalde tekst miraculeus is verdwenen omdat jij hem hebt getranskribeerd? ;)

Frits DERKSEN zei op ma, 08/15/2022 - 10:41

Bij het uploaden zijn de doorhalingen verdwenen

beheerder Mariët Bruggeman zei op ma, 08/15/2022 - 11:57

Sorry Frits, ik denk toch dat ik je niet helemaal begrijp. Als ik de foto van de tekst aanklik zie ik nog steeds bovenin de doorgehaalde zin. Jij niet dus?

Frits DERKSEN zei op ma, 08/15/2022 - 14:00

Het gaat niet om de foto. Ik heb in mijn transcriptie de doorhalingen overgenomen van de foto. Na het uploaden zijn de doorhalingen in mijn transcriptie verdwenen

beheerder Mariët Bruggeman zei op di, 08/16/2022 - 10:06

Ah, op die manier, helemaal duidelijk nu ;)

Paul de Wit zei op do, 08/25/2022 - 16:00

… ende hem seer wel kennelijck te wesen
als dat de voors. producenten, ende allen deghene woonachtich opten voors.
gehuchte genaempt Vorstenbosch,
neghen ettelijcke jaeren
herwaerts ende besunderlijck als sijner conincklijcken majesteyts legher was liggende
voor der stad Grave zijlieden innewoonderen van Vorstenbosch
voors., seer enormen swaren ende onverdrachelijcke schaden hebben
geleden als hebbende dye van den voors. legher in den voors. gehuchte comen
roven d’innewoonderen derselver verjaecht, henne beesten (dye
zij hebben cunnen becomen) genomen ende ewech gedreven, ende
voorts allen het coren uuytgedorst, jae somwijlen tweemael
overdorst ende het stroy opter messin uuyter schueren ewech
geworppen, ende deselve innewoonderen alsoe geheelijck bedorven
dat zij mitsdyen sijn gecomen tot seer grooter armoeden, ter oirsaecken
dat zijlieden, als voors. is, rontsomme in der heijden gelegen sijn ende ’t voors. legers-
volck nyet en consten gekeeren gelijck sij oick geduerende dat denselven leger
voor de stadt Grave was liggende hen lant nyet
en hebben cunnen oft moegen besayen oft cultiveren, alsoe dat henlieden [...]
het gebruyck van de henne goeden mits den voors. legher voor twee jaeren …

beheerder Mariët Bruggeman zei op do, 08/25/2022 - 19:15

Bedankt Paul voor deze transcriptie; onze loting wordt spannend. Het gaat nu al om 6 personen.

beheerder Mariët Bruggeman zei op wo, 08/31/2022 - 19:30

Bedankt Willy, Andreas, Herman, Nicolas, Frits en Paul, voor jullie goede bijdragen. De doorgestreepte zinnen/woorden maakten het geheel niet gemakkelijk, maar dat leek voor jullie toch eigenlijk weinig problemen op te leveren.  Wij hebben van de tekst de volgende transcriptie gemaakt:

 

alsdat de voorschreven producenten, ende allen de ghene woonachtich opten voorschreven
gehucht genaempt Vorstenbosch, gelegen wel een uur gaens buijten
den voorschreven dorpe van Dinter, rontsomme inder heijden , mehr ettelijcke jaeren
herwaerts ende besunder als den sijne Conincklijcken majesteits legher was quam liggende
voor der stadt Grave zijlieden innewoonderen van Vorstenbosch
voorschreven, seer enormen swaren ende onverdrachelijcke schades hebben
geleden als hebbende dije vanden voorschreven legher inden voorschreven gehuchte comen
roven dinnewoonderen derselver verjaecht, henne beesten (die
zij hebben cunnen becomen) heftgenomen ende ewech gedreven, ende
voorts allen het coren uuijtgedorst, jae somwijlen tweemael
overdorst ende het stroij opter messen uuijter schueren ewech
geworppen, ende deselve innewoonderen alsoe geheelijck bedorven dwelck
dat zij mitsdijen sijn gecomen tot seer grooter armoeden, ter oirsaecken
dat zijlieden, als voorschreven is heijden, rontsomme in der heijden gelegen sijn deselve voorschreven legers-
volck nijet en consten gekeeren gelijck sij ofte oick geduerende dat denselven leger
voorde stadt Grave was liggende en hebben hen lant nijet
en hebben cunnen oft moegen besaijen oft cultiveren, alsoe dat henlieden denwijl
mitsdijn het gebruijck van de henne peerden mits den voorschreven legher voor twee jaeren

 

 

En om de spanning niet verder op te voeren:  tromgeroffel........

Andreas is als winnaar van de loterij voor het boek van Wim Daniëls (De dikke Daniëls) naar voren gekomen. Van harte gefeliciteerd Andreas. Zou je ons nog even een mailtje willen sturen met je adresgegevens? Dat mag naar info@watstaatdaer.nl. Dan sturen we het boek graag naar je op.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.