Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossingen paleopuzzel nr. 99: Bevruchting

Paleopuzzel

Beste paleopuzzelaars,
Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we bij elke paleopuzzel een apart mapje met de naam 'Oplossingen Paleopuzzel [nummer en titel]'. Wie wil kan daar zijn/haar oplossing in plaatsen. Het voordeel is dat iedereen een kans heeft om te paleopuzzelen, het nadeel is dat je niet op elkaar kunt reageren onder de paleopuzzel, maar dat kan dan wel weer in dit aparte oplossingenmapje. Dan zie je daar pas de oplossing van de andere paleopuzzelaars. 
Succes en vooral veel plezier met paleopuzzelen!
Kijk hier voor de opgave van Paleopuzzel nr. 99.

Reacties (5)

Geert Ouweneel zei op za, 07/02/2022 - 16:04

Pro Deo
Aen de Eerw. heeren schouteth ende
schepenen deser heerlijckheyt ende
dingbancke van Moergestel.

Verthoont met behoorlijcke reverentie Jan Joosten,
inwoonder deser heerlijckheyt, dat den suppliant
tot sijn groot leetwesen is overcommen het
ongeluck dat Elisabeth, sijns suppliants dochter,
out sijnde ontrent negenthien off twintich jaeren,
buyten sijns suppliants huys is bevrucht geworden
met kinde van Nicolaes Henricx Veeraa, jongman,
wyens ouders binnen dese heerlijckheyt sijn woonende,
gelijck de voorsz. Elisabeth onder eedt presenteert
te verclaeren van welck kint sij nu overnachs
bevallen is, tot onderhoudt van welck kint ende tot
reparatie van sijnder dochters eere, de suppliant wel soude
genegen sijn voor de eere tegen den voorsz. Feeraa te
procederen, maer en can dye suppliant sulcx nyet in
t'werck leggen omdat den voorsz. jongman ofvluchtich
ende binnen dese heerlijckheyt nyet en is hebbende
noch roerende, noch onroerende goeden, versoecke
waerom ende dat dye voorsz. suppliant (gelijck U Eerw.
kennelijck is) is een man van soo cleyne middelen
dattet hem op t'hooghste lastich valt sijn selven ende
sijne familie voorts gans soberlijck t' onderhouden
ende dattet hem daerom oock gans onmogelijck is
bovendyen alnoch sijne voorsz. dochter metten voorsz.
kinde t'alimenteren, dye voor desen met geene
kinde belast sijnde, elders haeren cost moste

 

beheerder Astrid de Beer zei op za, 07/02/2022 - 17:36

Heel goed! Ik ben onder de indruk, Geert :-)

Paul de Wit zei op ma, 07/11/2022 - 00:06

Aen de eerw. heeren schouteth ende
schepenen deser heerlijckheyt ende
dingbancke van Moergestel.

Verthoont met behorl. reverentie Jan Joosten
inwoonder deser heerlijckheyt dat den suppliant
tot sijn groot leetwesen is overcommen het
ongeluck dat Elisabeth sijns suppliants dochter
out sijnde ontrent negenthien oft twintich jaere
buyten sijns suppliants huys is bevrucht geworden
mit kinde van Niclaes Henricx Veraa jongman,
wyens ouders binnen dese heerlijckheyt sijn woonende,
gelijck de voors. Elisabeth onder eedt presenteert
te verclaeren, van welck kint sij nu onlancx is
bevallen, tot onderhouwt van welck kint ende tot
reparatie van sijnder dochter eere dye suppliant wel soude
genegen sijn voor u eerw. tegen den voors. Veraa te
procederen, maer en can dye suppliant sulcx nyet in
’t werck leggen omdat den voors. jongman is vluchtich
ende binnen dese heerlijckheyt nyet en is hebbende
noch roerende, noch onroerende goeden, ter saecke
waerom, ende dat dye voors. suppliant (gelijck u eerw.
kennelijck is) is een man van van soo cleyne middelen,
dattet hem op t’hooghsten lastich valt sijn selven, ende
sijne familie oock gans soberlijck t’onderhouden,
ende dattet hem daerom oock gans onmogelijck is
bovendyen alnoch sijne voors. dochtere metten voors.
kinde t’alimenteren, dye voor desen, met geene
kinde belast sijnde, elders haeren cost moste

herman zei op za, 08/13/2022 - 10:41

Ik vindt deze 99e paleopuzzel veel lastiger als de 100e

En bij enkele worden blijf ik twijfelen.

In regel 10 onverwacht of toch overnacht zoals Geert schrijft?

En regel 15 ende of gene? of misschien zelfs  ijets?

 

Aan de eerw: heere schouteth ende

schepenen dese heerlijckheijt ende

dhingbanc van Moergestel

1.Verthoont met behoorlijke reverentie Jan Joosten

2.inwoonder dese heeerlijckheijt , dat de suppliant

3. tot sijn groot leetwesen is overcommen het

4 ongeluck, dat Elisabeth sijne suppliants dochter

5 out sijnde ontrent neghentien off twintigh jaeren

6, buijten sijn suppliants huijs is bevrugt geworden

7.mit kinde van Niclaes Henricx Veraa jongman

8. wijens ouders binnende dese heerlijckheijt sijn wonende

9.gelijck de voorscheven Elisabeth onder eedt presenteert

10 te verclaeren van welck kint sij nu onverwacht  is

11.bevallen, tot onderhoudt van welck kint ende tot

12.reparatie van sijnder dochters eere, dije suppliant wel soude

12 genegen sijn , voor de eere tegen den voors.  Veraa te

13 procederen, maer en can bij dije suppliant sulcx nijet in

14 t  werck leggen omme dat den voorschreven jongeman is vluchtich

15. als binnen dese heerlijckheijt nijet gene hebbende

16 noch roerende noch onroerende goederen, versoeckende                                                     

17 waervan ende dat dije voorschreven suppliant ( gelijck U eerw:

18 kennelijck is) is een man van soo cleijnen middelen,

19. dattet hem op ’t hoogsten lastich valt sijn selven, ende           

20 sijne familie vorts gans soberlijck   ’t onderhouden

21. ende dattet hem daerom oock ghans onmoghelijck is

22 boven dijen alnoch sijne voorschreven dochtere metten voorschreven

23 kinde te alimenteren, dije voor desen, met geene

24 kinde belast sijnde, elders haeren coste moste

Aan de eerw: heere schouteth ende

schepenen dese herlijckheijt ende

dhingbanc van Moergetel

1.Verthoont met behoorlijke reverentie Jan Joosten

2.inwoonder dese heeerlijckheijt , dat de suppliant

3. tot sijn groott leetwesen is overcommem per

4 ongeluck, dat Elisabeth sijne suppliants dochter

5 out sijnde ontrent neghentien off twintigh jaeren

6, buijten sijn suppliants huijs is bevrugt geworden

7.mit kinde van Nicolaes Henricx Veraa jongman

8. wijens, ouders binnende dese heerlijckheijt sijn wonende

9.gelijck de voorscheven Elisabeth onder eedt presenteert

10 te verclaeren van welck kint sij nu onverwacht  is

11.bevallen, tot onderhoudt van welck kint ende tot

12.reparatie van sijnder dochters eere, dije suppliant wel soude

12 genegen sijn , voor de eere tegen denvoors.  Veraa te

13 procederen, maer en can bij dije suppliant sulcx nijet in

14 t  werck leggen omme dat den voorschreven jongeman is vluchtich

15. als binnen dese heerlijckheijt nijet gene hebbende

16 noch roerende noch onroerende goederen, versoeckende                                                     

17 waervan ende dat dije voorschreven suppliant ( gelijck U eerw:

18 kennelijck is) is een man van soo cleijnen middelen,

19. dattet hem op ’t hoogsten lastich valt sijn selven, ende           

20 sijne familie vorts gans soberlijck   ’t onderhouden

21. ende dattet hem daerom oock ghans onmoghelijck is

22 boven dijen alnoch sijne voorschreven dochtere metten voorschreven

23 kinde te alimenteren, dije voor desen, met geene

24 kinde belast sijnde, elders haeren coste moste

 

beheerder Mariët Bruggeman zei op ma, 08/15/2022 - 10:18

Wat goed Herman, dat je toch nog even terugkomt op paleopuzzel 99. En die 100ste hebben we misschien wel niet zo moeilijk gemaakt omdat we zoveel mogelijk 'lotelingen' willen hebben :)

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.