Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossingen paleopuzzel nr 95: Pest in Edam zorgt voor problemen

Paleopuzzel

Beste paleopuzzelaars,
Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we bij elke paleopuzzel een apart mapje met de naam 'Oplossingen Paleopuzzel [nummer en titel]'. Wie wil kan daar zijn/haar oplossing in plaatsen. Het voordeel is dat iedereen een kans heeft om te paleopuzzelen, het nadeel is dat je niet op elkaar kunt reageren onder de paleopuzzel, maar dat kan dan wel weer in dit aparte oplossingenmapje. Dan zie je daar pas de oplossing van de andere paleopuzzelaars.
Succes en vooral veel plezier met paleopuzzelen!

 

Kijk hier https://watstaatdaer.nl/forum/paleopuzzel-nr-95-pest-edam-zorgt-voor-pr… voor de opgave van Paleopuzzel nr. 95.

Reacties (10)

Geert Ouweneel zei op di, 01/04/2022 - 11:26

T'is nu soe dat daer
int voorleden jaere veele uuyte vroetscappe ofte uuyte 31
mannen aen de peste ende anders gestorven zijn, sulcx dat
t'Edam nu niet lichtelick eenen dartich gequalificeerde mannen gevonden sullen worden
den gereformeerde religie ofte gemeene saecke van harte toegedaen
zijnde, ende omme te verhoeden dat in den voorsz. stede uuyt
saecke boven gementioneert geen disordre ofte ongeluck en
ontrijse, overmits t'groote getal der raden iin soe cleyne stadt,
soe achten die supplianten hoochnodich te zijn, dat die vroetscappe
van de eenen dartich de pondtrijcxste aldaer gereduceert worde
tot een ende twintich bequaeme mannen ter regieringe des
stadts, versouckende mitsdesen seer ootmoedelicken dat uwe
excellentie gelieve ten minsten bij provisie voor deese tijt den
stadt van Edam te octroyeren ende te gonnen dat die
vroetscappe aldaer van de eenen dartich pondtrijcxste
geredigeert mach worden tot een ende twintich mannen,
nut ende bequaem zijnde tot regeringe, authoriserende

Mathilde Kors zei op wo, 01/05/2022 - 14:45

Oplosssingen paleopuzzel nr. 95 - Geert

 

Mooie transcriptie Geert! Ik ben benieuwd wat anderen er van maken.

Paul de Wit zei op vr, 01/07/2022 - 03:10

                                                                               ’t Is nu soe dat daer
in ’t voorleden jaere veele uuyte vroetscappe ofte uuyte XXXI-
mannen aen de peste ende anders gestorven zijn, sulcx dat
t’Edam nu niet lichtelick eenendartich ^gequalificeerde^ manne[n] genomen sullen worden
den gereformeerde religie ofte gemeene saecke va[n] harte[n] toegedaen
zijn[de]. Ende omme te verhoeden dat in den voors. stede uuyt
saecke boven gementioneert geen disordre ofte ongeluck en
ontrijse overmits ’t groote getal der raden in soe cleyne[n] stadt,
soe achten die suppliante[n] hoochnodich te zijn, dat die vroetscappe
van de eenendartich de pondtrijcxste aldaer gereduceert worde
tot [doorhaling] ^een^ ende twintich bequaeme manne[n] ten regieringe des
stadts, versouckende mits desen seer ootmoedelicken, dat uwe
ex[cellenti]e gelieve ten minsten bij provisie voor deese tijt den
stadt va[n] Edam te octroyere[n] ende te gonnen dat die
vroetschappe  aldaer van de eenendartich pondtrijcxste
geredigeert mach worden tot [doorhaling] ^een^ ende twintich manne[n]
nut ende bequaem zijn[de] ter regeringe. Authoriserende

Mathilde Kors zei op di, 01/11/2022 - 11:59

Oplossingen paleopuzzel nr. 95 - Paul

Ook een knappe transcriptie! De letters u, v en n zijn soms lastig te onderscheiden, maar met de d erbij denk ik in de vierde regel, net als Geert, 'gevonden' in plaats van 'genomen' te lezen.

Geert Ouweneel zei op di, 01/11/2022 - 13:01

Als ik op diezelfde vierde regel kijk naar de uitgangen van de woorden ''gevonden'' en aan het eind '' worden'', dan zijn die volgens mij aan elkaar gelijk. Dus kan er m.i. niet ''genomen''  staan.

De inhoud van de tekst is juist dat het stadsbestuur op zoek moet naar vervangers binnen dat bestuur, ze moeten die dus zien te vinden.

Paul de Wit zei op di, 01/11/2022 - 13:53

Ik ga meteen accoord, 'gevonden' moet het zijn.

In regel 11 transcribeer ik 'ten regieringe', Geert noteert 'ter regieringe'. Ik aarzelde daar, voor 'ten reg(i)eringe' vind ik nergens parallellen, anderzijds zie ik bij de laatste letter een afhaal zoals die te zien is in r. 13 'ten (minsten)'. 

Overigens noteert Geert in de laatste regel per vergissing 'tot' i.p.v. 'ter'.

'cleijne' in r. 8 zou ik met een -n noteren, er staat immers een streep boven de laatste -e.

In r. 6 lees ik achter 'voors' geen -z maar een afkortingshaal, ik noteer dus 'voors.'.

In r. 15 lees ik 'vroetschappe'.

 

Andreas zei op di, 01/11/2022 - 21:15

                                                               t'is nu soe dat daer
in't voorleden jaere veele vuijte vroetscappe ofte vuijte xxxi
mannen aende peste ende anders gestorven zijn, sulcx dat
t'Edam nu niet lichtelick eenen dartich gequalificeerde mannen gevonden sullen worden
den gereformerde religie ofte gemeene saecke vande karke toegedaen
zijnde. Ende omme te verhoeden dat inden voorseide stede vuijt
saecke boven gementioneert geen disordre ofte ongeluck etc
ontrijse overmits t'groote getal der raden in soe cleijnen stadt,
soe achten die supplianten hoochnodich te zijn dat die vroetscappe
vande eenen dartich de pondtrijcxse aldaer gereduceert worden
tot vijff een ende twintich bequaeme mannen ten regieringe des
stadts. Versouckende mits desen seer ootmoedelicken dat uwe
Excellentie gelieve ten minsten bij provisie voor deese tijt den
stadt van Edam te octroijeren ende te gonnen dat die
vroetschappe aldaer vande eenen dartich pondtrijcxse
geredigeert mach worden tot vijff een ende twintich mannen
nut ende bequaem zijnde ter regeringe authoriserende

Mathilde Kors zei op di, 01/25/2022 - 18:58

Oplossingen paleopuzzel nr. 95 - Paul

Dat lijken me prima verbeteringen!

Mathilde Kors zei op di, 01/25/2022 - 20:06

Oplossingen paleopuzzel nr. 95 - Andreas

Ook een mooie transcriptie.

In regel 7 lees ik, net als Geert en Paul, geen 'etc' maar 'en'.

Lastig is het woord 'pondtrijcxste', of is het zonder 't' dus 'pondtrijcxse'? Het zou met een 't' kunnen zijn omdat de schrijver ook bij bijvoorbeeld 'stad' in regel 6 de 't' maar een heel klein haaltje geeft. 

Mathilde Kors zei op ma, 01/31/2022 - 16:53

Oplossingen paleopuzzel nr. 95

Met dank aan Geert, Paul en Andreas zijn we tot een mooie transcriptie gekomen. Hartelijk dank voor het meepuzzelen! 

 1 T'is nu soe dat daer
2 int voorleden jaere veele uuyte vroetscappe ofte uuyte xxxi [31]
3 mannen aende peste ende anders gestorven zijn, sulcx dat
4 t'Edam nu niet lichtelick eenen dartich gequalificeerde mannen gevonden sullen worden
5 den gereformeerde religie ofte gemeene saecke van harten toegedaen
6 zijnde, ende omme te verhoeden dat inden voorschreven stede uuyt
7 saecke boven gementioneert geen disordre ofte ongeluck en
8 ontrijse, overmits t'groote getal der raden in soe cleynen stadt,
9 soe achten die supplianten hoochnodich te zijn, dat die vroetscappe
10 vande eenen dartich de pondtrijcxste aldaer gereduceert worde
11 tot vijff een ende twintich bequaeme mannen ten regieringe des
12 stadts, versouckende mitsdesen seer ootmoedelicken dat uwe
13 Excellentie gelieve ten minsten bij provisie voor deese tijt den
14 stadt van Edam te octroijeren ende te gonnen dat die
15 vroetshcappe aldaer van de eenen dartich pondtrijcxste
16 geredigeert mach worden tot vijff een ende twintich mannen,

17 nut ende bequaem zijnde ter regeringe. authoriserende

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.