Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossingen paleopuzzel nr. 88

Beste paleopuzzelaars,

Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we bij elke paleopuzzel een apart mapje aan, dit keer met de naam ‘Oplossingen Paleopuzzel nr. 88.

Wie wil kan hier zijn/haar oplossing hieronder plaatsen.

Bekijk hier de paleopuzzel:

https://watstaatdaer.nl/forum/paleopuzzel-nr-88-oorlog-brabant

 

 

Reacties (6)

Jip Verheyen zei op wo, 02/10/2021 - 12:36

behoirlyck chaminata Warachtich te

syn/ als dat inden durpe Goorl syn ghe

weest alsulck destructien ende neederlaghen

in deesen turbeln ende ooirlaechsen tyden ghe

duert/ Te weeten dat inden jare

1587 indt zelfsten durpken de gave godts 

der pestelentien also regneerden dat het

dordendeel vanden zelfsten durpken wel weghestorven

was/ ende de anderen twee deelen langhen tyt

uut heur huysen mosten vluchten also dat

men het landt op dat jaer nyet en coste

ghelabneren/ Ende indt jaer 1590

hebben het chryschvolck altoen voor broodael

ligghende ontrendt Paesschen inde zelfsten durpken

comen rooven beesten ende andere meubelen ende

huyslieden ghevanghen/ ter doodt toe ghewondt

ende oick doodt gheslaen/ also datmen altoen oick

het zelfsten durpken heeft moeten verlaten

Andreas zei op wo, 02/10/2021 - 21:31

behoirlijck chaminata warachtich te
sijn, als dat inden durpe Goorl sijn ghe-
weest alsulck destructien ende neederlaghen
in deesen turbelen ende ooirloechs tijden ghe-
duert, te weeten dat inden jare
1587 indt vorseide durpken de gave godts
der pestelentien also regneerden dat het
dordendeel vande vorseide durpken wel weghestorven
was, ende de andere twee deelen langhen tijt
uut huene huijsen mosten vluchten also dat
men het landt op dat jaer nijet en caste
ghelabueren. Ende indt jaer 1590
hebben het chrijschvolck aldoen voor Breedael
ligghende ontrendt paessen indt vorseide durpken
comen rooven beesten ende andere meubelen ende
huijslieden ghevanghen, ter doodt toe ghewondt
ende oick doodt gheslaen, also dat men aldoen oick
het vorseide durpken heeft moeten verlaten.

aline zei op do, 02/11/2021 - 11:07

1.behoirlijcke examinata/ warachtich te

2. sijn / alst dat inden durpe goorl sijn ghe

3.weest alsulcke destructie ende neederlaghen

4. deesen turbulen ende ooirloeghs tijden ghe

5.duert / te weeten # dat inden jare

6. 1587 inde voorseide durpken de gave godts

7. der pestilentien also regueerden dat het

8. derdendeel vande voorseide durpken wel weggestorven

9. was/ ende de ander twee deelen langhen tijt

10. uut heur huijsen mosten vluchten also dat

11. men het landt op dat jaer nijet en coste

12. ghelabueren # Ende inde jaer 1590

13. hebben het chrijschvolck  aldoen voor breodael

14. ligghende ontrent paessen inde voorseide  durpken

15. comen rooven beesten ende andere meubelen ende

16. huijslieden ghevanghen/ ter doodt toe gewondt

17. ende oick doodt gheslaen/ also datmen alsoen oick

18. het voorseide durpken heeft moeten verlaten

Joep de Graaff zei op ma, 02/15/2021 - 11:35

Behoirlycke examinata warachtich

syn, Also dat inden durpe Goorl syn ghe-

weest alsulcke destructien ende neederlaghen

in deesen turbelen ende ooirlaochs tyden ghe-

duert, to weeten dat inden jare

1587 inde vurschreven durpken de gave godes

der pestilentien also regneerden dat het

derden deel van den vurschreven durpcken wel weghestorven

was ende de andere twee deelen langhen tyt

we hehe huysen mosten vluchten also dat

men het lande op dat taer nyet ende costen

ghelabueren. Ende inde jaer 1590

hebben het christenvolk alsoo voor Breedael

ligstende ontrende Paessen inde vurschreven durpken

comen rooven beesten end anden meubelen ende

huysenden gevangen, ter doodt toe gewondt

ende oick doodt gheslaen also dat men aldan oick

het vurschreven durpcken heeft moeten verlaten

Geert Ouweneel zei op di, 02/16/2021 - 09:05

Behoirlijcke examinata warachtich te
sijn alsdat in de durpe Goorl sijn ghe-
weest alsulck destructien ende neederlaghen
in deesen turbelen ende ooirlaechs tijden ghe-
duert, te weeten, dat in den jare
1587 indt voorsz. durpken de gave Godts
der perstelentien also regueerden dat het
dordendeel van den voorsz. durpken wel uutghestorven
was, ende de ander twee deelen langhen tijt
uut henne huysen mosten vluchten also dat
men het landt op dat jaer nyet en coste
ghelabueren, ende indt jaer 1590
hebben het crijschvolck aldoen voor Breedael
liggende ontrendt Paessen indt voorsz. durpken
comen rooven beesten ende ander meubelen ende
huyslieden ghevanghen, ter doodt toe gewondt
ende oick doodtgheslaen, als dat men aldoen oick
het voorsz. durpken heeft moeten verlaten

 

Liesbeth Rensing zei op ma, 02/22/2021 - 22:10

 Iedereen worstelt met het laatste woordje van r.11 en heeft een andere oplossing. Wat ik heb gevonden is het volgende: .. also dat men het landt op dat jaer nijet en gaste ghelabueren ....

Garsten,gasten: 't graan aan schoven zetten. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.