Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossingen paleopuzzel nr. 85: de gave Gods

Paleopuzzel

Beste paleopuzzelaars,

Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we de komende tijd bij elke paleopuzzel een apart mapje, dit keer met de naam 'Oplossingen Paleopuzzel nr. 85: de gave Gods'. Wie wil kan hier zijn/haar oplossing in plaatsen. 

Succes en vooral veel plezier met paleopuzzelen!

Reacties (9)

René van Weeren zei op ma, 11/09/2020 - 21:24

Op huyden den een en[de] twyntichsten septembris
sestienhondertdrie naer d'alde stile hebbe ick,
Jacob van Herwaerden, openbare notaris, bij den Hove
t'Uytrecht geëdt en[de] toegelaaten, binnen Utrecht resider[ende],
verselschapt mett Pouwelss Jeliss[en], Henrick Verborchs
en[de] Cornelis Janss[en] Lobe, alle borgers t'Uytecht
en[de] naebuyren van Aeltgen Petersdochter, wed[uw]e van za[liger]
Israel Hart, mij gevonden buyten aen den huyse van de-
selve Aeltgen Petersdochter in eene steeghen, van
audts genoempt het Aueslavensteechgen, dat men
nue noempt hett Peerdesteechgen, die voorn[oempte] Aeltgen
Peters binen den huyse op een bedde kranck leggen[de]
aen [den] gave Goodts gevisiteert ^soe sij meynde^, nochtans haere spraeke,
redenen en[de] verstandt alnoch volcommelijck duer des
Heeren genade gebruyck[ende], als ons notaris en[de] getuygen
bleeke, alwaer sij comparante mett uuytgedrucken
woorden seyde

beheerder Joyce Pennings zei op di, 11/10/2020 - 08:57

Dank René voor deze snelle inzending. De spits is er af! Het genoemde steegje heeft ons zelf al veel hoofdbrekens gekost. Wie heeft nog een andere oplossing en wie weet waar het ligt?

Geert Ouweneel zei op di, 11/10/2020 - 09:51

Op huyden den een ende twintichsten Septembris
sestienhondert drie naer d'alde stile, hebbe ick
Jacob van Herwaerden, openbare notaris, bij den Hove
Uuytrecht geedt ende toegelaaten, binnen Utrecht residerende,
verselschapt mett Pauwels Gelissen, Henrick Verborch
ende Cornelis Janssen Lobe, alle borgeren t'Uytrecht
ende naebuyren van Aeltgen Petersdochter, weduwe van zaliger
Israel Hart, mij gevonden buyten aen den huyse van de-
selve Aeltgen Petersdochter in eene steechgh van
audts genoempt hett Aueslauesteechgen, dat men
nue noempt hett Peerdesteechgen, die voorn. Aeltgen
Peters binnen den huyse op een bedde kranck leggende
aen de gave Goodts gevisiteert soe sij meynde, nochtans haere spraecke,
redenen ende verstandt alnoch volcommelijck duer des
Heeren genade gebruyckende, als ons notario ende getuygen
bleeke, alwaer sij comparante mett uytgedructen
woorden seyde

Jip Verheyen zei op wo, 11/11/2020 - 13:49

Op huyden den een en Twyntichsten Septembris

sestienhondert drie nae d'aldesiele hebbe Ick

Jacob van Herwaerden openbare notaris byden hove

uutrecht geedt ende toegelaaten binnen Utrecht residerende

verselschapt mett Pauwels Gelissen Henrick Verborch

ende Cornelis Janssoon Lobe alle borgeren tuutrecht

ende naebuyren van Aeltgen Petersdochter weduwe van Za-

Israel Hart mij gevonden buyten aenden huyse vande

selve Aeltgen Petersdocher in eene steechg van

audts genoempt het aueslavesteechgen dat men 

nue noemt hett peerdesteechgen die voornoempt Aeltgen 

Peters binnen den huyse op een bedde kranck leggende 

aenden Gave Goodts gevisiteert soe sy meynde nochtans haere spraecke

redenen ende verstandt alnoch volcommelyck duerdes

Heeren genade gebruyckende als ons notario ende getuygen

bleeke Alwaer sy comparante mett vuytgedrucken

woorden seyde

Andreas zei op wo, 11/11/2020 - 19:54

Mijn poging

 

Op huijden den een en twijntichsten septembris
sestienhondert drie naer d'alde stile hebbe ick
Jacob van Herwaerden openbare notaris bij den hove
vuijtrecht geedt ende toegelaaten binnen Utrecht residerende
verselschapt mett Pouwels Ielissen Henrick Verborch
ende Cornelis Janssen lobe alle borgeren tuijtrechte
ende naebuijren van Aeltgen Peters dochter wese van zaliger
Israel hart mij gevonden buijten aen den huijse vande
selve Aeltgen Peters dochter in eene steechgen van
audts genoempt hett aueslave steechgen dat men
nue noempt hett peerdesteechgen die voornoemd Aeltgen
Peters binnen den huijse op een bedde kranck leggende
aende gave goodts gevisiteert soe sij meijnde nochtans haere spraeke
redenen ende verstandt alnoch volcommelijck duer des
heren genade gebruijckende als ons notario den geluijden
bleeke alwaer sij comparante mett vuijtgedrucken
woorden seijde

Josien Persoon zei op do, 11/12/2020 - 11:14

Van der Monde, deel 2, pagina 207 vermeldt:

"Ave Flanensteege op tie Breestraet"

met verwijzing naar transport d.d. 26-11-1534

beheerder Joyce Pennings zei op do, 11/12/2020 - 16:45

Dank Josien voor deze historische onderbouwing. We komen dit steegje in de bronnen tegen als Ave Flanensteeg of Ave Salussteeg, ook wel Peerdesteechgen genoemd. Later is dit de 1e Begijnesteeg geworden, inderdaad dus dichtbij de Breestraat. Met deze wetenschap in het achterhoofd denken wij dat de transcriptie hier moet luiden: AVE SLAUESTEECHGEN. Ook omdat de notarisklerk het niet zo nauw nam met wel of geen streepjes boven de u, zodat je niet goed weet of het nu een u of een v is. Maar helemaal zeker weten doen we het niet.

René van Weeren zei op do, 11/12/2020 - 19:03

Dag Josien en Joyce, Grappig om te horen dat het steegje in mijn eigen buurtje ligt. Nu wetend dat het bij het voormalige Begijnhof lag, is het niet mogelijk dat Slaue een verschrijving is van Salve, wellicht een opschrift van destijds?

beheerder Joyce Pennings zei op ma, 11/16/2020 - 11:16

Beste René, dat zou best wel eens kunnen wat je hier oppert, dat het een verschrijving is. Dan komen we inderdaad dichter in de buurt hoe deze steeg in de bronnen wordt genoemd.  Dank !

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.