Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossingen paleopuzzel 119: vergeving na dronken scheldpartij

Paleopuzzel

Beste paleopuzzelaars, 
Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we bij elke paleopuzzel een apart mapje met de naam 'Oplossingen Paleopuzzel. Wie wil kan hier zijn/haar oplossing in plaatsen. Het voordeel is dat iedereen een kans heeft om te puzzelen, het nadeel is dat je niet op elkaar kunt reageren onder de paleopuzzel, maar dat kan dan wel weer in dit aparte oplossingenmapje. Dan zie je daar pas de oplossingen van de andere paleopuzzelaars.  
Succes en vooral veel plezier met paleopuzzelen! 
Kijk hier voor de oplossingen van paleopuzzel 119: vergeving na dronken scheldpartij https://watstaatdaer.nl/forum/paleopuzzel-119-vergeving-na-dronken-sche…

Reacties (2)

Andreas zei op za, 06/01/2024 - 17:21

Matthijs Anthonissen schipper Ter Heijden woonende
verclaert ende bekent midts desen dat hij de persoone van
Maeijken Lambrechts weduwe saliger van Meeus Cornelissen
ende tegenwoordige bruijdt van Jacob Cornelissen schipper van
Sevenbergen qualijck ende t'onrechte heeft geinjurieert ende
naergeseijt de insolente quade propoosten of injurien opten sesten
deser maendt September 1652 ten huijse van Jonas Peeters Verstaeck
ende dat sulx is geschiet in hitte van gramschap seer beschoncken
of droncken zijnde geensinds deselve injurien willen houden staende
maer hem van herten leedt sijnde nuchteren geworden ende tot zijn
selven gecomen in wel bedachten verstande, versoeckende over sulx
dat de voorseijde Maeijken Lambrechts aende selve nijet en wille gedencken,
maer hem uijt een christelijck gemoet vergeven, alsoo hij Matthijs
Anthonissen voorseijd de voornoemde Maeijken is houdende voor eene eerlijcken
vrouwe ende opte selve nijet en weet te seggen als eere ende deucht
voor haer ende haere naecomtlingen in eeniger manieren.
Schepenen in Ter Heijden naer submissie van partijen die ten wedersijden
sijn gehoort verclaren ende ordonneren dat Matthijs Anthonissen
boven de herroepinge of revocatie bovengeseijd op alsnu bij hem gedaen
dat hij tot eene boete sal betaelen de somme van vijftich rinsgulden
eens tot behoef vanden armen Ter Heijden daeraf te tellen de helft
te Bamisse toecomende, d'andere helft te Vastenavont toecomende,
ende dat hij Matthijs Anthonissen sal betaelen alle de costen ende ongelden
ter saeken en desen differente gevallen ende geresen sonder arch
of list ende in goeder trouwen, de costen ende ongelden voorseijd
te gelden binnen den derden daege actum 20 september XVIc twee ende
vijftich.
Mathijs Antonissen

René van Weeren zei op wo, 06/26/2024 - 01:45

Matthijs Anthonisz, schipper ten Heijden woonende
verclaert ende bekent midts desen dat hij de persoone van
Maeijken Lambrechts weduwe saliger van Meeus Cornelissz
ende tegenwoordige Bruydt van Jacob Cornelisz schipper van
Sevenbergen qualijckk ende t' onrechte heeft geinjurieert ende
naergeseyt de Insolvente quade propoosten oft Injurien opten sesten
deser maendt September 1652 ten huyse van Jonas Peeters Verslaeck
ende dat sulx Is geschiet In hitte van gramschap seer beschoncken
oft droncken zijnde geensints deselve Injurien is willende houden staende
maer hem van herten Leedt sijnde nuchteren geworden ende tot zijnen
selven gecomen In wel bedachten verstande. Versoeckende oversulx
dat de voorseyde Maeijken Lambrechts aende selve nyet en wille gedencken
maer hem uyt een Christelijck gemoet vergeven, alsoo hij Matthijs
Anthonisz voorseyt de voornoemde Maeijken Is houdende voor een eerlijcke
vrouwe ende opte selve nyet en weet te seggen als eere ende deucht
voor haer ende haere naecomelingen. In eeniger manieren.
Schepenen In Tenheijden naer submissive van partijen die ten wedersijden
sijn gehoort verclaren ende ordonneren dat Matthijs Anthonissen
boven de herroepinge oft revocatie bovengesc[reven] op alsnu bij hem gedaen
dat hij tot eene boete sal betaelen de somme van vijftich rinsgulden
eens tot behof vanden armen Tenheijden; daeraf te tellen de helft
te Bamisse toecomende, dandere helft te Vastenavont toecomende.
Ende dat hij Matthijs Anthonissz sal betaelen alle de costen ende ongelden
ten saecken van desen differente gevallen ende geresen. Sonder arch
oft list ende In goeden trouwen, de costen ende ongelden voorscreven
te gelden binnen den derden daege actum 20 September XVIc twee ende
Vijftich.

[getekend: Mathijs Antonissen]

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.