Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossingen mapje paleopuzzel 118: Bekentenis in barensnood

Paleopuzzel

Beste paleopuzzelaars, 
Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we bij elke paleopuzzel een apart mapje met de naam 'Oplossingen Paleopuzzel [nummer en titel]'. Wie wil kan hier zijn/haar oplossing in plaatsen. Het voordeel is dat iedereen een kans heeft om te paleopuzzelen, het nadeel is dat je niet op elkaar kunt reageren onder de paleopuzzel, maar dat kan dan wel weer in dit aparte oplossingenmapje. Dan zie je daar pas de oplossingen van de andere paleopuzzelaars.  
Succes en vooral veel plezier met paleopuzzelen! 
Kijk hier voor de opgave van paleopuzzel 118: Bekentenis in barensnood: Paleopuzzel 118: Bekentenis in barensnood | Wat staat daer? 

Reacties (8)

René van Weeren zei op vr, 04/05/2024 - 11:23

Mijn poging. Hoofdlettergebruik als in hedendaags gebruik.
y getranscribeerd als ij waar in hedendaags gebruik de ij wordt toegepast, in andere gevallen als y getranscribeerd. Uitwerking verkortingstekens alleen indien niet zoals in hedendaags gebruik (mr. blijft dus mr.) en tussen [vierkante haken].

Gepasseerde attestatien opden VIen octob[er]
1627 mr. Bodt en[de] mr. West geregistreert

Margryete Adriaensd. weduwe lestwerf van Huyb[er] Michielsz, raet,
vroutwijf alhier bij sentent v[er]claert doen dat zij int baeren van
Neeltgen Dingnis bij haer is gehaelt geweest zij tot diversche
Reysen deselve Neeltgen Dingnis heeft Iterativelijcken afgevraecht
en[de] op haere sielesalicheyt belast de waerheyt te seggen, wye als
vaeder vant kint was daervan zij soude comen te geliggen, dat
dezelve Neeltgen In haer uuyterste pijne en[de] barensnoot v[er]claert
gesworen heeft de vaeder vant kint te wesen Huyb[er] Crijnsz Quijl sonder
dat zij yemant anders daer toe kende, ofte bekent heeft.

Tanneken Staesdr. huysvrouwe van Hans van [den] Waere v[er]claert
mede present geweest te hebben dien Neeltgen Dingnis v[oor]sz[eyt] kint
hef gebaert, en[de] zij in huys comen[de] hef geseyt w tegen de
andere vrouwen, waeromme comen wij hier, ick wil weten
wye de vader vant kint is. Ick wil de waerheyt weten
waerop tvroutwijf antwoorde neven Huyb[er] Crijnsz ist nyet
waer Neeltgen Dingnis Dingnis, daer op zij Neeltgen Dingnis
antwoorde Jae, Huyb[er] Crijnssen sonder dat zij deponente
van solempnel[ijcken] eet is weten[de].

Neeltgen Andriesdr. huysvrouwe van Jan Sybrechts schoenm[aeker]
v[er]claert te confirmeren van Tanneken Staes.

Tanneken Jacobsdr. weduwe wijlen Marinus Pauwels Hock
v[er]claert mede te volgen dattestatie van Tanneken Staes.

Actum alsvoren p[rese]nt tgemeen college van schep[enen]

 

 

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op zo, 04/07/2024 - 16:40

Paleopuzzel 118: Bekentenis in barensnood - Reactie

@René Een knappe transcriptie! De laatste achternaam op het eind van regel 3 hadden wij ook als raet getranscribeerd, maar de archivaris van Tholen wees ons op de juiste naam. De man komt vaker voor in hetzelfde register. En kijk nog eens goed naar de achternaam van Hans in regel 12. Dank je wel voor je oplossing van deze paleopuzzel!

Arcimboldo zei op zo, 04/28/2024 - 14:35

Op basis van de transcriptie van René komt ik tot het volgende, waarbij ik ernstig twijfel aan de opgevoerde juristen. Daar kan ook staan "in ’t bodt en in ’t west geregistreerd".
Ook de achternaam van de overleden echtgenoot van de vroedvrouw is nog steeds onzeker evenals die van de vermeende biologische vader.

Gepasseerde attestatien op den VIen octob[er]
1627 mr. Bodt en[de] mr. West geregistreert

Margryete Adriaensd. weduwe lestwerf van Huyb[ert] Michielsz Ram,
vroutwijf alhier bij sentent v[er]claert doen dat zij in ’t baeren van
Neeltgen Dingnis bij haer is gehaelt geweest, zij tot diversche
reysen deselve Neeltgen Dingnis heeft iterativelijcken afgevraecht
en[de] op haere sielensalicheyt belast de waerheyt te seggen, wye den
vaeder van ’t kint was daervan zij soude comen te geliggen. Dat
deselve Neeltgen in haer uuyterste pijne en[de] barensnoot v[er]claert en[de]
gesworen heeft den vaeder van ’t kint te wesen Huyb[ert] Crijnsz Iuijl sonder
dat zij yemant anders daertoe kende ofte bekent heeft.

Tanneken Staesdr., huysvrouwe van Hans van [den] Waere, v[er]claert
mede present geweest te hebben doen Neeltgen Dingnis v[oor]sz[eyt] kint
heef[t?] gebaert, en[de] zij in huys comen[de] heef[t?] geseyt w tegen de
andere vrouwen: "Waeromme comen wij hier, ick wil weten
wye den vader vant kint is. Ick wil de waerheyt weten."
Waerop ’t vroutwijf antwoorde: neven "Huyb[ert] Crijnsz,  is ’t nyet
waer Neeltgen Dingnis Dingnis?" Daerop zij, Neeltgen Dingnis,
antwoorde: "Jae, Huyb[ert] Crijnssen", sonder dat zij, deponente,
van solempnelen eet is weten[de].

Neeltgen Andriesdr., huysvrouwe van Jan Gybrechts, schoenm[aeker],
v[er]claert te confirmeren de attestatie van Tanneken Staes.

Tanneken Jacobsdr., weduwe wijlen Marinus Pauwels Hock,
v[er]claert mede te volgen d’attestatie van Tanneken Staes.

Actum als voren, p[rese]nt ’t gemeen collegio van schep[enen]

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op zo, 04/28/2024 - 20:33

Paleopuzzel 118: Bekentenis in barensnood - Reactie

@Arcimboldo Ook een knappe transcriptie! De laatste achternaam op het eind van regel 3 is niet Ram. De naam die de archivaris van Tholen gaf, kwam voor ons eigenlijk ook als verrassing, wij hadden die achternaam er niet uit kunnen halen. In regel 2, die begint met 1627, staan geen juristen en geen namen. In onze transcriptie is de achternaam van Hans in regel 12 getranscribeerd als Waetere, maar we zullen nog eens navraag doen of dat klopt. Er lijkt inderdaad Waere te staan. De achternaam van de vader is Quijl, zoals René schrijft. Dank je wel voor je oplossing van paleopuzzel 118!

René van Weeren zei op ma, 04/29/2024 - 17:42

Bij her- en herlezing denk ik dat in regel 2 staat:

verbodt en[de] nu eerst geregistreer

Verbod te lezen in de zin van verboden = verkondigd

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op di, 04/30/2024 - 11:18

Paleopuzzel 118: Bekentenis in barensnood - Reactie

@René Zo lazen wij dat ook ongeveer. Onze transcriptie van regel 2 is: 1627 Int bodt ende nu eerst geregistreert

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op zo, 05/05/2024 - 17:12

Paleopuzzel 118: Bekentenis in barensnood - Inleiding transcriptie

Beste paleopuzzelaars, de maand april 2024 is voorbij, we gaan de transcriptie van de tekst uit het Gemeentearchief Tholen publiceren. Onze transcriptie is gemaakt volgens de WSD-regels, dus hoofdletters waar hoofdletter staan en kleine letters waar kleine letters staan en verder alle andere regels die we hanteren als we op de WSD-website complete teksten publiceren. Ook woorden die eigenlijk uit elkaar geschreven zouden moeten worden, maar in de tekst duidelijk aan elkaar geschreven zijn, hebben we aan elkaar getranscribeerd. De afkortingen hebben we voluit geschreven, zonder vierkante haken. De naam huijb[afkortingshaal] hebben we getranscribeerd als huijbrecht op basis van onderzoek van de gemeentearchivaris van Tholen. De naam van de vader, Huijbrecht Crijns(s)en Quijl, komt in de bron herhaaldelijk voor. De tekst komt uit de Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden (RAZE), toegang 10, inv.nr 5685: Heerlijkheid Poortvliet, schepenakten 1626-1659. 

@René en @Arcimboldo, dank jullie wel voor het paleopuzzelen. Leuk dat jullie meededen!

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op zo, 05/05/2024 - 17:13

Paleopuzzel 118: Bekentenis in barensnood - Transcriptie

1.  Gepasseerde attestatien op den vien octobris
2.  1627 Int bodt ende nu eerst geregistreert

3.  Margrijete adriaens dochter weduwelestwerfvan huijbrecht michielsen cleet
4.  vrout Wijf alhier bij sentent verclaert Doen dat zij Int baeren van
5.  Neeltgen Dingnis bij haer Is gehaelt geweest, zij tot Diversche
6.  Reijsen deselve Neeltgen dingnis heeft Iterativelijcken afgevraecht
7.  ende op haere sielensalicheijt belast de waerheijt te seggen wije den
8.  Vaeder vant kint was Daervan zij soude comen te geliggen, dat
9.  deselve Neeltgen In haer vuijterste pijne ende barensnoot verclaert ende
10. gesworen heeft den Vaeder vant kint te wesen huijbrecht crijnsen quijl, sonder
11. dat zij ijemant anders daer toe kende, ofte bekent heeft

12. Tanneken Staes dochter huijsvrouwe van hans vande waetere verclaert
13. mede present geweest tehebben doen Neeltgen Dingnis tvoorschreven kint
14. heeft gebaert, Ende zij In huijs comende heeft geseijt, w tegen de
15. andere vrouwen, Waeromme comen Wij hier, Ick Wil Weten
16. wije den Vaeder vant kint Is Ick wil de waerheijt Weten
17. Waerop tvroutwijf Antwoorde Neelt huijbrecht crijnsen Ist nijet
18. waer Neeltgen Dingnis Dingnis, Daer op zij Neeltgen dingnis
19. antwoorde Jae, huijbrecht crijnssen, sonder dat zij deponente
20. van solempnelen eet Is weten

21. Neeltgen andries dochter huijsvrouwe van Jan gijsbrechtsen schoemaecker
22. verclaert te confirmeren de attestatie van Tanneken staes

23. Tanneken jacobs dochter weduwe wijlen Marinus pauwelsen hock
24. verclaert mede te volgen Dattestatie van Tanneken staes

25. Actum als voren present tgemeen collegio van Schepenen

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.