Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossing paleopuzzel nr. 110: Reisverslag Jakarta

Paleopuzzel

Beste paleopuzzelaars,Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we bij elke paleopuzzel een apart mapje met de naam 'Oplossingen Paleopuzzel 110'. Wie wil kan daar zijn/haar oplossing in plaatsen. Het voordeel is dat iedereen een kans heeft om te paleopuzzelen, het nadeel is dat je niet op elkaar kunt reageren onder de paleopuzzel, maar dat kan dan wel weer in dit aparte oplossingenmapje. Dan zie je daar pas de oplossing van de andere paleopuzzelaars. Succes en vooral veel plezier met paleopuzzelen!

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 07/28/2023 - 09:39

Dit bovensten casteel
hebben die Engelsch wel-
eer haer woonninge
ofter residentie gehouden,
maer wij hebbender de
Engelsche uutgedreven, niet
sonder groote oorsaecke, want
de Engelsche meenden ons
Hollanders uut deese
stadt van Jacketra te bannen
ende drijven, maer t'woord
haer eeygen buert ten lesten.
Is oock den matran ofte
den grooten keyser van Suma-
tra ende Java oock uut desen
voorsz. stadt van Jacketra
verdreven in de tijden mijnder
residente binnen Jacketra en een
weinich tevooren hadde deesen
materan ofte grooten keyser wel
tweemael voor Jacketra geweest /
binnen 16 maenden, maer
moostender eelcke
reys wederomme
met schande van,
de eerster reys quam
hij daer voor meerder
als met hondert duysent
mannen ende liett er
wel veertich duysent
mannen voor blijven,
overmits honger ende
armoede, want ick Pieter
Aeriansen ben buyten Jacketra
gegaen ende hebbe veel
van de doodbeenderen,
krengen ende prijen daer
sien leggen ende
d'ander bleevender oock
veel, wij sijn nu
meester van Jacketra,
ende doonde groote
trafycke ter see.

Batavia ofte Jaketra, geleegen opt eylant van Java in Oost India, 12 mijlen van Bantham.
Dit hebbe ick Pieter Aeriansen Buys selfs gesien int nu sal ick aenteyckenen.
A. t'Huys daer den generaal op woont. B. Den poort daer men ingaet als men int fort
compt. C. Den presedents huys daerop de Engelsche sijde saet. D. t'Raedthuys. E.
De vysmargt met sijn toebehooren. F. Monsuers voogels hooff. G. De tijgers graft.
H. De Synees straet. J. De pagger ofte burese daer de Syneesen met haer
sijdewerck, parseleynnen ende alle costelijcke waren te coop staen met ende
in haer winckelen. K. Daer men gaet na buyten van de stadt. L. De brug daer men
overgaet in het casteel. M. De poort daerna, ofte aen de candt van de secust.
N. De landtpoort, den grooten Synees sijn huys en soo voort.

 

beheerder Mariska Krikken zei op vr, 08/11/2023 - 16:48

En bij deze de oplossing: 

Tekst links:

Dit bouensten casteel
hebben die engelsch wel
eer haer woonninge
ofter residentie gehouden
Maer wij hebbender den
Engelsche utgedreuen niet
Sonder groote oorsaecke want
de engelsche meenden ons
hollanders ut deesen
Stadt van Jacketra te bannen
Ende drijven maer t woorde
Haer eeijgen buert ten lesten
Is oock den Matran ofte
den grooten keijsen van Sunwe
Sie ende Java oock tot dese
Voors:[chreven] Stadt van Jacketra
Verdreeuen inde tijden mijnder
residente binnen Jaketra en een
weinich te vooren hadde deesen
Materan ofte grooten keijser wel
tweemael voor Jacketra geweest

Tekst rechts:

Binnen 16 maenden maer
Moosten der eelcke
reijs weederomme
met schande van
de eerster reijs quam
hij daer voor meerder
als met hondert duijsent
Mannen ende lichter
wel veertich duijsent
Mannen voor leijven
overmidts honger ende
armoede want ick pieter
aeriansen ben buijten Jacketra
gegaen ende hebbe veelen
vande dood beenderen
krengen ende pegen daer
sien liggen ende 
dan der bleeuender oock
veel wij sijn nu
Meester van Jacketra
Ende doonde groote
trafijcke ter zee

Tekst onderaan:

Batavia ofte Jaketra geleegen opt eijlant van Java in oost india 12 mijlen van bantham
Dit hebbe ick pieterer aeriansen buijs selfs gesien int nu Sal ick Aenteijkenen
A thuijs daer den generael op woont b. den poort Daermen ingaet als men int fort
Compt c. den presedents huijs daer op den engelsche sijde saet d traedhuijs e
De vijsmargt met sijn toebehooren f monsuere voogelshoff g den tijgersgraft
h. de Sijnees straet. g den pagger oft buerse daer den Sijneesen met haer
sijdewerck parseleijnnen ende alle costelijcke waren te coop staen met ende
In haer winckelen k. daermen gaet na buijten vande stadt l. de bruug daermen
Ouergaet in het casteel m. die poort daarna oft aenden o candt van den feert
M. die landtpoort o den grooten Sijnnees Sijn huijs en soo voort 
 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.