Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossing Paleopuzzel nr. 104: Dat doet een drossaard toch niet!

Paleopuzzel

Beste paleopuzzelaars, 

Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we bij elke paleopuzzel een apart mapje met de naam 'Oplossingen Paleopuzzel nr. 104'. Wie wil kan daar zijn/haar oplossing in plaatsen. Het voordeel is dat iedereen een kans heeft om te paleopuzzelen, het nadeel is dat je niet op elkaar kunt reageren onder de paleopuzzel, maar dat kan dan wel weer in dit aparte oplossingenmapje. Dan zie je daar pas de oplossing van de andere paleopuzzelaars.

Succes en vooral veel plezier met paleopuzzelen! Je vindt de puzzel hier:
https://watstaatdaer.nl/forum/paleopuzzel-nr-104-dat-doet-een-drossaard…

Reacties (3)

Andreas zei op ma, 12/26/2022 - 23:02

(1) heeft doen overbrengen alderhande houtwerck van schoorsteenmantels, deelen vande solders, plavuijsen, glasramen, ribben vande solders, stucken van de wenteltrap ende andere
(2) materialen van het voorseijde in arrest genomen huijs, daer hij drossart was uijtgegaen, dat als hij drossart daerover van eerlijcke luijden wierde gereprocheert
(3) ende hem aengeseght, dat het seer verde uijtsach, dat hij de materialen uijt het voorseijde in arrest genomen huijs, daer hij uijtgegaen was, liet affbreken, ende in het huijs
(4) daer hij jegenwoordig woont dee overbrengen, ende alsoo dat voorseijde in arrest genomen huijs quam te ruineren, hij drossart daarom heeft gelachen, ende geseght, dat hij
(5) 't aldaer sodanich hadde gestelt dat die gene die de executie daerop dreven, dat selve niet lichtelijck en souden weten, dat hij drossart selffs met een bijl de plancken
(6) vande solders, de onderstutsels vande balcken, de lijsten van de deurcasijnen, ende anders van't voorseijde in arrest genomen huijs heeft in stucken gehouden, ende de
(7) sparren van het dack vande schuijr in stucken gesaeght, dat hij vande plancken van het voorseijde in arrest genomen huijs tafels, ende vanden topbalck vande schuijr van't
(8) voorseijde huijs een deurcasijn heeft doen maken, ende denselven in het brouwhuijs van Bebber daer hij drossart jegenwoordich woont heeft doen stellen, ende de
(9) deur van het voorseijde in arrest genomen huijs heeft laten weghhalen, ende in het voorseijde deurcasijn heeft laten insetten, dat hij drossart de ramen vande glasen
(10) van het voorseijde in arrest genomen huijs heeft laten weghhaelen, ende in het huijs daer hij jegenwoordich in woont heeft laten insetten, alle het welcke is een notoir
(11) gewelt ende diefstal, gepleecht aen goederen die in handen vande hooge Overicheijt waren gestelt, dat oock vervolgens andere ten exempel behoorde te werden
(12) gestraft, ende wel voornamentlijck aen een persoon die amptshalven verplicht was het recht vande hooge Overicht te mainteneren ende voort te staen. Soo keerden den
(13) vertoonder hem aen ons inden voorseijde Rade (soo hij seijde), versoeckende onse provisie van daechsele in persoon in desen dienende, waeromme soo ist
(14) Matijs Liset ende deselve van wegen de hooge Overicheijt dachvaert te compareren in persoon t'eenen sekeren gelegenen dage die gij hem betekenen
(15) sult, voor ons inden voorseijden Rade, omme t'aenhooren sodanichen eijsch ende conclusie crimineel, mitsgaders versoeck als den vertoonder jegens hem
(16) drossart sal willen doen, ende nemen, ende voorts te procederen als naer rechten, ons relaterende in wedervaren.
(17) Den zegel vande voorseijde Rade hier aen doen hangen den sevenentwintichsten Maert XVIc een ende tachtentich,
(18) Bij de voorseijde Eerste Presiderende inde andere Raden.
(19) N. van der Haeren
(20) 1681

beheerder Mariët Bruggeman zei op wo, 12/28/2022 - 19:19

Bedankt Andreas, hier komen al veel bouwmaterialen in voor. :)

beheerder Mariët Bruggeman zei op wo, 01/18/2023 - 11:42

Beste Andreas en anderen, jullie hadden de uitkomst van deze paleopuzzel nog van me tegoed. Andreas heeft het me erg gemakkelijk gemaakt, hij had de tekst al zonder gaten helemaal goed getranskribeerd, dank daarvoor. Ik zag slechts in regel 16 een aantal woorden die vergeten zijn, namelijk 'Gegeven in 's-Gravenhage onder'. Maar gezien de lap tekst die deze puzzel besloeg, is dat geheel verwaarloosbaar. Zoals gezegd, mijn kennis van bouwmaterialen is weer enorm gegroeid door deze tekst :).

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.