Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossing paleopuzzel 106: Robert Dudley en de Raamsdonkse contributies

Paleopuzzel

Beste paleopuzzelaars, 

Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we bij elke paleopuzzel een apart mapje met de naam 'Oplossingen Paleopuzzel nr. 104'. Wie wil kan daar zijn/haar oplossing in plaatsen. Het voordeel is dat iedereen een kans heeft om te paleopuzzelen, het nadeel is dat je niet op elkaar kunt reageren onder de paleopuzzel, maar dat kan dan wel weer in dit aparte oplossingenmapje. Dan zie je daar pas de oplossing van de andere paleopuzzelaars.

Succes en vooral veel plezier met paleopuzzelen!

Je vindt de puzzel hier: https://watstaatdaer.nl/forum/paleopuzzel-106-robert-dudley-en-de-raams…;

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 03/01/2023 - 15:55

Copie
Robert, grave van Leycester, baenderheere van Denbigh etc., lieutenant van haire maiesteyt
van Engelandt, governeur ende capiteyn generael der Vereenichde Nederlantsche provintien. Allen dengeenen
die dese zullen zien ofte hoeren lesen, saluyt. Doen te weeten dat wij vuyer de oetmoedighe suplicatie
aen ons gepresenteert vanweghen d'ingesetenen van Raemsdocnk, Waspyck, Cappelle, Besoyen ende Sgravenmoer,
wesende Zuythollantsche dorpen, geleghen in de Langestrate, verstaen hebbende, dat honlieden (overmits die meeste
gelanden ende rijcxste buyten heurluyder jurisdictie residerende) qualijck mogelijck is de maentlijcke contributien daer-
op zij gestelt zijn op te brenghen, de voorsz. ingesetenen ten dyen respecte ende omme andere goede consideratien ons
daertoe bewegende, bij advis van die van den Rade van State neffens ons wesende ende de Gecommitteerde Raden
van de Staten s'lants ende Graefflickheyts van Hollandt, geconsenteert ende bewillicht hebben, consenteeren ende
bewillighen mits desen de helfte van de voorn. hare maentlijcke contributie ende lasten bij hunlieden geleden
ofte noch te lijden, te moeghen ommeslaen op de mergentalen ofte mergentaels gelijck onder heurlieder resoirt
leggende, waerinne de bruyckers zullen moeghen corten den eygenaers aen haerlieder pacht den achsten penninck,
mits dat d'zelffe bruyckers gehouden zullen zijn t'zelffve te verschieten, consenterende voirts dat bij ffaulte
van onwillicheyt de schouten respective d'aenpaert van deselven onwillighen t'haren laste op dubbel gelt zullen
moeghen lichten, dit alles bij provisie ende tot onsen wederoepen, casserende alle belet ende wedersegghen ter
contrarien. Gedaen binnen der stadt Utrecht den achsten dach May XVC zessentachtich, de Markerke,
ende was onderteyckent Robert Leycester metten groeten zegel ende leeu mette pijlkens in den roden wassche
daer beneffens gedruckt, ende noch leegher stondt geschreven Ter ordonnantie van zijne excellentie, ende was onderteyckent Van Langen.
Gecollationeert jegens d'orginale ordonnantie geschreven,
bezegelt ende onderteyckent als voorsz. staet ende is t' inhouden
vandyen mits desen bevonden accorderend van woorde tot
woorde desen XXXe May anno XVC LXXXVI stilo novo. Bij
mij als secretaris tot Raemsdocnk, 1255
Melis Cornelisz 8556

 

Paul de Wit zei op wo, 03/08/2023 - 22:50

Copie.
Robert grave van Leijcester, baenderheere van Denbigh etc. lieutenant van haire majesteyt
van Engelandt, governeur en[de] capiteyn-generael der Vereenichde Nederlantsche Provintiën, allen dengeenen
die dese zullen zien ofte hoiren lesen, salut. Doen te weeten dat wij vuyer de oitmoedighe suplicatie
aen ons gepresenteert, vanweghen d’ingesetenen van Raemsdonck, Waspijck, Cappelle, Besoijen, en de Sgravemoer
wesende Zuijthollantsche dorpen geleghen in de Langestrate, verstaen hebbende, dat honlieden (overmits die meeste
gelanden ende rijcxste buyten heurluyder jurisdictie residerende) qualijck mogelijck is de maentlijcke [con]tributiën daer-
op zij gestelt zijn, op te brenghen, de voirss. ingesetenen ten dyen respecte, ende omme andere goede consideratiën ons
daertoe bewegende bij advis van die van den Rade van State neffens ons wesende en[de] der gecommitteerde Raden
van de Staten ’s Lants en[de] Graefflicheyts van Hollandt, geconsenteert en[de] bewillicht hebben, consenteeren ende
bewillighen mits desen de helfte van de voorn. hare maentlijcke contributie en[de] lasten bij hunlieden geleden [‘ende’ doorgehaald]
ofte noch te lijden, te moeghen ommeslaen op de mergentalen [ex corr.] ofte mergentaels gelijck onder heurlieder resoirt
leggende, waerinne de bruyckers zullen moeghen corten den eygenaers aen haerlieder pacht den achsten penninck
mits dat d’zelffe bruyckers gehouden zulllen zijn ’tzellve te verschieten, consenterende voirts dat bij ffaulte
van onwillicheyt de schouten respective d’aenpaert van deselven onwillighen t’haren laste op dubbel gelt zullen
moeghen lichten, dit alles bij provisie en[de] tot onsen wederoepen, cesserende alle belet ende wedersegghen ter
contrariën. Gedaen binnen der stadt Utrecht den achsten dach maii XVc zessentachtich, De Markercke.
Ende was onderteyckent Robert Leijcester metten groiten zegel ende leeu mette pijlkens in den roden wassche
daer beneffens  gedruckt, ende noch leegher stondt geschreven: ter ordonnantie van zijn ex[cellen]tie ende was onderteyckent Van Langen.
Gecollationeert jeghens d’originale ordonnantie geschreven
bezegelt en[de] onderteyckent als voirss. staet en[de] is t’inhouden
vandyen mits desen bevonden accorderende van woorde tot
woorde desen XXXen maii a[nn]o XVc LXXXVI stilo novo bij
mij als secretaris tot Raemsdonck.
Melis Cornelisz. s[ub]s[crip]s[i]

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.