Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossing paleopuzzel 102: Een visioen uit Goirle, 1616

Paleopuzzel

Beste paleopuzzelaars, 
Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we bij elke paleopuzzel een apart mapje met de naam 'Oplossingen Paleopuzzel 102'. Wie wil kan daar zijn/haar oplossing in plaatsen. Het voordeel is dat iedereen een kans heeft om te paleopuzzelen, het nadeel is dat je niet op elkaar kunt reageren onder de paleopuzzel, maar dat kan dan wel weer in dit aparte oplossingenmapje. Dan zie je daar pas de oplossing van de andere paleopuzzelaars.  
Succes en vooral veel plezier met paleopuzzelen! 
 

Reacties (3)

Paul de Wit zei op ma, 10/24/2022 - 20:23

Informatie genomen ten versuecke
mr. Jan de Roij schouteth deser
heerlickheyt op de fame dyer
onder ’t gemeyn volck geseeght
worden van een visioen, dat bij
een meysken was gesien.

Alsoe eest dat bij pastoor, schepenen ende
kerckmeesteren hiernae getekent is ontboden het-
selve meysken in des pastoors camer om te
doen haer verclaeringhe op de voors. fame,
welck meysken is genoemt Neelken, ende
is de dochtere wijlen Dierck Laureijssen
daer moedere aff is Margriete dochter wijlen
Jan Soffaerts, oudt sijnde twelff jaeren ende
ontrent thien maenden welgemaniert
ende bequaem nae sijnen ouderdom, seeght
ende verclaert uuyt sijnen vrijen  sin, dese
woorden in substantie, te weeten dat sij
gisteren wesende een woensdach op den XXVII
dach april deses jaers 1616, heeft met een spaen
gaen steken voyerije sulcker ende andersints in den
acker tusschen de Goorsche kerck ende het dorp
voor den middach tusschen thien ende elff uren,
alwaer bij haer quam sitten op sijn cootkens
den gedaente van een jonck meysken, dat oudt
mochte wesen vier oft vijff jaeren, wesende
in habijt sneeuwwit lijwaet, met boven een
lijffken, ende beneden een vrouwenrocxken
hebbende beneden drye witte boortkens
’tselve siende seyde sij, ‘o lieve heer
Jesus’, doen seyde het voors. visioen, ‘pluckt
gij al’, het meysken seyde ‘jae ick’, doen seyde
het visioen ‘hoeveel koey hebt ghij’, het
meysken seyde ‘een’, wederom ‘leeft uwen vader
noch’, het meysken ‘neen hij is doot’, wederom
‘leeft u moeder noch’, het meysken seyde ‘jae’
het visioen wederom, ‘seeght datse al wel
bidden, ick hope dat onsen lieven heer coorens
genoch verlenen sal’, het voors. meysken hem
omkeerende, met een hantvol pluckelinghe
nae haeren kurff oft mande werpende
ende wederom omsiende, en heeft nyet meer gesien,

voyerije = voederij = voeder
sulcker = zurkel = zuring

Geert Ouweneel zei op do, 10/27/2022 - 16:02

Informatie genomen ten versuecke
mr. Jan de Roy, schouteth deser
heerlickheyt op de fame dyer
onder t'gemeyn volck geseeght
worden van een visioen dat bij
een meysken was gesien.
Alsoe eest dat bij pastoir, schepenen ende
kerckmeesteren hiernae getekent, is ontboden het-
selve meysken in des pastoors camer om te
doen haer verclaeringhe op de voorsz. fame,
welck meysken is genoemt Neelken ende
is de dochteren wijlen Dierck Laureyss,
daer moeder aff is Margtriete dochter wijlen
Jan Soffaerts, oudt sijnde twelff jaeren ende
ontrent thien maenden, wel gemaniert
ende bequaem nae sijnen ouderdom, seeght
ende verclaert uuyt sijnen vrijen sin dese
woorden in substantie, te weeten, dat sij
gisteren, wesende eenen Woensdach opden XXVII
dach April deses jaers1616, heeft met den spaen
gaen steken voyerye sulcker ende ruichs in de    
acker tusschen de Goorsche kerck ende het dorp
voor den middach tusschen thien ende elff uren,
alwaer bij haer quam sitten op sijn cootkens
den gedaente van een jonck meysken, dat oudt
mochte wesen vier off vijff jaeren, wesende
in habijt sneeuw wit lijwaet, met boven een
lijffken ende beneden een vrouwen rocxken,
hebbende beneden drye witte boortkens
tselve siende seyde sij, O lieve Heer
Jesus, doen seyde het voorsz, visioen, pluckt
gij al, het meysken seyde, jae ick, doen seyde
het visioen hoe veel koey hebt ghij, het
meysken seyde een, wederom leeft uwen vader
noch, het meysken, neen, hij is doot, wederom
leeft u moeder noch, het meysken seyde, jae,
het visioen wederom, seeght dat se al wel
bidden, ick hope dat onsen lieven Heere oorens
genoch verleenen sal, het voorsz. meysken hem
omkeerende met een hant vol pluckelinghe
nae haeren kurf off mande werpende
ende wederom omsiende en heeft nyet meer gesien.

Andreas zei op za, 11/12/2022 - 12:57

één woord is mij niet duidelijk

Informatie genomen ten versuecke
meester Jan de Roij, schouteth deser
heerlickheijt op de fame dijer
onder t'gemeyn volcke geseeght
worden van een visioen dat bij
een meijsken was gesien.

Alsoe eest dat bij pastoor, schepenen en de
kerckmeesteren hiernae getekent is ontboden het
selve meijsken in des pastoors camer om te
doen haer verclaeringhe op de voorseijde fame,
welck meijsken is genoemt Neelken, ende
is de dochteren wijlen Dierck Laureijssen,
daer moedere aff is Magriete dochter wijlen
Jan Soffaerts, oudt sijnde twelff jaeren ende
ontrent thien maenden, wel gemaniert
ende bequaem nae sijnen ouderdom, seeght
ende verclaert uuijt sijnen vrijen sin dese
woorden in substantie, te weeten dat sij
gisteren wesende een woensdach opden xxvii
dach April deses jaers 1616, heeft met den spaen
gaen steken voijerije sulcker ende ... in de    
acker tusschen de Goorsche kerck ende het dorp
voor den middach tusschen thien ende elff uren,
alwaer bij haer quam sitten op sijn cootkens
den gedaente van een jonck meijsken, dat oudt
mochte wesen vier off vijff jaeren, wesende
in habijt sneeuwwit lijwaet, met boven een
lijffken ende beneden een vrouwen rocxken,
hebbende beneden drije witte boortkens;
't selve siende seijde sij, O lieve Heer
Jesus, doen seijde het voorseijde visioen, pluckt
gij al, het meijsken seijde jae ick, doen seijde
het visioen hoe veel koeij hebt ghij, het
meijsken seijde een, wederom leeft uwen vader
noch, het meijsken, neen, hij is doot, wederom
leeft u moeder noch, het meijsken seijde jae,
het visioen wederom, seeght dat se al wel
bidden, ick hope dat onsen lieven Heere oorens
genoch verleenen sal, het voorseijde meijsken hem
omkeerende met een hant vol pluckelinghe
nae haeren kurff off mande werpende,
ende wederom omsiende en heeft nijet meer gesien.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.