Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Ook deze is moeilijk 1574 Breda

N. van den Corput, Allerhande acten (Protocollen), 1573 - 1577, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0011, blad 86v 87r

Afhandeling erfenis Adriaen Snoeijs en Gertruijt Jans de Drooge

1. Gertruijt Jans de Drooge Wijlen, gehuwd met Adriaen Snoeijs

2. Rombout Jan Rombouts alias Clinck smit Kinderen en erfgenamen van wijlen Rombout J Rombouts en van Mechteld zijn weduwe

3. Mechteld Rombouts weduwe van wijlen Rombout J Rombouts

4. Jan Adriaen Snoeijs Aan zus Lijsbeth verkocht delen uit de erfenis van hun ouders

5. Lijsbeth Adriaen Snoeijs Gekocht van en betaald aan broer Jan delen uit de erfenis van hun ouders

6. Adriaen Adriaen Snoeijs Afhandeling erfenis Adriaen Snoeijs en Gertruijt Jans de Drooge.

7. Adriaen Snoeijs Wijlen, gehuwd met Gertruijt Jans de Drooge

 

 


 

Reacties (4)

Guido Snoeys zei op vr, 02/03/2023 - 19:41

vervolg  23/03/1574

Afhandeling erfenis Adriaen Snoeijs en Gertruijt Jans de Drooge

Geert Ouweneel zei op za, 02/04/2023 - 08:40

Jan Adriaen Snoeys zone persoonlick comparerende, bekent wittelicke
om ende mits een somme van gelde, hem vol ende wel betaelt
zijnde, vercoft te hebben Lijsbetthen Adriaen Snieys dochter, zijnre
zuster, alsulcke twee veertelen rogs erffelick als hem van den
vercooper voorgenoemt nae wijlen zijnre ouders doot tegens zijn brueders
ende zusters aengedeelt zijn, te heffen uut ende in mindernisse
van alsulcke zijnre veertelen rogs erffelick als wijlen Gertruyt
Jans de Drooge dochter wijlen Adrianus Snoeys huysfrouwe hen alder
moeder was bynnen hueren leven heffende was ende die de
kynderen ende erfgenamen van wijlen Rombout Jan Rombouts
alias Clinck smit ende van wijlen Mechtele zijn weduwe was
tot Breda t'eynden den Haegehdijck opten selven oock woonende
uut hen stede ende erffenisse op Hijlaer onder de hage gelegen
nu ter tijt schuldich zijn jaerlicx ende erffelick te gelden ende
uut te reycken naer uutwijsen der schepenebrieve ende bescheyde
daeraf zijnde, geloovende de voorn. Aderiaen Snoeys zone
vercooper de vercofte twee veerkelen rogs erffelick voorsz.
der voorn. Lijsbeth Adriaen Snoeys dochter, zijnre zuster, ende haeren naecomelingen
te vrijen ende te waren van oude losse van alle commmer, last
ende calaengie, even gelijck uutgaende mette andere twee
veertelen rogs erffelick die bij Adriaen Adriaens Snoys zone
hen brueder geheven worden ende de zelve hem naer wijlen
ziinre ouders doot tegens zijn brueders ende zusters oick aengedeylt
zijn, alzoe de voorn. Jan Adriaen Snoeys zone ende met hem heer
Cornelis Adriaen Snoeys zone, priester, zijn brueder oick mede persoonlick
comparerende onder dit verlijt tot behoef van de voorn. Lijsabeth
Adriaen Snoeys dochter, zijn zuster, accepterende verclaerende,
bekennende oick de voorn. Jan Adriaen Snoeys zone vorwaert te
zijn dat de pacht die van de twee veertelen rogs voorsz. verschenen
is te Lichmisse anno XVC 74 Ludicx stijle lestleden metgaeders
oick t'verloop daernae der voorn. Lijsbeth Adriaen Snoeys dochter
zijnre zuster mede volgen zal, ende desen achtervolgende geloofe
dezelve Jan Adriaen Snoeys zone der voorn. Lijsbeth Adriaen
Snoeys dochter zijnre zuster van de vercofte twee veertlen rogs erffelick

Geert Ouweneel zei op za, 02/04/2023 - 08:59

voorsz. behoirlick transpoort ende overdraecht ende oick behoorlicek renunciatie
ende verthyenisse daeraf voor schepenen van Breda
te doen alzoo dat dezelve Lijsbeth Adriaen Snoys dochter,
zijn zuster, daerin dan gelost ende geguedt zal moegen worden
in zooverre ende zoe wanneer dat bij dezelve Lijsbeth zijn
zuster of van huerentwegen versocht zal worden,
allet zonder fraude ende argelist. Aldus gedaen
ende gepasseert ter woonplaetse mijns notaris tot
Breda aen de oude Broumerct, opten 20e dach in
Maerte anno XVC 74 Ludicx stijle in jegenwoor-
dicheyt van Jan van Hooters ende Jan Henrick Cornelis
zone alias Rut, beyde ingeseten poorters der stadt van
Breda als getuygen hiertoe zunderling versocht ende gebeden.
Ende van mij Niclaes van den Corput, openbaer notaris,
bij den Ed. Rade van Brabant geadmitteert hier-
toe oeck zundeling versocht ende gebeden.
N. Corput

Pauwel zei op za, 02/04/2023 - 22:30

De notaris woonde aan de Oude Veemerct.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.