Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Ontcijferen notariele akte Oirschot 1690

Kan iemand mij helpen met het ontcijferen van deze tekst uit 1690?

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 03/23/2021 - 08:13

Bijna niet te doen. Ik kom op het volgende uit:

 

Compareerde op heden desen achtsten October
1690 voor mij notario ende de getuyghen
naerlesten Steven Janssen Genlincx als
man ende momboir van Anneken Janssen
Hoppenbrouwers ende Aerdt soone Lenaert
Mercx van Catelijne Janssen Hoppebrouwers, geassisteert met
Lenaert Aerdt Mercx sijnen vader ende hem
noch fort ende sterckmaeckende voor Maria
dogter Lenaerts Mercx ende voor de voorn. Catelijne
Janssen Hoppenbrouwers, hebben bekent
uyt handen van Henrick Janssen Hoppenbrouwers
ontfangen te hebben alsulcke twee
hondert gulden uuyt een meerdere somme
van drye hondert gulden als aen wijlen
Huybert Janssen Hoppenbrouwers in
confidentie van desselffs onnosselheyt
vooruyt waren gemaeckt ende gelegateert
bij wijlen Jan Henrick Hoppenbrouwers,
gelovende die voorn. comparanten
te weerzijde de voorn. Steven Janssen een ...
ten regarde van d'eene hondert gulden op die
voorn. Aerdt soon Lenaert Mercx ende den
selven Lenart Mercx in de voorn. hare
qualiteyt voor de ander hondert een
voor all naermaninge tegens
eenen jaer in te staen onder obligatie
aen henne personen goedren hebbende
ende vercrijgende. Actum Oirschot,
ter presentie van Henrick van Oeckel ende
Renaclis van Bintsent als getuygen hier-
toe geroepen die deses beneffens de com-
paranten hebben onderteeckent.
Steven Yan Avelt
X t'marcq van Aert soone Lenaert Mercx
Lendert Aerts Merckx
Hendrick van Oeckel
Remackel van Bintsent

 

JW Merkx zei op di, 03/23/2021 - 08:48

Bedankt Geert!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.