Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Ontbrekende woorden bij codicil 1659

In een kort codicil uit 1659 it het Utrechts archief kon ik enige woorden niet thuisbrenegen.

Wie kan me de helpen de transcriptie te voltooien?

Het betreft de bovenste helft van de pagina.

 

Ik heb gevonden:

Op huijden iiii octob(er) 1659 ontrent ten elf uijren voor de noen

compareerden voor mij ondersz. not(aris) ’s hoofs van Utrecht & oock bij de heeren borgerm(eestere)n

& vroedschappen der voorsz. stadt geadmitteert & den getuijgen naebenoemt daer

toe (ver)socht, Joris Willems Vos, won(ende) in Gansteech, mij notaris bekent, gesont van

van lichaam & sijn (ver)stant wel machtich als claer bleeck, dewelcke (ver)claerde in

machte van(de) octroij, hem bij voorsz. hove op den 25 julij 1652 verleendt te

maecken & prelegateren an sijne twee broeders Adriaen Willems Vos &

Tonis Jansz, ijder hondert & vijftich car(olij) guldens, boven ’t geen hun voor

dan gemaakt is & dit indien sijne broeders, of den die bij h. sijn

comp(ara)nts doot, sullen bel..n, en anders niet, …. (ver)claert den comp(aran)t

…. (ver)cla…  …. dat nae sijn o(ver)lijden medevilcoments sal worden

naegecomen & voldaen ’t sij als eenich codicille of anders uijterste wille

Versouckende hier van acte. Aldus gedaen t’Utrecht ten comptoire mijns not(aris)

staende in Romburgerstraet … & overstaen van Piter Henricksz Beerman

ende Jan Bartholomeus  …. als getuijgen hier toe

versocht, die dese neffens den comp(ara)nt & mij notario mede onderteijckent hebben ten

jare, dage, uijre & plaetse v(oor)sz.

{Φ, t bij Joris Willemsz Vosch, comp(ara)nt voorn(oemt)    {Jan Bartholomeus}

{Peter Hendrickse Boermans}                                                        {Gerard van Vaster, not(ari)s, 1659)

 

De onduidelijke punten zijn in geel gemarkeerd. van zommige woorden kan ik delen lezen, maar onvoldoende om het woord te herkennen.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 11/02/2021 - 14:45

Op huyden den 4 October 1659 ontrent ten elf uyren voor de noen
compareerden voor mij onderscreven notaris ’s hoofs van Utrecht ende oock bij de heeren borgermeesteren
ende vroetscappe der voorsz. stadt geadmitteert ende den getuygen naebenoempt daer-
toe versocht, Joris Willems Vos, wonende in de Gansteech, mij notaris bekent, gesont van
van lichaam ende sijn verstant wel machtich als claerlijck bleeck, dewelcke verclaerde in
crachte van den octroye, hem bij voorsz. hove op den 25 July 1652 verleendt te
maecken ende prelegateren an sijne twee broeders Adriaen Willemssen Vos ende
Tonis Janssen, yder hondert ende vijftich carolus) guldens, boven ’t geene hun voor
desen gemaeckt is ende dit indien sijne broeders, of dengeenen die bij henlieden sijn
comparants doot, sullen beleven, en anders niet, t'welcke voorsz. staet den comparant
voornt. verclaerde te begeeren dat nae sijn overlijden mede volcomelijck sal worden
naegecomen ende voldaen, ’t sij als eenich codicille ofte andere uytterste wille,
versouckende hier van acte. Aldus gedaen t’Utrecht ten comptoire mijns notaris,
staende in de Romburgerstraet, ter presentie ende overstaen van Piter Henricxsz Beerman
ende Jan Bartholomeus, schoenmakers, inwoonders tÚtrecht, als getuygen hier toe
versocht, die dese neffens den comparant ende mij notario mede onderteyckent hebben ten
jare, dag, uyre ende plaetse voorsz.
Φ, t'merq van Joris Willemsse Vosch, comparant voorn.
Jan Bartholomeus
Peter Hendrickse Boermans                                                       
Gerard Vastert, notaris, 1659

Louis v. V. zei op di, 11/02/2021 - 21:45

Hartelijk dank Geert, voor de aanvullingen en verbeteringen op mijn transcriptie !

Knap dat al deze krabbels heeft weten te ontcijferen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.