Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Onduidelijke borgtoch 1649

Bijgaande acte betreft een Borgtocht voor de voldoening van f. 122,- aan rente van een plecht ten laste van Magdalena de Cruyf, weduwe van Jacob Anthoniss van Cortehoef, gevestigd op haar huis oostzyde Korte Viesteeg te Utrecht.

Het is iets beter te lezen dan de teksten welke ik de afgelopen paar dagen geplaatst heb, ik kan flarden lezen, maar niet voldoende voor een transcriptie. Wie kan me helpen?

 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 07/11/2020 - 11:10

Op huyden den eersten dach february
1649 older stijll,
compareerde voor mij onderscreven notaris,
bij den Ed. Hove provintiaell van Utrecht
geëdt ende geadmitteert, binnen
utrecth residerende, in presentie van de
naerbenoemde geyuygen hiertoe
versocht, Johannes Praum, deser
stadts borger, mij notario bekendt,
ende verclaerde hem borge als
principaell geconstitueert ende
gestelt te hebben, gelijck hij
comparant constitueert ende stelt
mist desen, voor Magdalena
de Cruyf, wedue van Jacob
Anthonis van Cortehoef, in sijn
leven mede borger alhier, ende
ten behoeve van Thyman van
Vechten, mede borger alhier,
ende sijnen erven, voor de vol-
doeninge van de somme van
een hondert twee
ende twintich gulden, denselven
van Vechten competerende ter
saecke van twee jaren renten,
t' lest verschenen in October 1648,
verleden, over
twee capitalen gevesticht op
seeckere huysinge van de voorsz.
Magdalena de Cruyf, staende
binnen deser stadt, aen de oostzijde
in de de Crtoe Viestege, welcke
voldoeninge hij comparant
aen handen van den voorn.
Thyman van Vechten, sijnen erve
off desselfs rechthebbende beloofde /
te doen als sijn eygen prive
schult alse de helfte vandien
tot een ende t'sestich gulden Sint
Jan in de somer deses jaers
1649 toecommende
ende 'ander helfte corsmisse
daer naest volgende, telckens
ten lancxste binnen veertien dagen
daernaer precys, sonder langer
uutstell, oock met alle costen
door wanvoldoeninge daer-
over vallende, onder verbant
van sijns comparants persoon ende
goederen met submissie van de-
selve onder die reale executie
s'Hoofs ende Gerechte van Utrecht,
ende allen anderen rechteren,
renuncierende tot dien fine
van d'exceptie van excussie, t'effect
vandien hem bij mij notario
beduyt sijnde, ende van alle
andere exceptien ende behulselen
desnr enichsints contrariende.
Alles sonder prejudicie ende
behoudens den gemelten Thyman
van Vechten sijn recht op het
voorsz. hypotheecq, ende jegens de
voorsz. Magdalena de Cruyf. Ver-
staende voorts onwederroepelijck
machtich te maekcekn Hillebrant
van Rossum ende Niclaes van
Merkerck, procureurs voor den Ed.
Gerechte deser stadt, ende elcx
vandien, omme t'gene voorsz,
in sijns comparants name /
voor den gemelten Ed. Hove ofte
Gerechte te bekennen ende hem
comparant daerinne te laten
condemneren, gelovende de
rato onder verbandt ende submissie
alsvoren. Aldus gepasseert t'sijns
comparants huyse aende Steenwech,
ter peesentie van Johannes
Praum den Jongh ende Hillegar
Weddinck als loofwaerdige
getuygen, die desen neffens den
comparant ende mij notaris
mede onderteeckent hebben ten
jare, dage, maende ende plaetse voorsz.
Johannes Praum
Hillegar Widdinck
Johannes Praum de Jonge
W. van Vechten notaris 1649

Louis van Veenendaal zei op za, 07/11/2020 - 11:49

Geert, wederom bedankt voor de transcriptie van deze lange tekst.

Grappig om dat (juridisch) oud Nederlands te lezen, met woorden zoals  corsmisse (kerstmis).

NB: de persoon die zich borg stelt is de schoonzoon van de genoemde Magdalena de Cruyf.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.